Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
inkoopprocedure Jeugd GGZ
 
 
Omschrijving

De inkoop van Ambulante jeugd GGZ, VZO, 24-uurs verblijf met ziekenhuisopname psychiatrische stoornissen 18- en infrastructurele instelling. Voor verdere informatie zie het bijgevoegde toelatingsdocument.Contactpersoon: Wouter Kwakman Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Nederland (NL000)
TED 272160-2017
CPV code(s): 85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
   
Aangekondigd op 10.07.2017 Sluiting op 20.09.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Wouter Kwakman
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl/

I.1)Naam en adressen
Gemeente Blaricum
Postbus 71
Eemnes
Nederland
E-mail: info@blaricum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
Bussum
Nederland
E-mail: info@gooisemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gooisemeren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hilversum
Postbus 9900
Hilversum
Nederland
E-mail: info@hilversum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hilversum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Huizen
Postbus 71
Eemnes
Nederland
E-mail: info@huizen.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huizen.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Laren
postbus 71
Laren
Nederland
E-mail: info@laren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.laren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Weesp
Postbus 5099
Weesp
Nederland
E-mail: info@weesp.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.weesp.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Wijdemeren
Postbus 190
Loosdrecht
Nederland
E-mail: info@wijdemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

inkoopprocedure Jeugd GGZ

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De inkoop van Ambulante jeugd GGZ, VZO, 24-uurs verblijf met ziekenhuisopname psychiatrische stoornissen 18- en infrastructurele instelling. Voor verdere informatie zie het bijgevoegde toelatingsdocument.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en Vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De inkoop van Ambulante jeugd GGZ, VZO, 24-uurs verblijf met ziekenhuisopname psychiatrische stoornissen 18- en infrastructurele instelling. Voor verdere informatie zie het bijgevoegde toelatingsdocument.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/09/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/09/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Bussum

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/07/2017
Mappen
1. toelatingsdocument (2)
2. bijlagen (6)
3. invulsjabloon (3)
4. interventiebeschrijvingen (3)
5. financiële onderzoeken (3)
Nota van inlichtingen (3)
Alle documenten (33)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Toelatingsdocument jeugd GGZ.pdf 1,00 MB 10-07-2017 17:48
V5 0 DEF functietabel Jeugd.pdf 117 KB 21-12-2018 14:12
20170910_functietabel_jeugd_ggz.pdf 46 KB 11-09-2017 13:54
Bijlage I: overzicht productcodes.pdf 302 KB 10-07-2017 17:48
Bijlage XV. Invulsjabloon 2018.docx 633 KB 03-09-2018 14:20
Bijlage XV. Invulsjabloon.docx 252 KB 10-07-2017 17:48
Proces verbaal 01-11-2017.pdf 37 KB 01-11-2017 09:22
Proces verbaal 03-09-2018.pdf 39 KB 03-09-2018 15:32
Proces verbaal 11-10-2017.pdf 33 KB 11-10-2017 16:36
Proces verbaal 19-12-2017.pdf 38 KB 19-12-2017 12:11
PV Jeugd GGZ 02-11-2018.pdf 41 KB 02-11-2018 08:01
PV Jeugd GGZ 13-12-2018.pdf 41 KB 13-12-2018 09:29
PvE jeugd GGZ 01-08-2018.pdf 40 KB 03-08-2018 16:04
PvE jeugd GGZ 01-10-2018.pdf 41 KB 02-10-2018 10:45
PvE jeugd GGZ 02-07-2018.pdf 39 KB 02-07-2018 09:31
PvE Jeugd GGZ 12-03-2018.pdf 38 KB 12-03-2018 09:34
rectificatie instroom verblijf.pdf 65 KB 29-03-2018 16:16
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Toelatingsdocument jeugd GGZ.pdf 1,00 MB 10-07-2017 17:48
V5 0 DEF functietabel Jeugd.pdf 117 KB 21-12-2018 14:12
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage XV. Invulsjabloon 2018.docx 633 KB 03-09-2018 14:20
Bijlage XV. Invulsjabloon.docx 252 KB 10-07-2017 17:48
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Proces verbaal 01-11-2017.pdf 37 KB 01-11-2017 09:22
Proces verbaal 03-09-2018.pdf 39 KB 03-09-2018 15:32
Proces verbaal 11-10-2017.pdf 33 KB 11-10-2017 16:36
Proces verbaal 19-12-2017.pdf 38 KB 19-12-2017 12:11
PV Jeugd GGZ 02-11-2018.pdf 41 KB 02-11-2018 08:01
PV Jeugd GGZ 13-12-2018.pdf 41 KB 13-12-2018 09:29
PvE jeugd GGZ 01-08-2018.pdf 40 KB 03-08-2018 16:04
PvE jeugd GGZ 01-10-2018.pdf 41 KB 02-10-2018 10:45
PvE jeugd GGZ 02-07-2018.pdf 39 KB 02-07-2018 09:31
PvE Jeugd GGZ 12-03-2018.pdf 38 KB 12-03-2018 09:34
rectificatie instroom verblijf.pdf 65 KB 29-03-2018 16:16

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)21-12-2018 14:12  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)13-12-2018 09:29  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Rectificatie 1402-11-2018 08:18
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)02-11-2018 08:01
inkoopprocedure Jeugd GGZ Rectificatie 1302-10-2018 10:47
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)02-10-2018 10:45
inkoopprocedure Jeugd GGZ Rectificatie 1203-09-2018 15:34  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)03-09-2018 15:32  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)03-09-2018 14:20  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Rectificatie 1103-08-2018 16:13  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)03-08-2018 16:04  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Rectificatie 1002-07-2018 09:33  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)02-07-2018 09:31  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Rectificatie 905-06-2018 14:54  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)05-06-2018 14:53  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Rectificatie 802-05-2018 21:11  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Rectificatie 703-04-2018 10:22  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)29-03-2018 16:16  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Rectificatie 612-03-2018 09:36  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)12-03-2018 09:34  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Rectificatie 512-02-2018 13:31  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd17-01-2018 14:16  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Rectificatie 420-12-2017 16:28  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)19-12-2017 12:11  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Rectificatie 304-12-2017 15:04  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Rectificatie 208-11-2017 08:43
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)01-11-2017 09:22  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)11-10-2017 16:36  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)13-09-2017 07:37  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)12-09-2017 22:45  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)12-09-2017 21:05  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)11-09-2017 13:54  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Rectificatie 105-09-2017 15:31  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)31-08-2017 12:35  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)30-08-2017 13:31  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)30-08-2017 13:08  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)29-08-2017 14:27  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)21-08-2017 11:54  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)21-08-2017 11:38  
inkoopprocedure Jeugd GGZ Bijlagen gewijzigd (1)18-08-2017 16:55  

Het doel is het inkopen van dienstverlening voor de inwoners van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit omvat de percelen  Ambulante jeugd GGZ, VZO, 24-uurs verblijf met ziekenhuisopname psychiatrische stoornissen 18- en infrastructurele instelling. Subdoel is het afsluiten van overeenkomsten met Opdrachtnemers die de vereiste minimale kwaliteit kunnen leveren tegen vastgestelde tarieven.

 

De Regio werkt met deze inkoopprocedure aan verbinding met de jeugdhulp die 1 januari 2017 is afgesloten. Hiermee tracht de Regio integraliteit in het jeugdveld te bevorderen. Voor dit inkooptraject zijn met name aanpassingen gedaan voor het perceel Ambulante jeugd GGZ. Overige dienstverlening is zoveel als mogelijk in stand gehouden. Een doorontwikkeling op de overige dienstverlening zal medio 2018/2019 plaatsvinden. 


< Terug