Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Uitvoering renovatie Openbare Bibliotheek Amsterdam
 
 
Omschrijving

Renovatie van de Openbare Bibliotheek Amsterdam van circa 28.000 m2 bvo in 3 percelen. Start van de werkzaamheden is 10 juli 2017.Contactpersoon: Iris Verlinden Procedure: Niet openbare procedure
Aanbestedende dienst: Arcadis Nederland BV (namens Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam) Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Noord-Holland (NL320)
Noord-Brabant (NL410)
TED 051390-2017
CPV code(s): 45000000: Bouwwerkzaamheden
45262700: Verbouwingswerkzaamheden
   
Aangekondigd op 08.02.2017 Sluiting op 10.03.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam
Oosterdoksstraat 110
Amsterdam
1011 DK
Nederland
Contactpersoon: Iris Verlinden
E-mail: oba@arcadis.com
NUTS-code: NL32

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oba.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1018
Den Bosch
5200 BA
Nederland
Contactpersoon: Iris Verlinden
E-mail: oba@arcadis.com
NUTS-code: NL41

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arcadis.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitvoering renovatie Openbare Bibliotheek Amsterdam

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Renovatie van de Openbare Bibliotheek Amsterdam van circa 28.000 m2 bvo in 3 percelen. Start van de werkzaamheden is 10 juli 2017.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bouwkundige uitvoeringswerkzaamheden

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdrachtnemer dient alle bouwtechnische afbouwwerken te verzorgen, alsook de coordinatie van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische werken. In de Leidraad aanmeldingsfase zijn deze werkzaamheden nader omschreven.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

zoals opgenomen in de Leidraad aanmeldingsfase

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Werktuigbouwkundige uitvoeringswerkzaamheden

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdrachtnemer dient alle werktuigbouwkundige afbouwwerken te verzorgen. In de Leidraad aanmeldingsfase zijn deze werkzaamheden nader omschreven.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

zoals vermeld in leidraad aanmeldingsfase

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdrachtnemer dient alle elektrotechnische afbouwwerken te verzorgen. In de Leidraad aanmeldingsfase zijn deze werkzaamheden nader omschreven.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zoals vermeld in de Leidraad aanmeldingsfase

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoals vermeld in de Leidraad Aanmeldingsfase hoofdstuk 4

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zoals vermeld in de Leidraad aanmeldingsfase

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/03/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zoals vermeld in de Leidraad aanmeldingsfase

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Amsterdam
Postbus 84500
Amsterdam
1080 BN
Nederland
Telefoon: +31 205412111
E-mail: cb.amsterdam@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zoals vermeld in de Leidraad aanmeldingsfase

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2017
Mappen
Alle documenten (9)

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Uitvoering renovatie Openbare Bibliotheek Amsterdam Bijlagen gewijzigd (1)24-02-2017 12:39  
Uitvoering renovatie Openbare Bibliotheek Amsterdam Bijlagen gewijzigd (1)24-02-2017 12:39  
Uitvoering renovatie Openbare Bibliotheek Amsterdam Bijlagen gewijzigd (1)24-02-2017 12:39  
< Terug