Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018
 
 
Omschrijving

Dit inkooptraject heeft betrekking op het 3e instapmoment voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexieContactpersoon: Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Nederland (NL000)
   
CPV code(s): 85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
   
Aangekondigd op 11.10.2017 Sluiting op 08.11.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Blaricum
Postbus 71
Eemnes
Nederland
E-mail: info@blaricum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
Bussum
Nederland
E-mail: info@gooisemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gooisemeren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hilversum
postbus 9900
Hilversum
Nederland
E-mail: info@hilversum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hilversum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Huizen
postbus 71
eemnes
Nederland
E-mail: info@huizen.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huizen.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Laren
Postbus 71
Laren
Nederland
E-mail: info@laren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.Laren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Weesp
Postbus 5099
Weesp
Nederland
E-mail: info@weesp.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.weesp.nl

I.1)Naam en adressen
gemeente Wijdemeren
Postbus 190
Loosdrecht
Nederland
E-mail: info@wijdemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit inkooptraject heeft betrekking op het 3e instapmoment voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en Vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3e instapmoment voor Dyslexie (EED) regio gooi en vechtstreek

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

een verlengingsoptie van tweemaal één jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/11/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/01/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/11/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Bussum

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inkoopstrateeg Marco van der Spek Stikkelorum

Inkoopadviseur Wouter Kwakman

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Arrondissement Midden Nederland
Utrecht
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Regio Gooi en Vechtstreek
Bussum
Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/10/2017
Mappen
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (12)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Nota van Inlichtingen 27-10-2017.pdf 39 KB 27-10-2017 16:20
Proces verbaal 19-02-2018.pdf 27 KB 19-02-2018 09:29
Proces verbaal 19-12-2017.pdf 27 KB 19-12-2017 12:22
PV Jeugd EED 02-11-2018.pdf 27 KB 02-11-2018 07:37
PV Jeugd EED 03-12-2018.pdf 27 KB 13-12-2018 10:09
PvE Jeugd EED 01-10-2018.pdf 26 KB 02-10-2018 11:02
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Nota van Inlichtingen 27-10-2017.pdf 39 KB 27-10-2017 16:20
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Proces verbaal 19-02-2018.pdf 27 KB 19-02-2018 09:29
Proces verbaal 19-12-2017.pdf 27 KB 19-12-2017 12:22
PV Jeugd EED 02-11-2018.pdf 27 KB 02-11-2018 07:37
PV Jeugd EED 03-12-2018.pdf 27 KB 13-12-2018 10:09
PvE Jeugd EED 01-10-2018.pdf 26 KB 02-10-2018 11:02

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Bijlagen gewijzigd (1)13-12-2018 10:09  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Rectificatie 1302-11-2018 07:39
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Bijlagen gewijzigd (1)02-11-2018 07:37
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Rectificatie 1202-10-2018 11:03
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Bijlagen gewijzigd (1)02-10-2018 11:02
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Bijlagen gewijzigd (1)03-09-2018 14:21  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Rectificatie 1103-08-2018 15:36  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Rectificatie 1002-07-2018 09:34  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Rectificatie 905-06-2018 14:13  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Rectificatie 802-05-2018 20:51  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Rectificatie 703-04-2018 10:18  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Rectificatie 612-03-2018 09:38  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Rectificatie 519-02-2018 09:35  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Bijlagen gewijzigd (1)19-02-2018 09:29  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Rectificatie 420-12-2017 16:27  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Bijlagen gewijzigd (1)19-12-2017 12:22  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Rectificatie 304-12-2017 15:02  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Rectificatie 213-11-2017 12:36  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Bijlagen gewijzigd (1)13-11-2017 12:35  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Rectificatie 107-11-2017 11:09  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Bijlagen gewijzigd (1)07-11-2017 10:58  
Dyslexie 3e instapmoment per 1 januari 2018 Bijlagen gewijzigd (1)27-10-2017 16:20  
< Terug