Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Reconstructie van de Zundertseweg (zuidelijk deel) te Roosendaal
 
 
Omschrijving

De werkzaamheden bestaan uit:

• het verwijderen van asfaltverharding, (ca.400 m2);

• het verwijderen van elementenverharding, (ca.12.500 m2);

• het verwijderen van openbare verlichting, (ca.27 stuks);

• het verrichten van grondwerkzaamheden, (ca.13.900 m3);

• het leveren en aanbrengen van menggranulaat, (ca.8400 m2);

• het leveren en aanbrengen van betonriolering, (ca 270 m1)

• het leveren en aanbrengen van asfaltfietspad langs bestaande bomenrij, ( ca 735 m1)

• het leveren en aanbrengen van elementenverharding, (4000 m2);

• het leveren en aanbrengen van geluid reducerende asfaltverharding, (ca 5400 m2);

• het leveren en aanbrengen van openbare verlichting, (ca.60 stuks);

• bijkomende werkzaamheden.Contactpersoon: de heer Evert Visser Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Roosendaal Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): West-Noord-Brabant (NL411)
   
CPV code(s): 45220000: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
   
Aangekondigd op 09.02.2017 Sluiting op 09.03.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
Roosendaal
4700 KA
Nederland
Contactpersoon: de heer Evert Visser
Telefoon: +31 165579186
E-mail: e.visser@roosendaal.nl
NUTS-code: NL411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://roosendaal.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reconstructie van de Zundertseweg (zuidelijk deel) te Roosendaal

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden bestaan uit:

• het verwijderen van asfaltverharding, (ca.400 m2);

• het verwijderen van elementenverharding, (ca.12.500 m2);

• het verwijderen van openbare verlichting, (ca.27 stuks);

• het verrichten van grondwerkzaamheden, (ca.13.900 m3);

• het leveren en aanbrengen van menggranulaat, (ca.8400 m2);

• het leveren en aanbrengen van betonriolering, (ca 270 m1)

• het leveren en aanbrengen van asfaltfietspad langs bestaande bomenrij, ( ca 735 m1)

• het leveren en aanbrengen van elementenverharding, (4000 m2);

• het leveren en aanbrengen van geluid reducerende asfaltverharding, (ca 5400 m2);

• het leveren en aanbrengen van openbare verlichting, (ca.60 stuks);

• bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roosendaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• het verwijderen van asfaltverharding, (ca.400 m2);

• het verwijderen van elementenverharding, (ca.12.500 m2);

• het verwijderen van openbare verlichting, (ca.27 stuks);

• het verrichten van grondwerkzaamheden, (ca.13.900 m3);

• het leveren en aanbrengen van menggranulaat, (ca.8400 m2);

• het leveren en aanbrengen van betonriolering, (ca 270 m1)

• het leveren en aanbrengen van asfaltfietspad langs bestaande bomenrij, ( ca 735 m1)

• het leveren en aanbrengen van elementenverharding, (4000 m2);

• het leveren en aanbrengen van geluid reducerende asfaltverharding, (ca 5400 m2);

• het leveren en aanbrengen van openbare verlichting, (ca.60 stuks);

• bijkomende werkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen kunnen worden gesteld tot en met 23 februari 2017, 12.00 uur. een nota van inlichtingen zal worden gepubliceerd op 2 maart 2017.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie aanbestedingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie aanbestedingsleidraad.

Eventuele minimumeisen:

zie aanbestedingsleidraad.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie aanbestedingsleidraad.

Eventuele minimumeisen:

zie aanbestedingsleidraad.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie aanbestedingsleidraad.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

standaard procedure.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/03/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/03/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Roosendaal

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

het bijwonen van de openingsprocedure is niet toegestaan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

zie gegevens in de aanbestedingsleidraad.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postbus 90110
Breda
4800 RA
Nederland
Telefoon: +31 765311311
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Zeeland-West-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/02/2017
Mappen
Alle documenten (5)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
aanbestedingsstukken.zip 45,00 MB 09-02-2017 14:53
Bestek 16-25.pdf 980 KB 10-02-2017 10:13
extra verduidelijking nvi.zip 1,00 MB 07-03-2017 15:20
Nota van Inlichtingen.zip 4,00 MB 02-03-2017 10:21
verduidelijking nvi.zip 1,00 MB 06-03-2017 09:12
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
aanbestedingsstukken.zip 45,00 MB 09-02-2017 14:53
Bestek 16-25.pdf 980 KB 10-02-2017 10:13
extra verduidelijking nvi.zip 1,00 MB 07-03-2017 15:20
Nota van Inlichtingen.zip 4,00 MB 02-03-2017 10:21
verduidelijking nvi.zip 1,00 MB 06-03-2017 09:12

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug