Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Contractering klinische behandeling verslavingszorg en zeer specialistisch verblijf met behandeling
 
 
Omschrijving

Dit aanbestedingsdocument is de uitnodiging om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure in het kader van de contractering klinische behandeling verslavingszorg en zeer specialistisch verblijf met behandeling, voor de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld. Geïnteresseerde partijen kunnen de aanbestedingsstukken aanvragen via kenniscentrum@cbp.nlContactpersoon: Kenniscentrum CBP Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Combined Business Power B.V. (namens Gemeenten Borger- Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Nederland (NL000)
TED 396074-2017
CPV code(s): 85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
   
Aangekondigd op 04.10.2017 Sluiting op 01.11.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeenten Borger- Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld
Postbus 2
Coevorden
7740 AA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL132

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.coevorden.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contractering klinische behandeling verslavingszorg en zeer specialistisch verblijf met behandeling

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit aanbestedingsdocument is de uitnodiging om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure in het kader van de contractering klinische behandeling verslavingszorg en zeer specialistisch verblijf met behandeling, voor de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld. Geïnteresseerde partijen kunnen de aanbestedingsstukken aanvragen via kenniscentrum@cbp.nl

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL132
Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft een raamovereenkomst, de verwachting op jaarbasis is EUR5.000.000,-

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en loopt tot en met 31 december 2018. Daarna hebben de gemeenten de optie om de raamovereenkomst eenzijdig te verlengen met maximaal 3 maal 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

- Ingevulde Eigen Verklaring (bijlage 6),

- Ingevuld inschrijfformulier (bijlage 5),

- Ingevuld document te contracteren resultaten (bijlage 7)

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/11/2017
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/11/2017
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland (Assen)
Postbus 30009
Assen
9400 RA
Nederland
Telefoon: +31 592339222
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/10/2017
Mappen
Aanbestedingsdocumenten (1)
Bijlagen (6)
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (10)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 1 Eigen verklaring.pdf 984 KB 11-10-2017 10:16
Bijlage 2 Format NvI vragen.xlsx 14 KB 11-10-2017 10:16
Nota van inlichtingen 2 09092016.pdf 866 KB 11-10-2017 10:16
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
NvI Coevorden Verslavingszorg.pdf 161 KB 24-10-2017 11:21
NvI Coevorden Verslavingszorg.pdf 52 KB 24-10-2017 10:26
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug