Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Algemene voorzieningen - gemeenten Goirle en Dongen (sociale en andere specifieke diensten)
 
 
Omschrijving

De gemeenten Goirle en Dongen hebben Maatschappelijk werk, Welzijnswerk en Jongerenwerk tot op heden gerealiseerd op basis van een subsidieregeling. Deze subsidieregeling eindigt op 31 december 2017. Per 1 januari 2018 zullen de gemeenten Maatschappelijk werk, Welzijnswerk en Jongerenwerk voortzetten in een overeenkomst verdeeld in zes percelen, waarbij per perceel één aanbieder wordt gecontracteerd.

Voor deelname aan deze procedure dient u voor 6 juni 2017, 12:00 uur uw interesse kenbaar te maken, zoals verder beschreven in deze vooraankondiging.Contactpersoon: Kenniscentrum CBP Procedure:
Aanbestedende dienst: Combined Business Power B.V. (namens Gemeente Goirle) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Midden-Noord-Brabant (NL412)
   
CPV code(s): 98000000: Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
98000000: Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
85300000: Maatschappelijke en aanverwante diensten
85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
   
Aangekondigd op 17.05.2017 Sluiting op 06.06.2017 Vooraankondigingen

Vooraankondiging

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Goirle
Oranjeplein 1
Goirle
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL412

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.goirle.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Dongen
Hoge Ham 62
Dongen
5104 JJ
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL412

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dongen.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Algemene voorzieningen - gemeenten Goirle en Dongen (sociale en andere specifieke diensten)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten Goirle en Dongen hebben Maatschappelijk werk, Welzijnswerk en Jongerenwerk tot op heden gerealiseerd op basis van een subsidieregeling. Deze subsidieregeling eindigt op 31 december 2017. Per 1 januari 2018 zullen de gemeenten Maatschappelijk werk, Welzijnswerk en Jongerenwerk voortzetten in een overeenkomst verdeeld in zes percelen, waarbij per perceel één aanbieder wordt gecontracteerd.

Voor deelname aan deze procedure dient u voor 6 juni 2017, 12:00 uur uw interesse kenbaar te maken, zoals verder beschreven in deze vooraankondiging.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

De zes percelen bestaan uit verschillende opdrachten die moeten leiden tot de gewenste resultaten. De manier waarop invulling wordt gegeven aan deze opdrachten, is aan de aanbieder. De percelen bestaan uit:

1. Maatschappelijk werk en onafhankelijke cliëntondersteuning - gemeente Goirle

2. Maatschappelijk werk en onafhankelijke cliëntondersteuning - gemeente Dongen

3. Welzijnswerk - gemeente Goirle

4. Welzijnswerk - gemeente Dongen

5. Jongerenwerk - gemeente Goirle

6. Jongerenwerk - gemeente Dongen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maatschappelijk werk en onafhankelijke cliëntondersteuning - gemeente Goirle

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Goirle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel bestaat uit de volgende opdrachten:

1 Algemeen maatschappelijk werk

2 Maatschappelijk werk voor mensen in een kwetsbare positie

3 Schoolmaatschappelijk werk

4 Onafhankelijke cliëntondersteuning

5 Verbinden van verschillende vormen van cliëntondersteuning

6 Coördinatie integrale vroeghulp

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlengingsmogelijkheid twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maatschappelijk werk en onafhankelijke cliëntondersteuning - gemeente Dongen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Dongen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel bestaat uit de volgende opdrachten:

1 Algemeen maatschappelijk werk

2 Maatschappelijk werk voor mensen in een kwetsbare positie

3 Schoolmaatschappelijk werk

4 Onafhankelijke cliëntondersteuning

5 Verbinden van verschillende vormen van cliëntondersteuning

6 Coördinatie integrale vroeghulp

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlengingsmogelijkheid twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Welzijnswerk - gemeente Goirle

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Goirle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel bestaat uit de volgende opdrachten:

1 Versterken van de kracht van de samenleving

2 Coordinatie en organisatie van de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers

3 Lichte individuele ondersteuning vanuit welzijnswerk

4 Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersinitiatieven

5 Levering van formatie en expertise aan de toegang

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlengingsmogelijkheid twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Welzijnswerk - gemeente Dongen

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Dongen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel bestaat uit de volgende opdrachten:

1 Versterken van de kracht van de samenleving

2 Coördinatie en organisatie van de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers

3 Lichte individuele ondersteuning vanuit welzijnswerk

4 Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersinitiatieven

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlengingsmogelijkheid twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jongerenwerk - gemeente Goirle

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Goirle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel bestaat uit de volgende opdrachten:

1 Ondersteuning en stimuleren jeugdigen

2 Lichte individuele ondersteuning jeugdigen

3 Ambulant jongerenwerk

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlengingsmogelijkheid twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jongerenwerk - gemeente Dongen

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Dongen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel bestaat uit de volgende opdrachten:

1 Ondersteuning en stimuleren jeugdigen

2 Lichte individuele ondersteuning jeugdigen

3 Ambulant jongerenwerk

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlengingsmogelijkheid twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Uitsluitingsgronden:

De aanbieder dient middels de UEA te verklaren dat er geen sprake is van een in

de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens aanbieder of persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of die daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, in de zin van de in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven redenen.

De aanbieder dient tevens middels de eigen verklaring te verklaren dat in de afgelopen drie(3) jaren geen sprake is (geweest) van de situaties zoals opgesomd in artikel 2.87 Aw 2012:

a. de inschrijver een of meer van de in artikel 2.81, tweede lid, genoemde verplichtingen heeft geschonden;

b. de inschrijver of gegadigde verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem geldt een surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, of de gegadigde of inschrijver verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure uit hoofde van op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

d. de inschrijver of gegadigde met andere ondernemers overeenkomsten heeft gesloten die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;

e. er sprake is van een belangenconflict in de zin van artikel 1.10b;

f. wegens de eerdere betrokkenheid van de inschrijver bij de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure heeft zich een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 2.51 voorgedaan die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;

g. de inschrijver heeft blijk gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift van een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht van een speciale-sectorbedrijf of een eerdere concessieopdracht en dit heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere opdracht, tot schadevergoeding of tot andere vergelijkbare sancties;

h. de inschrijver heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van gronden voor uitsluiting of het voldoen aan de geschiktheidseisen, of heeft die informatie achtergehouden, dan wel was niet in staat de ondersteunende documenten, bedoeld in de artikelen 2.101 en 2.102, over te leggen;

i. de inschrijver heeft getracht om het besluitvormingsproces van de aanbestedende dienst onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de aanbestedingsprocedure kan bezorgen, of heeft door nalatigheid misleidende informatie verstrekt die een belangrijke invloed kan hebben op besluiten inzake uitsluiting, selectie en gunning;

j. inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of van sociale zekerheidspremies

Ter bewijs van deze verklaring kan worden verzocht bewijsstukken conform artikel 2.89 Aw 2012 te overleggen.

Inschrijving handels- en/of beroepenregister:

De aanbieder dient in de aanmelding een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels en/ of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de aanmelding van maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf de indieningsdatum van de aanmelding.

Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken van degene die de UEA heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De aanbieder dient te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze

verzekering dient minimaal EUR 1.250.000,- per gebeurtenis te dekken met een maximum

van twee gebeurtenissen per jaar.

De aanbieder verklaart middels het indienen van de eigen verklaring dat zij voldoende

is verzekerd, zoals vorenstaand beschreven. Ter bewijs van deze verklaring kan worden

verzocht de volgende gegevens te overleggen:

- Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheid;

- Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen is het toegestaan een geldig verzekeringscertificaat te overleggen waaruit blijkt dat aanbieder verzekerd is alsook de bedragen waarvoor aanbieder verzekerd is.

Eventuele minimumeisen:

De aanbieder dient bij voorkeur te beschikken over een kwaliteitskeurmerk NEN-EN 15224 of kwaliteit op een gelijkwaardige wijze aan te kunnen tonen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Kerncompetenties, referenties

Voor perceel 1 en/of 2:

- Aanbieder dient aantoonbaar ervaring te hebben met de dienstverlening op het gebied van maatschappelijk werk met een minimale opdrachtwaarde van EUR420.000,- per jaar.

Voor perceel 3 en/of 4:

- Aanbieder dient ervaring te hebben met de dienstverlening op het gebied van welzijnswerkwerk met een minimale opdrachtwaarde van EUR160.000,- per jaar.

Voor perceel 5 en/of 6:

- Aanbieder dient ervaring te hebben met de dienstverlening op het gebied van jeugdwerk met een minimale opdrachtwaarde van EUR114.000 per jaar.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 06/06/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Geïnteresseerde aanbieders die hun interesse kenbaar willen maken voor deze procedure dienen voor 6 juni 2017, 12.00 uur de volgende bijgaande documenten in te vullen en per bericht (via berichtenmodule Aanbestedingskalender) te verzenden:

1. Aanmeldingsformulier

2. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) ten behoeve van de aanmelding.

3. Bijlage standaardformat referenties

4. Uittreksel handels- en beroepenregister (KvK)

Te laat ingediende aanmeldingen worden terzijde gelegd. De ingediende stukken worden door de aanbestedende dienst gecontroleerd. Ter bewijs van de UEA kan worden verzocht om bewijsstukken te overleggen aan de aanbestedende dienst. Na controle en akkoordbevinding worden betreffende aanbieders uitgenodigd voor deelname aan de aanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postbus 90110
Breda
4800 RA
Nederland
Telefoon: +31 765311311
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Zeeland-West-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2017
Mappen
Invulbijlagen (4)
Alle documenten (4)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug