Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
European Flower Bulbs Evaluation Agency
 
 
Omschrijving

Royal Anthos is the organization that worldwide promotes the interests of the trade companies in flower bulbs and nursery stock products. We have developed a PR program that should stimulate the sales of flower bulbs and bulb flowers in the United States. For this program we received a grant from the European Union for a period of three years (2020 – 2023).

For a sound evaluation of the results of this campaign, we have to hire an external independent research institute to perform the evaluation of the project. Research institutes that are experts in socio-economic data analysis are therefore invited to write in.

For agencies that are interested, we enclose the European Flower Bulbs Evaluation Agency Brief, which gives information about our selection criteria, the agency selection process and the promotion program that has to be evaluated.

In case you are interested, your proposal is to be received no later than December 8, 2019.Contactpersoon: Henk Westerhof Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Anthos Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (NL337)
   
CPV code(s): 79000000: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79720000: Onderzoeksdiensten
79310000: Uitvoeren van marktonderzoek
   
Aangekondigd op 25.11.2019 Sluiting op 08.12.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Anthos
Postbus 170
HILLEGOM
2181 GA
Nederland
Contactpersoon: Henk Westerhof
Telefoon: +31 252535080
E-mail: westerhof@anthos.org
Fax: +31 252535088
NUTS-code: NL337

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.anthos.org

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: branche organization
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: branche organisatie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

European Flower Bulbs Evaluation Agency

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Royal Anthos is the organization that worldwide promotes the interests of the trade companies in flower bulbs and nursery stock products. We have developed a PR program that should stimulate the sales of flower bulbs and bulb flowers in the United States. For this program we received a grant from the European Union for a period of three years (2020 – 2023).

For a sound evaluation of the results of this campaign, we have to hire an external independent research institute to perform the evaluation of the project. Research institutes that are experts in socio-economic data analysis are therefore invited to write in.

For agencies that are interested, we enclose the European Flower Bulbs Evaluation Agency Brief, which gives information about our selection criteria, the agency selection process and the promotion program that has to be evaluated.

In case you are interested, your proposal is to be received no later than December 8, 2019.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79720000
79310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL337
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Evaluatie van Promotie campagne bloembollen en bolbloemen in USA

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/12/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/12/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Postbus 20302
Den Haag
2500 EH
Nederland
Telefoon: +31 703813131

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/11/2019
Mappen
Alle documenten (1)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Evaluation Agency Brief_Anthos.pdf 1,00 MB 25-11-2019 12:02
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Evaluation Agency Brief_Anthos.pdf 1,00 MB 25-11-2019 12:02

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug