Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Telefonievoorzieningen
 
Omschrijving

Het leveren van (mobiele) telefonievoorzieningen voor 3 MBO instellingen (aanbestedende diensten) in de regio Zuid-Oost Brabant.Contactpersoon: Ger Franssen Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Stichting ROC Summa College Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)
TED 578086-2019
CPV code(s): 32250000: Mobiele telefoons
32252000: Gsm-telefoons
32561000: Glasvezelverbindingen
   
Aangekondigd op 02.12.2019 Sluiting op 28.01.2020 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting ROC Summa College
Sterrenlaan 10
Eindhoven
5631 KA
Nederland
Contactpersoon: Ger Franssen
Telefoon: +31 651099194
E-mail: mgc.franssen@summacollege.nl
NUTS-code: NL414

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.summacollege.nl

I.1)Naam en adressen
Stichting ROC Ter Aa
Keizerin Marialaan 2
Helmond
5702 NR
Nederland
E-mail: mgc.franssen@summacollege.nl
NUTS-code: NL414

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://roc-teraa.nl

I.1)Naam en adressen
SintLucas
Torenallee 75
Eindhoven
5617 BB
Nederland
E-mail: mgc.franssen@summacollege.nl
NUTS-code: NL414

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sintlucas.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Telefonievoorzieningen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32250000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren van (mobiele) telefonievoorzieningen voor 3 MBO instellingen (aanbestedende diensten) in de regio Zuid-Oost Brabant.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32252000
32561000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuid-Oost brabant

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren van simkaarten/abonnementen en op termijn de mogelijkheid tot het leveren van een aantal smartphones.

Voor het Summa College maken ook de verbindingen naar het publieke netwerk en de nummerblokken voor vaste telefonie onderdeel van de Opdracht uit.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst kan de Opdrachtgever eenzijdig, vier (4) keer, de Overeenkomst verlengen met één 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Eindhoven

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 70584
s-Hertogenbosch
5201 CZ
Nederland
Telefoon: +31 736202020
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Oost-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/12/2019
Mappen
Bijlagen (12)
Nota van inlichtingen (3)
Alle documenten (16)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage bij - NvI Telecomkoppeling.pdf 296 KB 18-12-2019 13:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Telefonievoorzieningen Bijlagen gewijzigd (1)17-01-2020 09:09  
Telefonievoorzieningen Rectificatie 118-12-2019 13:51  
Telefonievoorzieningen Bijlagen gewijzigd (1)18-12-2019 13:43  
Telefonievoorzieningen Bijlagen gewijzigd (1)18-12-2019 13:43  
Telefonievoorzieningen Bijlagen gewijzigd (1)13-12-2019 09:10  
Telefonievoorzieningen Bijlagen gewijzigd (1)05-12-2019 14:18  
< Terug