Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
DSO-20-16-019-B01 Amoveren, ophogen en inrichten Floriade terrein te Almere Stad
 
 
Omschrijving

Amoveren, ophogen en inrichten Floriade terrein gebied 2N te Almere StadContactpersoon: Peter van den Pol Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Almere Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Flevoland (NL230)
TED 150145-2017
CPV code(s): 45100000: Bouwrijp maken van terreinen
45111240: Gronddrainage
45112000: Graafwerkzaamheden en grondverzet
   
Aangekondigd op 19.04.2017 Sluiting op 30.05.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
Almere
1300 AE
Nederland
Contactpersoon: Peter van den Pol
Telefoon: +31 14036
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
NUTS-code: NL23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.almere.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DSO-20-16-019-B01 Amoveren, ophogen en inrichten Floriade terrein te Almere Stad

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45100000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Amoveren, ophogen en inrichten Floriade terrein gebied 2N te Almere Stad

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111240
45112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almere

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Besteknr DSO-20-16-019-B01 Amoveren, ophogen en inrichten Floriade terrein, Werk+Optie gebied 2N te Almere Stad in Almere

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 55
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

a. Eén uitgevoerd werk inzake verrichten van grondwerkzaamheden met een

aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk of groter dan EUR400.000,- (excl.

btw)".

b. één uitgevoerd werk inzake aanbrengen oeverbescherming i.c.m.

damwandconstructie met een aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk of

groter dan EUR150.000,- (excl. btw)".

c. één uitgevoerd werk inzake aanbrengen asfaltverhardingen met een

aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk of groter dan EUR50.000,- (excl.

btw)".

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zoals in het bestek/ leidraad is vermeld.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/07/2017
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Almere

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Geen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Inschrijvers kunnen uitsluitend via Aanbestedingskalender.nl, tot uiterlijk maandag 8 mei 2017 12:00 uur, vragen

indienen naar aanleiding van de ontvangen stukken. De vragen inclusief de antwoorden zullen vervolgens

uiterlijk woensdag 17 mei 2017 – geanonimiseerd- als Nota van Inlichtingen op www.aanbestedingskalender.nl

worden geplaatst

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/04/2017
Mappen
Alle documenten (10)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
3e nota Bestandspad te lang.pdf 38 KB 09-05-2017 16:00
4e nota.zip 4,00 MB 02-06-2017 16:01
5e nota van inlichtingen.pdf 40 KB 09-06-2017 16:21
Hervatten van de procedure.pdf 38 KB 09-05-2017 13:10
PVB.pdf 168 KB 16-06-2017 13:59
Stilzetten van de procedure.pdf 35 KB 25-04-2017 19:13
Totaal v1.0.zip 21,00 MB 19-04-2017 14:03
Totaal v2.0.zip 21,00 MB 09-05-2017 13:09
Totaal v2.1.zip 21,00 MB 09-05-2017 15:34
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
3e nota Bestandspad te lang.pdf 38 KB 09-05-2017 16:00
4e nota.zip 4,00 MB 02-06-2017 16:01
5e nota van inlichtingen.pdf 40 KB 09-06-2017 16:21
Hervatten van de procedure.pdf 38 KB 09-05-2017 13:10
PVB.pdf 168 KB 16-06-2017 13:59
Stilzetten van de procedure.pdf 35 KB 25-04-2017 19:13
Totaal v1.0.zip 21,00 MB 19-04-2017 14:03
Totaal v2.0.zip 21,00 MB 09-05-2017 13:09
Totaal v2.1.zip 21,00 MB 09-05-2017 15:34

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug