Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
GON-40-19-008-T01 Terreinafwerking Zicht op Duin 4E-H te Almere Poort
 
 
Omschrijving

Terreinafwerking Zicht op Duin 4E-H te Almere PoortContactpersoon: Mark de Brabander Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Almere Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Flevoland (NL230)
TED 556211-2019
CPV code(s): 45220000: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45112000: Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112500: Grondverzet
45221100: Bruggenbouwwerkzaamheden
45221110: Bruggenbouw
45232440: Aanleggen van rioleringsbuizen
45233140: Wegwerkzaamheden
45233160: Paden en andere verharde oppervlakken
45233161: Aanleggen van trottoirs
45233162: Aanleggen van fietspad
   
Aangekondigd op 20.11.2019 Sluiting op 15.01.2020 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
Almere
1300 AE
Nederland
Contactpersoon: Mark de Brabander
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
NUTS-code: NL23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://almere.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GON-40-19-008-T01 Terreinafwerking Zicht op Duin 4E-H te Almere Poort

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Terreinafwerking Zicht op Duin 4E-H te Almere Poort

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112000
45112500
45221100
45221110
45232440
45233140
45233160
45233161
45233162
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23
Voornaamste plaats van uitvoering:

gebied Zicht op Duin te Almere Poort

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Terreinafwerking Zicht op Duin 4E-H, te Almere-Poort

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 11/03/2020
Einde: 14/04/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

zie paragraaf 3.3 van de aanbestedingsleidraad

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie hoofdstuk 4 van de aanbestedingsleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie paragraaf 4.5 van de aanbestedingsleidraad

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

zie paragraaf 3.3 van de aanbestedingsleidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/11/2019
Mappen
Nota van inlichtingen (3)
Alle documenten (8)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
2e NVI GON - 40 - 19 - 008 - T01.zip 1,00 MB 30-12-2019 16:30
2e NVI GON - 40 - 19 - 008 - T01.zip 1,00 MB 10-01-2020 14:23
GON - 40 - 19 - 008 - T01 tov NVI.zip 25,00 MB 18-12-2019 17:11
Bijlage ZOD.zip 14,00 MB 20-11-2019 21:47
GON - 40 - 19 - 008 - T01.pdf 1023 KB 20-11-2019 21:47
GON - 40 - 19 - 008 - T01.rsx 1,00 MB 20-11-2019 21:47
tekeningen ZOD.zip 7,00 MB 20-11-2019 21:47
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
2e NVI GON - 40 - 19 - 008 - T01.zip 1,00 MB 30-12-2019 16:30
2e NVI GON - 40 - 19 - 008 - T01.zip 1,00 MB 10-01-2020 14:23
GON - 40 - 19 - 008 - T01 tov NVI.zip 25,00 MB 18-12-2019 17:11
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage ZOD.zip 14,00 MB 20-11-2019 21:47
GON - 40 - 19 - 008 - T01.pdf 1023 KB 20-11-2019 21:47
GON - 40 - 19 - 008 - T01.rsx 1,00 MB 20-11-2019 21:47
tekeningen ZOD.zip 7,00 MB 20-11-2019 21:47

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug