Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Europese aanbesteding: Onderhoud openbare verlichting gemeenten Steenwijkerland e.a.
 
 
Omschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het definitief herstellen van storingen en schades;

b. het opzetten en instand houden van een 24-uurs storingsdienst;

c. het leveren en vervangen van verlichtingsarmaturen;

d. het leveren, vervangen en verplaatsen van lichtmasten;

e. het (groepsgewijs) vervangen van lampen;

f. het verwijderen en afvoeren van vrijgekomen materialen;

g. het coördineren van werkzaamheden voor, en het aansturen van de netbeheerder;

h. het beheren en leveren van revisiegegevens;

i. het beheren, verwerken en verstrekken van gegevens voor / uit het OV-beheerbestand.

j. het toepassen van verkeersmaatregelen;

k. en bijkomende werkzaamheden.

Deze aanbesteding is opgedeeld in de volgende percelen:

Perceel 1: Gemeente Steenwijkerland

Perceel 2: Gemeente Westerveld en Meppel*

Perceel 3: Gemeente Zwartewaterland

*Vanwege de samenwerking tussen gemeente Westerveld en Meppel worden deze gemeenten als 1 perceel

aanbesteed.Contactpersoon: Erik van der Kamp Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Steenwijkerland Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Noord-Overijssel (NL211)
Zuidwest-Drenthe (NL133)
TED 103937-2017
CPV code(s): 50232100: Onderhoud van straatverlichting
34928500: Straatverlichtingsuitrusting
   
Aangekondigd op 17.02.2017 Sluiting op 29.03.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
Steenwijk
8331 XE
Nederland
Contactpersoon: Erik van der Kamp
E-mail: inkoop@steenwijkerland.nl
NUTS-code: NL211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.steenwijkerland.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Meppel
Postbus 501
Meppel
7940 AM
Nederland
E-mail: postbus@meppel.nl
NUTS-code: NL211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.meppel.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Westerveld
Postbus 50
Havelte
7970 AB
Nederland
E-mail: info@gemeentewesterveld.nl
NUTS-code: NL133

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://gemeentewesterveld.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Zwartewaterland
Postbus 23
Hasselt
8060 AA
Nederland
E-mail: info@zwartewaterland.nl
NUTS-code: NL211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zwartewaterland.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding: Onderhoud openbare verlichting gemeenten Steenwijkerland e.a.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het definitief herstellen van storingen en schades;

b. het opzetten en instand houden van een 24-uurs storingsdienst;

c. het leveren en vervangen van verlichtingsarmaturen;

d. het leveren, vervangen en verplaatsen van lichtmasten;

e. het (groepsgewijs) vervangen van lampen;

f. het verwijderen en afvoeren van vrijgekomen materialen;

g. het coördineren van werkzaamheden voor, en het aansturen van de netbeheerder;

h. het beheren en leveren van revisiegegevens;

i. het beheren, verwerken en verstrekken van gegevens voor / uit het OV-beheerbestand.

j. het toepassen van verkeersmaatregelen;

k. en bijkomende werkzaamheden.

Deze aanbesteding is opgedeeld in de volgende percelen:

Perceel 1: Gemeente Steenwijkerland

Perceel 2: Gemeente Westerveld en Meppel*

Perceel 3: Gemeente Zwartewaterland

*Vanwege de samenwerking tussen gemeente Westerveld en Meppel worden deze gemeenten als 1 perceel

aanbesteed.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gemeente Steenwijkerland

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Binnen de gemeente Steenwijkerland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uitvoeren van de beschreven werkzaamheden voor de gemeente Steenwijkerland.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan door opdrachtgever eenzijdig eenmaal verlengd worden onder gelijkblijvende voorwaarden. De verlenging is voor een periode van twee jaar (zie paragraaf 1.9 van de inschrijvingsleidraad).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gemeenten Westerveld en Meppel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL133
Voornaamste plaats van uitvoering:

Binnen de gemeenten Westerveld en Meppel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uitvoeren van de beschreven werkzaamheden voor de gemeenten Westerveld en Meppel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan door opdrachtgever eenzijdig eenmaal verlengd worden onder gelijkblijvende voorwaarden. De verlenging is voor een periode van twee jaar (zie paragraaf 1.9 van de inschrijvingsleidraad).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gemeente Zwartewaterland

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Binnen de gemeente Zwartewaterland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uitvoeren van de beschreven werkzaamheden voor de gemeente Zwartewaterland

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan door opdrachtgever eenzijdig eenmaal verlengd worden onder gelijkblijvende voorwaarden. De verlenging is voor een periode van twee jaar (zie paragraaf 1.9 van de inschrijvingsleidraad).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/03/2017
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/05/2017
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/03/2017
Plaatselijke tijd: 17:00
Plaats:

Steenwijk

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie paragraaf 2.5 van de inschrijvingsleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Overijssel
Postbus 323
Almelo
7600 AH
Nederland
Telefoon: +31 883615555

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Overijssel/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/02/2017
Mappen
Algemeen (6)
Bruto prijslijsten leveranciers armaturen (5)
Perceel 1: Gemeente Steenwijkerland (6)
Perceel 2: Gemeente Westerveld en Meppel (7)
Perceel 3: Gemeente Zwartewaterland (4)
Alle documenten (30)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Casussen bij bestek onderhoud OVL.pdf 354 KB 17-02-2017 10:16
Concept contract onderhoud OV.pdf 258 KB 17-02-2017 10:16
Prijslijst Innolumis.pdf 77 KB 17-02-2017 10:16
Prijslijst Lebaa-Lighting.pdf 3,00 MB 17-02-2017 10:16
Prijslijst Lightronics.pdf 2,00 MB 17-02-2017 10:16
Prijslijst Philips.pdf 15,00 MB 17-02-2017 10:16
Prijslijst Schreder.pdf 7,00 MB 17-02-2017 10:16
Areaal OVL Steenwijkerland.xls 8,00 MB 17-02-2017 10:16
Areaal OVL Meppel.xlsx 1,00 MB 17-02-2017 10:16
Areaal OVL Westerveld.xlsx 483 KB 17-02-2017 10:16
Schouw doorgaande wegen Meppel.pdf 3,00 MB 17-02-2017 10:16
NVI en gewijzigde bijlages.zip 1,00 MB 17-03-2017 12:45
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Casussen bij bestek onderhoud OVL.pdf 354 KB 17-02-2017 10:16
Concept contract onderhoud OV.pdf 258 KB 17-02-2017 10:16
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Prijslijst Innolumis.pdf 77 KB 17-02-2017 10:16
Prijslijst Lebaa-Lighting.pdf 3,00 MB 17-02-2017 10:16
Prijslijst Lightronics.pdf 2,00 MB 17-02-2017 10:16
Prijslijst Philips.pdf 15,00 MB 17-02-2017 10:16
Prijslijst Schreder.pdf 7,00 MB 17-02-2017 10:16
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
NVI en gewijzigde bijlages.zip 1,00 MB 17-03-2017 12:45

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug