Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Nieuwbouw bassischool de Veerkracht te Amsterdam
 
 
Omschrijving

Realisatie van de bouwkundige werkzaamheden m.b.t. de nieuwbouw van bassischool met buitenschoolse opvang(inclusief coördinatie derden). De nieuwbouw bestaat uit 8 lokalen, gymzaal en buitenschoolse opvang. Totaal te realiseren BVO = 1780m2.Contactpersoon: Sineth Building Maintenance B.V. Procedure: Niet openbare procedure
Aanbestedende dienst: Sineth bv. (namens Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): NL338
   
CPV code(s): 45000000: Bouwwerkzaamheden
   
Aangekondigd op 14.07.2017 Sluiting op 31.07.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland
's-Molenaarsweg 1
ALPHEN AAN DEN RIJN
2401 LL
Nederland
Contactpersoon: Sineth Building Maintenance B.V.
Telefoon: +31 620420700
E-mail: joep.looman@sineth.nl
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gpown.nl/

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw bassischool de Veerkracht te Amsterdam

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Realisatie van de bouwkundige werkzaamheden m.b.t. de nieuwbouw van bassischool met buitenschoolse opvang(inclusief coördinatie derden). De nieuwbouw bestaat uit 8 lokalen, gymzaal en buitenschoolse opvang. Totaal te realiseren BVO = 1780m2.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Realisatie van de bouwkundige werkzaamheden m.b.t. de nieuwbouw van bassischool met buitenschoolse opvang(inclusief coördinatie derden). De nieuwbouw bestaat uit 8 lokalen, gymzaal en buitenschoolse opvang. Totaal te realiseren BVO = 1780m2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2017
Einde: 01/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie selectieleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ja. Er wordt niet toegestaan dat onderaannemers zonder daartoe verkregen toestemming van de directie, onderdelen van het werk uitbesteden.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/02/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Amsterdam
Postbus 84500
Amsterdam
1080 BN
Nederland
Telefoon: +31 205412111
E-mail: cb.amsterdam@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/07/2017
Mappen
Nota van Inlichtingen (1)
Alle documenten (5)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
NvI_Ingekomen vragen.pdf 60 KB 26-07-2017 16:57
1329-151218 Bestek compleet.zip 77,00 MB 14-07-2017 13:27
Selectieleidraad_Veerkracht.pdf 217 KB 14-07-2017 13:27
Voorbeeld-Ref-beoor..pdf 215 KB 14-07-2017 13:27
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
NvI_Ingekomen vragen.pdf 60 KB 26-07-2017 16:57
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
1329-151218 Bestek compleet.zip 77,00 MB 14-07-2017 13:27
Selectieleidraad_Veerkracht.pdf 217 KB 14-07-2017 13:27
Voorbeeld-Ref-beoor..pdf 215 KB 14-07-2017 13:27

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Nieuwbouw bassischool de Veerkracht te Amsterdam Bijlagen gewijzigd (1)26-07-2017 16:57  
< Terug