Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Vooraankondiging contractering Bescherming en Opvang 2018
 
 
Omschrijving

Vanaf 1 januari 2017 is de beleidscoördinatie voor Bescherming en Opvang (verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidzorg, crisis-, daklozenopvang) van de centrumgemeente Hilversum overgegaan naar de gemeenschappelijke regeling Gooi- en Vechtstreek. De aanbieders van Bescherming en Opvang ontvangen tot 1 januari 2018 een door de centrumgemeente verleende subsidie. De subsidierelatie wordt per 1 januari 2018 beëindigd, en het voornemen is de relatie om te zetten naar een contractuele relatie tussen aanbieders en de gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek. Het gaat in hoofdlijnen om 2 pakketten: preventie en maatschappelijke opvang.Contactpersoon: Mark Uittenbogaard Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
TED 183942-2017
CPV code(s): 85300000: Maatschappelijke en aanverwante diensten
85300000: Maatschappelijke en aanverwante diensten
   
Aangekondigd op 12.05.2017 Geen sluitingsdatum bekend Vooraankondigingen

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Mark Uittenbogaard
E-mail: m.uittenbogaard@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Blaricum
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: info@blaricum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Eemnes
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: info@eemnes.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eemnes.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
Bussum
1400 HA
Nederland
E-mail: info@gooisemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gooisemeren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hilversum
Postbus 9900
Hilversum
1201 GM
Nederland
E-mail: info@hilversum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hilversum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Huizen
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: info@huizen.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huizen.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Laren
postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: info@laren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.laren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Weesp
Postbus 5099
Weesp
1380 GB
Nederland
E-mail: info@weesp.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.weesp.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Wijdemeren
Postbus 190
Loosdrecht
1231 KB
Nederland
E-mail: info@wijdemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging contractering Bescherming en Opvang 2018

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vanaf 1 januari 2017 is de beleidscoördinatie voor Bescherming en Opvang (verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidzorg, crisis-, daklozenopvang) van de centrumgemeente Hilversum overgegaan naar de gemeenschappelijke regeling Gooi- en Vechtstreek. De aanbieders van Bescherming en Opvang ontvangen tot 1 januari 2018 een door de centrumgemeente verleende subsidie. De subsidierelatie wordt per 1 januari 2018 beëindigd, en het voornemen is de relatie om te zetten naar een contractuele relatie tussen aanbieders en de gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek. Het gaat in hoofdlijnen om 2 pakketten: preventie en maatschappelijke opvang.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en Vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De regio Gooi en Vechtstreek is voornemens om, middels een enkelvoudig gegunde opdracht, de overeenkomst met Otto Ooms B.V. voor het leveren en onderhoud van trapliften te verlengen voor één (1) jaar. De opdracht betreft circa 25 trapliften op jaarbasis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
12/06/2017

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/05/2017
Mappen
Alle documenten (1)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug