Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Herinrichting binnenstad Hengelo, fase 1
 
 
Omschrijving

Betreft de selectie van een aannemer voor het sluiten van een bouwteamovereenkomst voor de herinrichting van de Enschedesestraat en de Langestraat in Hengelo. De herinrichting bestaat hoofdzakelijk uit het volledig vervangen van de bestaande (beton)

verhardingen en sleufgoten voor gebakken straatstenen en roostergoten. Ook wordt op delen de riolering vervangen.Contactpersoon: Ingrid Leushuis Procedure: Niet openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Hengelo Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Twente (NL213)
TED 446101-2017
CPV code(s): 45432112: Aanbrengen van bestrating
45232440: Aanleggen van rioleringsbuizen
   
Aangekondigd op 07.11.2017 Sluiting op 29.11.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hengelo
Postbus 18
Hengelo
7550 AA
Nederland
Contactpersoon: Ingrid Leushuis
E-mail: wgwaanbesteding@hengelo.nl
NUTS-code: NL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hengelo.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Gemeente Hengelo
Hengelo
Nederland
E-mail: wgwaanbesteding@hengelo.nl
NUTS-code: NL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hengelo.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Herinrichting binnenstad Hengelo, fase 1

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45432112
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Betreft de selectie van een aannemer voor het sluiten van een bouwteamovereenkomst voor de herinrichting van de Enschedesestraat en de Langestraat in Hengelo. De herinrichting bestaat hoofdzakelijk uit het volledig vervangen van de bestaande (beton)

verhardingen en sleufgoten voor gebakken straatstenen en roostergoten. Ook wordt op delen de riolering vervangen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232440
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hengelo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft de selectie van een aannemer voor het sluiten van een bouwteamovereenkomst voor de herinrichting van de Enschedesestraat en de Langestraat in Hengelo.

De herinrichting bestaat hoofdzakelijk uit het volledig vervangen van de bestaande (beton)

verhardingen en sleufgoten voor gebakken straatstenen en roostergoten. Ook wordt op delen de riolering vervangen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/01/2018
Einde: 15/06/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/11/2017
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Overijssel
Postbus 323
Almelo
7600 AH
Nederland
Telefoon: +31 883615555

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Overijssel/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2017
Mappen
Nota van inlichtingen (4)
Alle documenten (10)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 3 uea 22112017.pdf 302 KB 23-11-2017 15:49
INSCHRIJVINGSFORMULIER.docx 16 KB 23-11-2017 15:49
Bijlage 2 UEA 07112017.pdf 302 KB 07-11-2017 13:08
Bijlage 51 6-228_Plankaart_20171020.pdf 1,00 MB 07-11-2017 13:08
W02012SLD-MH-07112017.pdf 438 KB 07-11-2017 13:08
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 3 uea 22112017.pdf 302 KB 23-11-2017 15:49
INSCHRIJVINGSFORMULIER.docx 16 KB 23-11-2017 15:49
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 2 UEA 07112017.pdf 302 KB 07-11-2017 13:08
Bijlage 51 6-228_Plankaart_20171020.pdf 1,00 MB 07-11-2017 13:08
W02012SLD-MH-07112017.pdf 438 KB 07-11-2017 13:08

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Herinrichting binnenstad Hengelo, fase 1 Afronding30-01-2018 12:02
Herinrichting binnenstad Hengelo, fase 1 Bijlagen gewijzigd (1)06-12-2017 12:39  
Herinrichting binnenstad Hengelo, fase 1 Bijlagen gewijzigd (1)23-11-2017 15:54  
Herinrichting binnenstad Hengelo, fase 1 Bijlagen gewijzigd (1)23-11-2017 15:49  
Herinrichting binnenstad Hengelo, fase 1 Bijlagen gewijzigd (1)23-11-2017 15:49  
Herinrichting binnenstad Hengelo, fase 1 Bijlagen gewijzigd (1)23-11-2017 15:35  
< Terug