Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Rioolreiniging en -inspectie 2018-2019 Woerden-Oudewater
 
 
Omschrijving

Raamovereenkomst Rioolreiniging en -inspectie 2018-2019 voor gemeenten Woerden en Oudewater. Aanbesteding middels PIPSContactpersoon: Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Woerden (namens Gemeente Woerden) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Utrecht (NL310)
TED 455254-2017
CPV code(s): 76600000: Inspectie van pijpleidingen
76600000: Inspectie van pijpleidingen
   
Aangekondigd op 10.11.2017 Sluiting op 21.12.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Woerden
Postbus 45
Woerden
3440 AA
Nederland
E-mail: stadhuis@woerden.nl
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.woerden.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Oudewater
Postbus 100
Oudewater
3420 DC
Nederland
E-mail: stadskantoor@oudewater.nl
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oudewater.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rioolreiniging en -inspectie 2018-2019 Woerden-Oudewater

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
76600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst Rioolreiniging en -inspectie 2018-2019 voor gemeenten Woerden en Oudewater. Aanbesteding middels PIPS

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 840 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
76600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woerden en Oudewater

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rioolreiniging en -inspectie 2018-2019”

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Risicodossier / Weging: 672000
Kostencriterium - Naam: Kansendossier / Weging: 336000
Kostencriterium - Naam: Prestatieonderbouwing / Weging: 504000
Kostencriterium - Naam: Kwalificatie en ervaring in te zetten personeel / Weging: 1008000
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 840 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie offerteaanvraag

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/12/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/04/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/12/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Woerden

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/11/2017
Mappen
Nota van inlichtingen (4)
Offerteaanvraag (2)
Alle documenten (14)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Inschrijfstaat behorend bij NvI.xlsx 11 KB 14-12-2017 14:24
Nota van Inlichtingen -1.pdf 221 KB 08-12-2017 08:59
Nota van Inlichtingen -2.pdf 321 KB 20-12-2017 10:29
Nota van Inlichtingen -3.pdf 185 KB 05-01-2018 15:31
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Verslag presentatie.pdf 569 KB 21-11-2017 14:24

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Rioolreiniging en -inspectie 2018-2019 Woerden-Oudewater Bijlagen gewijzigd (1)05-01-2018 15:31  
Rioolreiniging en -inspectie 2018-2019 Woerden-Oudewater Bijlagen gewijzigd (1)20-12-2017 10:29  
Rioolreiniging en -inspectie 2018-2019 Woerden-Oudewater Bijlagen gewijzigd (1)14-12-2017 14:24  
Rioolreiniging en -inspectie 2018-2019 Woerden-Oudewater Bijlagen gewijzigd (1)08-12-2017 08:59  
Rioolreiniging en -inspectie 2018-2019 Woerden-Oudewater Bijlagen gewijzigd (1)08-12-2017 08:59  
Rioolreiniging en -inspectie 2018-2019 Woerden-Oudewater Bijlagen gewijzigd (2)21-11-2017 14:24  
< Terug