Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Europees openbare aanbesteding Kantoorartikelen - gemeenten Apeldoorn, Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen
 
 
Omschrijving

De aanbestedende dienst is middels deze aanbesteding voornemens raamovereenkomsten met één leverancier te sluiten om zodoende gedurende de looptijd van de overeenkomst kantoorartikelen te kunnen bestellen. Alle deelnemende gemeenten en het CJG Apeldoorn verwachten een jaaromzet van totaal EUR 70.000 aan kantoorartikelen te realiseren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Door bijvoorbeeld inkrimping van de organisatie en toenemende digitalisering is vermindering van deze omzet goed denkbaar. Deze opdracht betreft een raamovereenkomst. De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is voorzien met ingang van 1 april 2017 en heeft een looptijd tot en met 31 maart 2019, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal een (1) jaar.Contactpersoon: Kenniscentrum CBP Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Combined Business Power B.V. (namens Gemeente Deventer) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuidwest-Overijssel (NL212)
Gelderland (NL220)
Overijssel (NL210)
TED 063459-2017
CPV code(s): 30192000: Kantoorbenodigdheden
   
Aangekondigd op 16.02.2017 Sluiting op 30.03.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Deventer
Grote Kerkhof 1
Deventer
7411 KT
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deventer.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Apeldoorn
Postbus 9033
Apeldoorn
Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.apeldoorn.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Lochem
Hanzeweg 8
Lochem
Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lochem.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Olst-Wijhe
Raadhuisplein 1
Wijhe
Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.olst-wijhe.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16
Raalte
Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.raalte.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Zutphen
's-Gravenhof 2
Zutphen
Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zutphen.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding Kantoorartikelen - gemeenten Apeldoorn, Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst is middels deze aanbesteding voornemens raamovereenkomsten met één leverancier te sluiten om zodoende gedurende de looptijd van de overeenkomst kantoorartikelen te kunnen bestellen. Alle deelnemende gemeenten en het CJG Apeldoorn verwachten een jaaromzet van totaal EUR 70.000 aan kantoorartikelen te realiseren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Door bijvoorbeeld inkrimping van de organisatie en toenemende digitalisering is vermindering van deze omzet goed denkbaar. Deze opdracht betreft een raamovereenkomst. De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is voorzien met ingang van 1 april 2017 en heeft een looptijd tot en met 31 maart 2019, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal een (1) jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22
NUTS-code: NL21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apeldoorn, Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst is middels deze aanbesteding voornemens raamovereenkomsten met één leverancier te sluiten om zodoende gedurende de looptijd van de overeenkomst kantoorartikelen te kunnen bestellen. Alle deelnemende gemeenten en het CJG Apeldoorn verwachten een jaaromzet van totaal EUR 70.000 aan kantoorartikelen te realiseren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Door bijvoorbeeld inkrimping van de organisatie en toenemende digitalisering is vermindering van deze omzet goed denkbaar. Deze opdracht betreft een raamovereenkomst. De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is voorzien met ingang van 1 april 2017 en heeft een looptijd tot en met 31 maart 2019, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal een (1) jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Kernassoritment / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Randassortiment / Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2017
Einde: 31/03/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is voorzien met ingang van 1 april 2017 en heeft een looptijd tot en met 31 maart 2019, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal een (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver dient in de inschrijving een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de inschrijving van maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf de indieningsdatum van de inschrijving. Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken voor tenminste de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

De inschrijver dient middels het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver of persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of die daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, in de zin van de volgende in 2.86 Aw 2012 beschreven redenen:

a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit;

b. omkoping in de zin van artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn en van artikel 2, eerste lid, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector;

c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap;

d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld;

e. terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten in de zin van de artikelen 1, 3 en 4 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2003 inzake terrorismebestrijding;

f. kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ.

De inschrijver dient daarnaast middels het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient tevens middels het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat in de afgelopen drie (3) jaren geen sprake is (geweest) van de volgende situaties zoals opgesomd in 2.87 Aw 2012:

a. de inschrijver een of meer van de in artikel 2.81, tweede lid, genoemde verplichtingen heeft geschonden;

b. de inschrijver of gegadigde verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem geldt een surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, of de gegadigde of inschrijver verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure uit hoofde van op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

d. de inschrijver of gegadigde met andere ondernemers overeenkomsten heeft gesloten die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;

g. de inschrijver heeft blijk gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift van een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht van een speciale-sectorbedrijf of een eerdere concessieopdracht en dit heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere opdracht, tot schadevergoeding of tot andere vergelijkbare sancties;

h. de inschrijver heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van gronden voor uitsluiting of het voldoen aan de geschiktheidseisen, of heeft die informatie achtergehouden, dan wel was niet in staat de ondersteunende documenten, bedoeld in de artikelen 2.101 en 2.102, over te leggen;

i. de inschrijver heeft getracht om het besluitvormingsproces van de aanbestedende dienst onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de aanbestedingsprocedure kan bezorgen, of heeft door nalatigheid misleidende informatie verstrekt die een belangrijke invloed kan hebben op besluiten inzake uitsluiting, selectie en gunning;

Ter bewijs van deze verklaring zal de voorlopig begunstigde inschrijver worden verzocht bewijsstukken conform artikel 2.89 Aw 2012 aan de aanbestedende dienst te overleggen.

De uitsluitingsgronden en eisen welke gelden voor de inschrijver zijn tevens van toepassing op eventuele derde(n) waar inschrijver een beroep op doet in het kader van de onderhavige aanbesteding in de zin van par. III.4. Bij inschrijving dient, indien inschrijver een beroep doet op (een) derde(n), een rechtsgeldig ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument van deze derde(n) te worden gevoegd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver dient een stabiele onderneming te zijn, welke haar continuïteit kan garanderen. De inschrijver dient hiertoe in staat te zijn om, indien de inschrijver de opdracht gegund krijgt, een (meest) recente accountantsverklaring af te geven zonder een continuïteitsparagraaf.

NB: indien enkel geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern zich garant te stellen voor de inschrijver.

De inschrijver dient afdoende verzekerd te zijn inzake aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dient minimaal EUR 1.250.000 per gebeurtenis te dekken alsmede minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per jaar.

Ter bewijs van deze verklaring kan de beoogd opdrachtnemer worden verzocht de volgende gegevens aan de aanbestedende dienst te overleggen:

 Een geldig polisblad van de toepasselijke beroeps/bedrijfsaansprakelijkheid.

 Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen is het toegestaan een geldig verzekeringscertificaat te overleggen waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is alsook de bedragen waarvoor inschrijver verzekerd is.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Hiertoe dient de inschrijver minimaal te beschikken over de volgende certificeringen: ISO 9001 en ISO 14001.

Indien inschrijver niet over de vereiste certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dan dient zij dit in haar inschrijvingsbrief bij inschrijving aan te geven en te omschrijven waarom het systeem als gelijkwaardig moet worden beschouwd. De aanbestedende dienst dient uit de omschrijving te kunnen opmaken dat het betreffende certificaat of gehanteerde kwaliteitsborgingssysteem ook daadwerkelijk gelijkwaardig is. Ter bewijs van deze gelijkwaardigheid kan de aanbestedende dienst bij het voornemen tot gunning van de beoogd opdrachtnemer vragen de gelijkwaardigheid nader aan te tonen.

De Inschrijver dient bij de Inschrijving één (1) referentie per kerncompetentie van de afgelopen 3 jaren op te geven, gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de Inschrijvingen, teneinde zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot essentiële onderdelen (kerncompetenties) van de onderhavige opdracht. Dat houdt dus in dat de referentie betrekking dient te hebben op het leveren van kantoorartikelen.

De kerncompetenties zijn:

1. Het leveren van kantoorartikelen met een jaarlijkse minimale omvang van EUR 42.000 per jaar aan een inkoopcollectief van minimaal 3 organisaties.

2. Het leveren van kantoorartikelen met een minimale omvang van tenminste 10 afleveradressen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/03/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/06/2017
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/03/2017
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er is ten behoeve van deze aanbesteding één vragenronde gepland. Derhalve wordt van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht. Vragen kunnen uiterlijk tot 3 maart 2017, 12.00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk voorzien van motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum en tijdstip waarop de vragen op ABK worden ingediend is leidend. Te laat ingediende vragen worden in principe niet beantwoord. Dit is enkel anders indien aanbestedende dienst van mening is dat de vraag dermate essentieel is dat beantwoording hiervan noodzakelijk is voor alle inschrijvers.

De geanonimiseerde vragen zullen uiterlijk op 10 maart 2017 door de aanbestedende dienst worden beantwoord. De aanbestedende dienst beantwoordt de gestelde vragen middels de nota van inlichtingen, welke gepubliceerd wordt op ABK.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Postbus 9030
Arnhem
6800 EM
Nederland
Telefoon: +31 263592000
E-mail: kortgeding.rb-gel.zutphen@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Gelderland/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de gunningsbeslissing wanneer de aanbestedende dienst (penvoerder) niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de brief waarin de mededeling van de gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter rechtbank Gelderland, te Zutphen door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de aanbestedende dienst. Deze termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/02/2017
Mappen
Aanbestedingsdocument (1)
Bijlagen (12)
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (16)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage A Handleiding ABK.pdf 2,00 MB 16-02-2017 15:12
Bijlage C Programma van eisen.pdf 115 KB 16-02-2017 15:12
Bijlage D Prijsinvulformulier.xlsx 108 KB 16-02-2017 15:12
Bijlage F Conceptraamovereenkomst.pdf 154 KB 16-02-2017 15:12
Bijlage F Conceptraamovereenkomst.pdf 217 KB 10-03-2017 16:24
Bijlage H Afleverlocaties.pdf 13 KB 16-02-2017 15:12
Format stellen van vragen.xlsx 12 KB 16-02-2017 15:12
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug