Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Aanbesteding geluidinstallaties Theater Kerkrade
 
 
Omschrijving

Momenteel wordt Theater Kerkrade verbouwd, zodat het in de komende jaren weer geheel voldoet. Parkstad Limburg Theaters zal na deze grondige bouwkundige en installatietechnische renovatie het theater gaan exploiteren, hiervoor dient een nieuwe theatergeluidsinstallatie te worden aangebracht.Contactpersoon: Dhr. R. Malherbe Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: PBTA B.V. (namens Parkstad Limburg Theaters N.V.) Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuid-Limburg (NL423)
TED 278621-2017
CPV code(s): 32321200: Audiovisuele uitrusting
32321300: Audiovisuele materialen
   
Aangekondigd op 14.07.2017 Sluiting op 28.08.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Parkstad Limburg Theaters N.V.
Burgemeester van Grunsvenplein 145
Heerlen
6411 AS
Nederland
Contactpersoon: Dhr. R. Malherbe
Telefoon: +31 455716607
E-mail: info@plt.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.plt.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
PBTA B.V.
Runmolen 3
Uden
5404 KP
Nederland
Contactpersoon: dhr. L. van Zuijlen
Telefoon: +31 413264344
E-mail: contact@pbta.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pbta.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding geluidinstallaties Theater Kerkrade

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32321200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Momenteel wordt Theater Kerkrade verbouwd, zodat het in de komende jaren weer geheel voldoet. Parkstad Limburg Theaters zal na deze grondige bouwkundige en installatietechnische renovatie het theater gaan exploiteren, hiervoor dient een nieuwe theatergeluidsinstallatie te worden aangebracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kerkrade

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Momenteel wordt Theater Kerkrade verbouwd, zodat het in de komende jaren weer geheel voldoet. Parkstad Limburg Theaters zal na deze grondige bouwkundige en installatietechnische renovatie het theater gaan exploiteren, hiervoor dient een nieuwe theatergeluidsinstallatie te worden aangebracht.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 28/09/2017
Einde: 19/10/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het mengpaneel voor de grote theaterzaal moet optioneel worden aangeboden

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Verzekering en bankgarantie conform aanbestedingsdocumenten

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/08/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/11/2017
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/08/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Uden

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Limburg
Postbus 1988
Maastricht
6201 BZ
Nederland
Telefoon: +31 433465465
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Limburg/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/07/2017
Mappen
Aanbestedingsleidraad (1)
Bijlagen (12)
Nota van Inlichtingen (1)
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (15)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Aanbesteding geluidinstallaties Theater Kerkrade Bijlagen gewijzigd (1)17-08-2017 17:07  
Aanbesteding geluidinstallaties Theater Kerkrade Bijlagen gewijzigd (1)17-08-2017 16:52  
< Terug