Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Sociale en andere specifieke diensten - Gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld - Inkoop jeugdhulp 2017-2018
 
 
Omschrijving

Dit is een aankondiging van sociale en andere specifieke diensten:

In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Voor de jaren 2015 en 2016 is gecontracteerd op basis van het Regionaal Transitiearrangement. Onderdeel hiervan is het Drentse zorgordeningsmodel (de acht interventieniveaus). Dit zorgordeningsmodel vormt ook voor het inkoopmodel jeugdhulp vanaf het jaar 2017 de basis. De individuele gemeenten in Zuid-Drenthe hebben behoefte aan lokale autonomie en regie, maar willen ook collectiviteit ten behoeve van een uniform zorglandschap. Deze aanbesteding komt tegemoet aan deze behoeften.

In het huidige stelsel vindt sturing voornamelijk plaats op basis van productie (aantal uren of trajecten) binnen de bandbreedte van de gestelde indicatie en wordt grotendeels gefinancierd op basis van voorschotfinanciering en budgetplafonds. De gemeenten staan in het nieuwe stelsel een aanpak voor waarbij niet het aantal geleverde uren het uitgangspunt is van de omvang van de hulp, maar het te bereiken resultaat. Dit betekent dat voor iedere ondersteuningsvraag een passende invulling nodig is, toegespitst op de specifieke situatie van de jeugdige. De omvang van de ondersteuning is afhankelijk van de situatie en kan per jeugdige verschillen. Zo wordt maatwerk geborgd en een doelmatige en efficiënte inzet van middelen gestimuleerd. Aan de hand van deze transformatie maken de gemeenten de stap naar resultaatsturing. Per deelnemende gemeente zal er een overeenkomst worden gesloten. Om deze reden zijn er zeven percelen geformuleerd die per 1 januari 2017 een contract behoeven:

- Perceel 1: gemeente Borger-Odoorn

- Perceel 2: gemeente Coevorden

- Perceel 3: gemeente De Wolden

- Perceel 4: gemeente Emmen

- Perceel 5: gemeente Hoogeveen

- Perceel 6: gemeente Meppel

- Perceel 7: gemeente WesterveldContactpersoon: Kenniscentrum CBP Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Combined Business Power B.V. (namens Gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuidoost-Drenthe (NL132)
TED 210819-2016
CPV code(s): 85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
   
Aangekondigd op 16.06.2016 Sluiting op 19.09.2016 Aankondigingen
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Diensten.


AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1)NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld, Postbus 2, 7740 AA  Coevorden (NL). Contactpunt(en): Kenniscentrum CBP,
Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst:

Adres van het kopersprofiel:

Elektronische toegang tot de inlichtingen: http://www.aanbestedingskalender.nl/

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken om deelneming: http://www.aanbestedingskalender.nl/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
bericht via het project in ABK, bericht via het project in ABK, bericht via het project in ABK (NL).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Alle documenten zijn verkrijgbaar via ABK., Alle documenten zijn verkrijgbaar via ABK., Alle documenten zijn verkrijgbaar via ABK. (NL).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij ABK., Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij ABK., Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij ABK. (NL).
I.2)TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Algemene diensten van de overheden,
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.


AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1)BESCHRIJVING:
II.1.1)  Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   
Sociale en andere specifieke diensten - Gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld - Inkoop jeugdhulp 2017-2018
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Diensten.

Categorie diensten: nr. 25.


NUTS code: NL132.
II.1.3)De aankondiging betreft:
De opstelling van een raamovereenkomst.
II.1.4)Inlichtingen over een raamovereenkomst:
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen.

Looptijd van de raamovereenkomst: Jaar/jaren: 2 
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

Dit is een aankondiging van sociale en andere specifieke diensten:

In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Voor de jaren 2015 en 2016 is gecontracteerd op basis van het Regionaal Transitiearrangement. Onderdeel hiervan is het Drentse zorgordeningsmodel (de acht interventieniveaus). Dit zorgordeningsmodel vormt ook voor het inkoopmodel jeugdhulp vanaf het jaar 2017 de basis. De individuele gemeenten in Zuid-Drenthe hebben behoefte aan lokale autonomie en regie, maar willen ook collectiviteit ten behoeve van een uniform zorglandschap. Deze aanbesteding komt tegemoet aan deze behoeften.

In het huidige stelsel vindt sturing voornamelijk plaats op basis van productie (aantal uren of trajecten) binnen de bandbreedte van de gestelde indicatie en wordt grotendeels gefinancierd op basis van voorschotfinanciering en budgetplafonds. De gemeenten staan in het nieuwe stelsel een aanpak voor waarbij niet het aantal geleverde uren het uitgangspunt is van de omvang van de hulp, maar het te bereiken resultaat. Dit betekent dat voor iedere ondersteuningsvraag een passende invulling nodig is, toegespitst op de specifieke situatie van de jeugdige. De omvang van de ondersteuning is afhankelijk van de situatie en kan per jeugdige verschillen. Zo wordt maatwerk geborgd en een doelmatige en efficiënte inzet van middelen gestimuleerd. Aan de hand van deze transformatie maken de gemeenten de stap naar resultaatsturing. Per deelnemende gemeente zal er een overeenkomst worden gesloten. Om deze reden zijn er zeven percelen geformuleerd die per 1 januari 2017 een contract behoeven:

- Perceel 1: gemeente Borger-Odoorn

- Perceel 2: gemeente Coevorden

- Perceel 3: gemeente De Wolden

- Perceel 4: gemeente Emmen

- Perceel 5: gemeente Hoogeveen

- Perceel 6: gemeente Meppel

- Perceel 7: gemeente Westerveld

II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
85000000
II.1.7)Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.
II.1.8)Verdeling in percelen:
Ja.

Moeten inschrijvingen worden ingediend voor: Een of meerdere percelen.

II.1.9)Varianten worden geaccepteerd:
Neen.
II.2)HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de raamovereenkomst, voorzien met ingang van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. De intentie van de gemeenten is om een langdurige relatie met de aanbieders aan te gaan. Vanwege de mogelijke wijzigingen de komende jaren bestaat de optie om de raamovereenkomst eenzijdig te verlengen door de individuele gemeenten met maximaal twee (2) maal één (1) jaar.
II.2.2)Opties:

Aantal mogelijke verlengingen:2
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten: in maanden: 12
II.3)LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:

Begin: 01/01/2017.

Voltooiing: 31/12/2018.


INLICHTINGEN OVER PERCELEN
PERCEEL NR. 1. TITEL: gemeente Borger-Odoorn.
1)KORTE BESCHRIJVING: 
Perceel 1: gemeente Borger-Odoorn
2)CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN):
85000000
3)HOEVEELHEID OF OMVANG: 
4)AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING:

5)AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN:


PERCEEL NR. 2. TITEL: gemeente Coevorden.
1)KORTE BESCHRIJVING: 
Perceel 2: gemeente Coevorden
2)CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN):
85000000
3)HOEVEELHEID OF OMVANG: 
4)AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING:

5)AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN:


PERCEEL NR. 3. TITEL: gemeente De Wolden.
1)KORTE BESCHRIJVING: 
Perceel 3: gemeente De Wolden
2)CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN):
85000000
3)HOEVEELHEID OF OMVANG: 
4)AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING:

5)AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN:


PERCEEL NR. 4. TITEL: gemeente Emmen.
1)KORTE BESCHRIJVING: 
Perceel 4: gemeente Emmen
2)CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN):
85000000
3)HOEVEELHEID OF OMVANG: 
4)AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING:

5)AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Aanbieders zullen door de gemeente Emmen gevraagd worden een bijdrage te leveren aan de uitwerking van de sociale gebiedsagenda’s. Hierover wordt bij de uitwerking van de in de inkoopdocumenten genoemde pilots nadere inhoudelijke afspraken gemaakt. De sociale gebiedsagenda’s maken het mogelijk om gezamenlijk te sturen op het bereiken van maatschappelijke effecten en resultaten in het sociale domein. De gebiedsprofielen worden bijgevoegd bij dit inkoopdocument.


PERCEEL NR. 5. TITEL: gemeente Hoogeveen.
1)KORTE BESCHRIJVING: 
Perceel 5: gemeente Hoogeveen
2)CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN):
85000000
3)HOEVEELHEID OF OMVANG: 
4)AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING:

5)AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN:


PERCEEL NR. 6. TITEL: gemeente Meppel.
1)KORTE BESCHRIJVING: 
Perceel 6: gemeente Meppel
2)CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN):
85000000
3)HOEVEELHEID OF OMVANG: 
4)AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING:

5)AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN:


PERCEEL NR. 7. TITEL: gemeente Westerveld.
1)KORTE BESCHRIJVING: 
Perceel 7: gemeente Westerveld
2)CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN):
85000000
3)HOEVEELHEID OF OMVANG: 
4)AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING:

5)AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1)VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Een combinatie moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de Beleidsregels Combinatieovereenkomsten 2013, alle op straffe van uitsluiting. De voorkeur voor een rechtsvorm van de combinatie gaat uit naar een Vennootschap onder Firma (VOF) of gelijkwaardig. Het is voor de uitvoering van de opdracht niet verplicht een entiteit op te richten.
III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
Neen.
III.2)VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De inschrijver dient in de inschrijving een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de inschrijving van maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf de indieningsdatum van de inschrijving. Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Eventueel vereiste minimumeisen:

Aanbieder dient een stabiele onderneming te hebben, welke haar continuïteit kan garanderen.

Aanbieder verklaart middels de eigen verklaring (bijlage B) dat hij voldoet aan deze eis.

Ter bewijs van deze verklaring kunnen de gemeenten de geselecteerde aanbieder vragen een recente accountantsverklaring af te geven over het jaar 2015 zonder een continuïteitsparagraaf, waaruit opgemaakt kan worden dat hij hier inderdaad aan voldoet.

Aanbieder dient afdoende verzekerd te zijn inzake aansprakelijkheid door middel van een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Ter bewijs van deze verklaring kunnen de geselecteerde aanbieders worden verzocht de volgende gegevens aan de gemeenten te overleggen:

• Een geldig polisblad van de toepasselijke beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen, is het toegestaan een geldig verzekeringscertificaat te overleggen waaruit blijkt dat de aanbieder verzekerd is, alsook de bedragen waarvoor de aanbieder verzekerd is.

• De gemeenten vragen zowel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering als een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, omdat beide verzekeringen wezenlijk van elkaar verschillen. De beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten (nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen, etc.) van zelfstandigen of ondernemingen bij de uitoefening van onafhankelijke beroepsmatige activiteiten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt hiermee geen schade aan personen of zaken, maar de schade die ontstaat door een fout die gemaakt wordt door aanbieder of zijn medewerkers in de uitoefening van zijn beroep. Deze verzekering dient minimaal de jaaromzet van de Aanbieder per gebeurtenis te dekken alsmede minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per jaar. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat Aanbieder verzekerd is tegen schade die aanbieder of zijn medewerkers toebrengen aan personen, zaken en schade die hieruit voortvloeien. Deze verzekering dient minimaal EUR 2.500.000 per gebeurtenis te dekken alsmede minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per jaar.

III.2.3)Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Eventueel vereiste minimumeisen:

• Aanbieder heeft aantoonbaar de Zorgbrede Governancecode ingevoerd.

• Aanbieder beschikt over een gedegen bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige levering van gegevens aan gemeenten binnen de door gemeenten aangegeven termijn, waaronder de maandelijkse productie-realisatiecijfers.

• De gemeenten zijn van mening dat het geld dat zij investeren in de zorg en ondersteuning ook daadwerkelijk ook daaraan besteed moet worden. Wij vragen aanbieders zich te conformeren aan de uitgangspunten van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Indien één of meerdere leden van de directie, bestuur of toezichthouders een salaris of vergoeding ontvangt boven deze norm, behouden de gemeenten zich het recht voor deze te publiceren.

• Gemeenten hechten waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat houdt in dat er naast het streven naar winst (profit) ook rekening wordt gehouden met het effect van de activiteit op het milieu (planet) en dat men oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat om het vinden van een gezonde en structurele balans tussen sociaaleconomische ontwikkeling, de natuurlijke omgeving en maatschappelijk welzijn. Onderdelen van MVO zijn bijvoorbeeld de beperking van belasting van het milieu en het aan passend werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

• Gemeenten gaan ervan uit dat aanbieders maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gemeenten kunnen in gesprek gaan met aanbieders in gesprek over hoe aanbieders hieraan vorm geven en/of over de mogelijkheden van het beperken van de afstand tot de arbeidsmarkt.

III.2.4)Voorbehouden opdrachten:
Neen.
III.3)VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1)Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
Neen.
III.3.2)Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:
Neen.


AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1)TYPE PROCEDURE
IV.1.1)Type procedure:
Openbaar.
IV.2)GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1)Gunningscriteria:
Economische meest voordelige inschrijving (EMVI), gelet op onderstaande criteria.
Kwaliteit100

IV.2.2)Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.
IV.3)ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
INK/JZ/SD/01062016
IV.3.2)Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Neen.
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/09/2016 - 11:59
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
19/09/2016 - 12:00.
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:

Periode in dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)

IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
19/09/2016 - 12:15.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen.


AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1)PERIODIEKE OPDRACHT:
Neen.
VI.2)OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.
VI.3)NADERE INLICHTINGEN:

Er zijn ten behoeve van deze aanbesteding twee vragenronden gepland. Aangezien vragen voor de tweede ronde enkel betrekking kunnen hebben op vragen die gesteld zijn voor de eerste nota van inlichtingen wordt van aanbieders een proactieve en zorgvuldige houding verwacht. Eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze offerteaanvraag in de nota’s van inlichtingen dient de aanbieder onvoorwaardelijk te accepteren, evenals het gegeven dat deze wijzigingen en aanvullingen prevaleren boven de bepalingen in deze offerteaanvraag.

Eerste vragenronde

Vragen kunnen uiterlijk 30 juni 2016, 12.00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk voorzien van motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum waarop de aanbestedende dienst de vragen ontvangt is leidend. Te laat ingediende vragen c.q. vragen ingediend na verzending van de nota van inlichtingen worden in principe niet beantwoord. Dit is enkel anders indien aanbestedende dienst van mening is dat de vraag dermate essentieel is dat beantwoording hiervan noodzakelijk is voor alle aanbieders.

De geanonimiseerde vragen zullen omstreeks 7 juli 2016 door de aanbestedende dienst worden beantwoord. De aanbestedende dienst beantwoordt de gestelde vragen middels de nota van inlichtingen, welke gepubliceerd wordt op ABK.

Aanbieder heeft de mogelijkheid voor de nota van inlichtingen vragen over en/of tekstvoorstellen voor wijziging van de conceptovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden met motivering in te dienen. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om tekstvoorstellen al dan niet aangepast over te nemen. De aangepaste conceptovereenkomst zal als bijlage bij de nota van inlichtingen worden gevoegd.

Tweede vragenronde

Na de eerste nota van inlichtingen worden aanbieders in de gelegenheid gesteld nadere vragen te stellen over de beantwoording van de eerder gestelde vragen. Aanbieder dient hierbij specifiek aan te geven op welk vraagnummer haar nadere vraag ziet. De nadere vragen kunnen uiterlijk 2 september 2016, 12.00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk voorzien van motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum waarop de aanbestedende dienst de vragen ontvangt is leidend. Te laat ingediende vragen c.q. vragen ingediend na verzending van de tweede nota van inlichtingen worden in principe niet beantwoord. Dit is enkel anders indien aanbestedende dienst van mening is dat de vraag dermate essentieel is dat beantwoording hiervan noodzakelijk is voor alle aanbieders.

De geanonimiseerde nadere vragen zullen omstreeks 9 september 2016 door de aanbestedende dienst in een tweede en laatste nota van inlichtingen worden beantwoord, welke gepubliceerd wordt op ABK.

VI.4)Beroepsprocedures:
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Rechtbank Noord-Nederland (Assen), Postbus 30009, 9400 RA Assen. E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl. Tel. +31 592339222. URL: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx.
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:
VI.4.2)Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:

Op zowel deze contracteringsprocedure als de te sluiten raamovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onderhavige contracteringsprocedure, alsmede uit de te sluiten raamovereenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen/Groningen.

Eventueel bezwaar ten aanzien van deze gunningsbeslissing dient aanbieder kenbaar te maken door binnen 20 kalenderdagen volgend op de dag waarop het voornemen tot gunning is geuit, een betekende kort geding dagvaarding aanhangig te hebben gemaakt bij het arrondissement Noord-Nederland. Voornoemde termijn is een fatale termijn, betekening van de dagvaarding na genoemde termijn leidt tot niet ontvankelijkheid van de vordering.

Indien een Aanbieder tegen een gunningsbeslissing een kort geding aanhangig maakt, dienen de Aanbieders aan wie de gemeenten voornemens zijn te gunnen op verzoek in dit kort geding te interveniëren, op straffe van het verval van recht om nog op te mogen komen tegen een eventueel gewijzigde gunningsbeslissing.

Ook in deze fase van het voornemen tot gunnen kan een Aanbieder vragen stellen over de gunning, dan wel afwijzing of een klacht hierover indienen. Indien de reactie van de gemeenten uitblijft of niet akkoord is, kan een klacht worden ingediend bij de Commissie van aanbestedingsexperts. Gezien de termijn van 20 dagen om bezwaar in te dienen, spreekt het voor zich dat zowel gemeenten als aanbieder dan snel en constructief dienen te handelen om zo mogelijk een gang naar de rechter te voorkomen.

VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2016.

Mappen
Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen (20)
Nota's van inlichtingen (6)
Alle documenten (30)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage B Eigen verklaring.pdf 455 KB 16-06-2016 14:42
Bijlage E Concernverklaring.docx 15 KB 16-06-2016 14:42
Bijlage F Raamovereenkomst.doc 151 KB 16-06-2016 14:42
Bijlage G Productcodes.pdf 79 KB 16-06-2016 14:42
Bijlage G Productcodes.pdf 80 KB 08-07-2016 15:29
Format NvI vragen.xlsx 14 KB 16-06-2016 14:42
Aanvullend bericht Jeugdhulp.pdf 76 KB 18-07-2016 16:51
NvI 2.zip 3,00 MB 09-09-2016 17:13
Aanvullend bericht Jeugdhulp.pdf 76 KB 18-07-2016 16:49
Gunningsoverzicht.pdf 242 KB 13-01-2017 14:56
NvI 2.zip 3,00 MB 09-09-2016 17:12
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Aanvullend bericht Jeugdhulp.pdf 76 KB 18-07-2016 16:51
NvI 2.zip 3,00 MB 09-09-2016 17:13
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Aanvullend bericht Jeugdhulp.pdf 76 KB 18-07-2016 16:49
Gunningsoverzicht.pdf 242 KB 13-01-2017 14:56
NvI 2.zip 3,00 MB 09-09-2016 17:12

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug