Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
relinen riool Borchwerf
 
 
Omschrijving

Het Werk omvat in hoofdlijnen:

• het uitvoeringsontwerp van de riolering (het systeem) waarbij bij normaal gebruik het gebied aangesloten is op het rioleringsnet;

• de levering van de benodigde middelen om de renovatie van deze riolering uit te voeren;

• het aanbrengen en verwerken van deze middelen en het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden om deze riolering te renoveren;

• het verrichten van de werkzaamheden om de riolering aan te sluiten op het rioleringsnet;

• het verrichten van de werkzaamheden om de riolering gedurende een periode van zes maanden te onderhouden;

• de overdracht van het systeem na aansluiting op het rioolsysteemContactpersoon: Evert Visser Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Roosendaal Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): West-Noord-Brabant (NL411)
   
CPV code(s): 45232400: Bouwwerkzaamheden voor riool
   
Aangekondigd op 20.04.2017 Sluiting op 29.05.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
Roosendaal
4700 KA
Nederland
Contactpersoon: Evert Visser
Telefoon: +31 165579186
E-mail: evert.visser@roosendaal.nl
NUTS-code: NL411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.roosendaal.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

relinen riool Borchwerf

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Werk omvat in hoofdlijnen:

• het uitvoeringsontwerp van de riolering (het systeem) waarbij bij normaal gebruik het gebied aangesloten is op het rioleringsnet;

• de levering van de benodigde middelen om de renovatie van deze riolering uit te voeren;

• het aanbrengen en verwerken van deze middelen en het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden om deze riolering te renoveren;

• het verrichten van de werkzaamheden om de riolering aan te sluiten op het rioleringsnet;

• het verrichten van de werkzaamheden om de riolering gedurende een periode van zes maanden te onderhouden;

• de overdracht van het systeem na aansluiting op het rioolsysteem

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Borchwerf te Roosendaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft hier een openbare aanbesteding

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

zie selectie leidraad.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie selectie leidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie selectie leidraad

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/06/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

roosendaal

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie selectie leidraad

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

vragen kunnen worden gesteld tot en met 16 mei 2017, 12.00 uur en een nota van inlichtingen zal op 22 mei 2017 gepubliceerd worden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postbus 90110
Breda
4800 RA
Nederland
Telefoon: +31 765311311
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Zeeland-West-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/04/2017
Mappen
Alle documenten (6)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 1 UAE Borchwerf.pdf 984 KB 20-04-2017 14:55
Bijlage 2 Bijlagen.zip 31,00 MB 20-04-2017 14:55
Bijlage 2 UAV-GC contract.zip 686 KB 20-04-2017 14:55
Bijlage 3 inzet social return.doc 132 KB 20-04-2017 14:55
nota van inlichtingen.zip 1,00 MB 18-05-2017 13:23
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 1 UAE Borchwerf.pdf 984 KB 20-04-2017 14:55
Bijlage 2 Bijlagen.zip 31,00 MB 20-04-2017 14:55
Bijlage 2 UAV-GC contract.zip 686 KB 20-04-2017 14:55
Bijlage 3 inzet social return.doc 132 KB 20-04-2017 14:55
nota van inlichtingen.zip 1,00 MB 18-05-2017 13:23

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
relinen riool Borchwerf Rectificatie 218-05-2017 13:32
relinen riool Borchwerf Bijlagen gewijzigd (1)18-05-2017 13:23
< Terug