Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
17013/1 Groenonderhoud Bedrijventerreinen Parkmanagement Hoorn
 
 
Omschrijving

Groenonderhoud Bedrijventerreinen Parkmanagement HoornContactpersoon: Dhr. P. Veeter Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: adviesburo r.i.e.t. (namens Parkmanagement Hoorn B.V.) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Kop van Noord-Holland (NL321)
TED 400720-2017
CPV code(s): 77314000: Onderhoud van terreinen
   
Aangekondigd op 06.10.2017 Sluiting op 24.11.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Parkmanagement Hoorn B.V.
De Oude Veiling 4
Zwaag
1689 AA
Nederland
Contactpersoon: Dhr. P. Veeter
Telefoon: +31 2292100706
E-mail: pieter@parkmanagement.nl
NUTS-code: NL321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.parkmanagemnthoorn.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Privaatrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Parkmanagement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

17013/1 Groenonderhoud Bedrijventerreinen Parkmanagement Hoorn

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77314000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Groenonderhoud Bedrijventerreinen Parkmanagement Hoorn

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Hoorn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad

Eventuele minimumeisen:

Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad

Eventuele minimumeisen:

Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/11/2017
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/11/2017
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Holland
Postbus 1621
Haarlem
2003 BR
Nederland
Telefoon: +31 238884444
Fax: +31 238884888

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad
Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad
Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/10/2017
Mappen
Aanbestedingsleidraad en bijlagen (1)
Bestek, tekeningen en bijlagen (1)
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (3)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Aanbestedingsleidraad en bijlagen.zip 757 KB 06-10-2017 14:48
Bestek-bijlagen en tekeningen.zip 4,00 MB 06-10-2017 14:48
Nota van Inlichtingen PM-Hoorn.zip 597 KB 30-10-2017 14:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Aanbestedingsleidraad en bijlagen.zip 757 KB 06-10-2017 14:48
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestek-bijlagen en tekeningen.zip 4,00 MB 06-10-2017 14:48
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Nota van Inlichtingen PM-Hoorn.zip 597 KB 30-10-2017 14:43

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug