Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeenten IJsselstein, Leerdam, Montfoort, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Woudenberg - Mediatitels en personeelsadvertenties
 
 
Omschrijving

Kenmerk: IBMN-2016-BUN-EV-001

De opdrachtgevers zijn de samenwerkende gemeenten die gezamenlijk een overeenkomst hebben voor de inkoop van mediatitels en personeelsadvertenties zowel online als offline. Hier is aan toegevoegd als nieuwe deelnemer de gemeente Leerdam.

De opdracht is als volgt kort samen te vatten:

In print of online:

1. Arbeidsmarktcommunicatie: personeelsadvertenties t.b.v. werving en selectie;

2. Betaalde redactie: ingekochte redactionele ruimte in bv. huis- aan- huisbladen/corporate informatie en mededelingen of online;

3. Advertenties: bekendmakingen van subsidieverstrekkingen/ ter kennisgevingen/ ter visieleggingen/inspraakprocedures, etc.Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Inkoop Bureau Midden Nederland (namens Gemeenten Leerdam, IJsselstein, Montfoort, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Woudenberg p/a) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): West-Nederland (NL300)
Utrecht (NL310)
TED 147239-2017
CPV code(s): 79340000: Reclame- en marketingdiensten
   
Aangekondigd op 14.04.2017 Sluiting op 24.05.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeenten Leerdam, IJsselstein, Montfoort, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Woudenberg p/a
Voorstraat 30
VIANEN
4132 AS
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ibmn.eu/

I.1)Naam en adressen
Gemeente Leerdam
Dokter Reilinghplein 1
Leerdam
4141 DA
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leerdam.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente IJsselstein
Overtoom 1
IJsselstein
3401 BK
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ijsselstein.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Montfoort
Kasteelplein 1
Montfoort
3417 JG
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.montfoort.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Scherpenzeel
Stationsweg 5
Scherpenzeel
3925 CC
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.scherpenzeel.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
Maarssen
3601 GR
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stichtsevecht.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Vianen
Voorstraat 30
Vianen
4132 AS
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vianen.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Woerden
De Bleek 10
Woerden
3447 GV
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.woerden.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Woudenberg
Parklaan 1
Woudenberg
3931 KK
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.woudenberg.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeenten IJsselstein, Leerdam, Montfoort, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Woudenberg - Mediatitels en personeelsadvertenties

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79340000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kenmerk: IBMN-2016-BUN-EV-001

De opdrachtgevers zijn de samenwerkende gemeenten die gezamenlijk een overeenkomst hebben voor de inkoop van mediatitels en personeelsadvertenties zowel online als offline. Hier is aan toegevoegd als nieuwe deelnemer de gemeente Leerdam.

De opdracht is als volgt kort samen te vatten:

In print of online:

1. Arbeidsmarktcommunicatie: personeelsadvertenties t.b.v. werving en selectie;

2. Betaalde redactie: ingekochte redactionele ruimte in bv. huis- aan- huisbladen/corporate informatie en mededelingen of online;

3. Advertenties: bekendmakingen van subsidieverstrekkingen/ ter kennisgevingen/ ter visieleggingen/inspraakprocedures, etc.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leerdam, IJsselstein, Montfoort, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden, Woudenberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht is als volgt kort samen te vatten:

In print of online:

1. Arbeidsmarktcommunicatie: personeelsadvertenties t.b.v. werving en selectie;

2. Betaalde redactie: ingekochte redactionele ruimte in bv. huis- aan- huisbladen/corporate informatie en mededelingen of online;

3. Advertenties: bekendmakingen van subsidieverstrekkingen/ ter kennisgevingen/ ter visieleggingen/inspraakprocedures, etc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2017
Einde: 01/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 keer één jaar verlenging mogelijk

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De vermelde opdrachtomschrijving van media-inkoop kan worden verbreed met de volgende soorten media-inkoop:

- Online adverteren; - Betaling voor de opname in commerciële gidsen en internetregisters; - Out of Home bestedingen (billboards, etc. in het kader van mediacampagnes); - Betaling voor zendtijd of programma’s op radio of televisie. Voor deze laatstgenoemde soorten media-inkoop zal dit optioneel worden opgevraagd bij deze aanbesteding.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten als bedoeld in de artikelen 2.53 en 2.54 Aanbestedingswet 2012 dienen via ABK te worden gesteld. De vragen en nadere inlichtingen als hiervoor bedoeld kunnen worden gesteld tot 25 april 2017, 11:00.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITINGSGRONDEN

Artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver op wie in de periode van 5 jaar gelegen voorafgaande aan de aanbestedingsdatum de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub a, b, d en j Aanbestedingswet 2012.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

EISEN M.B.T. TECHNISCHE BEKWAAMHEID EN BEROEPSBEKWAAMHEID

De geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid luiden als volgt:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/inschrijver middels twee competenties, niet ouder dan drie jaar voorafgaand aan de aanbestedingsdatum, aan te tonen voldoende bekwaam te zijn:

Competentie 1 voldoende ervaring te hebben met het inkopen van mediatitels en personeelsadvertenties. Als minimum omvang van de referentieopdracht geldt dat er minimaal een jaaromzet van EUR 100.000 moeten zijn.

Competentie 2 voldoende ervaring te hebben met het samenwerken met een gemeente of (semi)overheidsinstantie.

De inschrijver kan zich uitsluitend beroepen op de ervaring die hij heeft opgedaan bij referentieopdrachten die hij zelf volledig heeft uitgevoerd of waarbij hij hoofdaannemer was. Aanbestedende dienst behoud zich het recht voor de referentie te controleren.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Opdrachtnemer is bereid om Social Return toe te passen als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde (dit kan per gemeente verschillen) Indien dit wordt toegepast bedraagt het minimum percentage 5% over 1/6 van de jaaromzet.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2017
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/04/2017
Mappen
Aanbestedingsdocument (1)
Bijlagen (6)
Alle documenten (8)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Aanbestedingsdocument mediatitels.pdf 763 KB 14-04-2017 15:01
Bijlage D UEA mediatitels.pdf 984 KB 14-04-2017 15:01
Bijlage H Nota van inlichtingen.xlsx 11 KB 14-04-2017 15:01
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Aanbestedingsdocument mediatitels.pdf 763 KB 14-04-2017 15:01
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage D UEA mediatitels.pdf 984 KB 14-04-2017 15:01
Bijlage H Nota van inlichtingen.xlsx 11 KB 14-04-2017 15:01
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug