Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Vooraankondiging Enkelvoudige gunning Brandstoffen
 
 
Omschrijving

De GAD Gooi en Vechtstreek (GAD) heeft recent een aanbestedingstraject doorlopen voor de inkoop van brandstoffen. Per aankondiging d.d. 30 oktober 2017 is bekend gemaakt dat er bij dit traject geen geldige inschrijvingen zijn ontvangen. De GAD heeft belang bij de continuïteit van de betreffende dienstverlening.

De GAD is daarom voornemens om, middels een enkelvoudig gegunde opdracht, de overeenkomst met de huidige leverancier voor tankpassen en brandstoffen, WEX Europe Services BV, aan te gaan onder de voorwaarden van de doorlopen aanbesteding. De overeenkomst wordt aangegaan voor zolang als nodig om een nieuw aanbestedingstraject te doorlopen. Gedurende deze overeenkomst spant de GAD zich in om een nieuwe aanbesteding te doorlopen ten aanzien van deze dienstverlening. De GAD is voornemens om de aankondiging van de herziene aanbesteding binnen 6 maanden te publiceren.Contactpersoon: Joris Geertman Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: GAD Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
TED 485634-2017
CPV code(s): 09100000: Brandstoffen
   
Aangekondigd op 23.11.2017 Geen sluitingsdatum bekend Vooraankondigingen

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
GAD Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Joris Geertman
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://gad.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging Enkelvoudige gunning Brandstoffen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De GAD Gooi en Vechtstreek (GAD) heeft recent een aanbestedingstraject doorlopen voor de inkoop van brandstoffen. Per aankondiging d.d. 30 oktober 2017 is bekend gemaakt dat er bij dit traject geen geldige inschrijvingen zijn ontvangen. De GAD heeft belang bij de continuïteit van de betreffende dienstverlening.

De GAD is daarom voornemens om, middels een enkelvoudig gegunde opdracht, de overeenkomst met de huidige leverancier voor tankpassen en brandstoffen, WEX Europe Services BV, aan te gaan onder de voorwaarden van de doorlopen aanbesteding. De overeenkomst wordt aangegaan voor zolang als nodig om een nieuw aanbestedingstraject te doorlopen. Gedurende deze overeenkomst spant de GAD zich in om een nieuwe aanbesteding te doorlopen ten aanzien van deze dienstverlening. De GAD is voornemens om de aankondiging van de herziene aanbesteding binnen 6 maanden te publiceren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bussum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De GAD Gooi en Vechtstreek (GAD) heeft recent een aanbestedingstraject doorlopen voor de inkoop van brandstoffen. Per aankondiging d.d. 30 oktober 2017 is bekend gemaakt dat er bij dit traject geen geldige inschrijvingen zijn ontvangen. De GAD heeft belang bij de continuïteit van de betreffende dienstverlening.

De GAD is daarom voornemens om, middels een enkelvoudig gegunde opdracht, de overeenkomst met de huidige leverancier voor tankpassen en brandstoffen, WEX Europe Services BV, aan te gaan onder de voorwaarden van de doorlopen aanbesteding. De overeenkomst wordt aangegaan voor zolang als nodig om een nieuw aanbestedingstraject te doorlopen. Gedurende deze overeenkomst spant de GAD zich in om een nieuwe aanbesteding te doorlopen ten aanzien van deze dienstverlening. De GAD is voornemens om de aankondiging van de herziene aanbesteding binnen 6 maanden te publiceren.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
23/11/2017

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/11/2017
Mappen
Alle documenten (1)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug