Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Maaien bermen en onderhoud watergangen
 
 
Omschrijving

Maaien bermen 2017 en onderhoud watergangen 2017, bestekken W-16-18 en W-16-19Contactpersoon: Gerlof Weerts Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Kampen Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Noord-Overijssel (NL211)
TED 103932-2017
CPV code(s): 45233229: Onderhoud van bermen
   
Aangekondigd op 17.02.2017 Sluiting op 07.04.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Kampen
Postbus 5009
Kampen
8260 GA
Nederland
Contactpersoon: Gerlof Weerts
E-mail: g.weerts@kampen.nl
NUTS-code: NL211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kampen.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maaien bermen en onderhoud watergangen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233229
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Maaien bermen 2017 en onderhoud watergangen 2017, bestekken W-16-18 en W-16-19

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Kampen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W-16-18 Maaien bermen 2017 en W-16-19 Onderhoud watergangen 2017

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2017
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdrachtgever heeft de optie om het contract met 2 keer 1 jaar te verlengen

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk dient inschrijver te voldoen aan de volgende eisen:

a) ingeschreven staan in het handels- en/of beroepsregister van het land van vestiging (in Nederland; Kamer van Koophandel).

b) zijn onderneming bij de voorbereiding van zijn inschrijving rekening heeft gehouden met de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die gelden op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk dient inschrijver te voldoen aan de volgende eisen:

- hij beschikt over een VCA* of een daarmee gelijk te stellen certificaat op het gebied van veiligheidsmanagement voor aannemers ;

- op aanvraag een bankgarantie ter grootte van 5 % van de aanneemsom te verstrekken.

- hij kan aantonen voor beide bestekken tenminste 1 werk in de afgelopen 3 jaar tijdig en correct heeft uitgevoerd en opgeleverd op het gebied van maaiwerk en 1 werk op het gebied van onderhoud watergangen, aantoonbaar d.m.v. tevredenheidsverklaring(en), naar tevredenheid van de opdrachtgever heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd met een gefactureerd bedrag elk van ten minste EUR 30.000,00.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/04/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/04/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Kampen

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Op de datum en tijdstip van de aanbesteding worden de ingediende enveloppen geopend. Inschrijvers kunnen hierbij aanwezig zijn.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen omtrent het bestek en het werk kunnen tot maandag 27 maart 2017 18.00 u per e-mail

worden ingediend t.a.v. de heer G. Weerts (e-mail: g.weerts@kampen.nl). Er worden geen

mondelinge inlichtingen verstrekt.

De gunning wordt gedaan op basis van laagste prijs, omdat de totale administratieve last voor het uitrekenen van het bestek lager lijkt te zijn dan het totaal van het rekenwerk en het opstellen en beoordelen van de EMVI-plannen. Er is verder weinig onderscheidend vermogen mogelijk.

De gemeente Kampen heeft besloten om in deze aanbesteding Social Return als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de inschrijfsom aan te wenden voor Social Return activiteiten. In de bijlage vindt u de toelichting van de werkwijze (bijlage: Social Return als bijzondere Uitvoeringsvoorwaarde).

Eventuele kosten welke moeten worden gemaakt door toepassing van Social Return kunt u vermelden bij de éénmalige kosten (paragraaf 9.1) in het bestek.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Overijssel
Postbus 323
Almelo
7600 AH
Nederland
Telefoon: +31 883615555

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Overijssel/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/02/2017
Mappen
Alle documenten (2)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Maaien bermen en onderhoud watergangen Afronding07-06-2017 12:55
Maaien bermen en onderhoud watergangen Bijlagen gewijzigd (1)29-03-2017 09:48  
< Terug