Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Bouwrijp maken plangebied Kreekrijk deelplan A t/m G
 
 
Omschrijving

Bouwrijp maken plangebied Kreekrijk deelplan A t/m G te AssendelftContactpersoon: Lisa Wagner Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Ontwikkelingscombinatie Kreekrijk C.V. Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Noord-Holland (NL320)
TED 536732-2019
CPV code(s): 45100000: Bouwrijp maken van terreinen
45111000: Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111200: Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45000000: Bouwwerkzaamheden
   
Aangekondigd op 08.11.2019 Sluiting op 24.01.2020 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ontwikkelingscombinatie Kreekrijk C.V.
Postbus 374
Alkmaar
1821 BN
Nederland
Contactpersoon: Lisa Wagner
E-mail: info@kreekrijk.nl
NUTS-code: NL32

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kreekrijk.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ontwikkelingscombinatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ontwikkelingscombinatie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouwrijp maken plangebied Kreekrijk deelplan A t/m G

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45100000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Bouwrijp maken plangebied Kreekrijk deelplan A t/m G te Assendelft

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111000
45111200
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Assendelft

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bouwrijp maken plangebied Kreekrijk deelplan A t/m G te Assendelft. Zie aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

De opdracht wordt uitgefaseerd uitgevoerd. Bij de looptijd van de opdracht staat aangegeven 60 maanden, maar opdrachtgever behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken. Alle criteria worden vermeld in de aanbestedingsdocumenten.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Criteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie aanbestedingsstukken

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Amsterdam
Postbus 84500
Amsterdam
1080 BN
Nederland
Telefoon: +31 205412111
E-mail: cb.amsterdam@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2019
Mappen
Aanbestedingsdocument (2)
Bijlagen vraagspecificatie (1)
Bijlage 1-WIORZ (2)
Bijlage 10 - Voorzieningen bruggen conform eisen bruggenbouwer (1)
Bijlage 11 - Omgevingsvergunning ophogen (0)
Ophoog verg 2017-02-06 (0)
Bijlagen (8)
Vergunning (2)
Bijlage 12 - Ontwerp V-G plan ontwerp en realisatie (1)
Bijlage 13 - Peilmaten overzicht (2)
Bijlage 14 - Watertoets (3)
Bijlage 15 - Referentie sonderingen (1)
Beemsterboer - d.d. 14-03-2010 (2)
Koops Romeijn - d.d. 02-12-2010 (4)
Bijlage 16 - Asbestonderzoek (1)
Bijlage 17 - Waterbodemonderzoek (3)
Bijlage 18 - Archeologie (1)
ARGO Rapportage februari 2016 (1)
ARGO Rapportage incl. bijlagen Maart 2015 (6)
Bijlage 19 - Faseringskaart, fasering 1, d.d. 29-10-2019 (1)
Bijlage 2 - beknopte WIORZ (2)
Bijlage 20 - Faseringskaart, fasering 2, d.d. 29-10-2019 (1)
Bijlage 21 - Faseringskaart, fasering 3, d.d. 29-10-2019 (1)
Bijlage 22 - Overzichtskaart, totaaloverzicht gebied, d.d. 29-10-2019 (1)
Bijlage 23 - overzicht huidige situatie gebied A t_m G, d.d. 30-08-2019 (2)
Bijlage 24 - Overzichtskaart, uitgeefbaar - openbaar, d.d. 29-10-2019 (1)
Bijlage 25 - DWG - Sweco - project Kreekrijk, d.d. 31-10-2019 (1)
Bijlage 3 - BKP, d.d. 31-01-2012 (2)
Bijlage 4 - TPvE Gemeente Zaanstad (1)
Bijlage 5 - Concept monitoringsplan leiding HHNK (1)
Bijlage 6 - Flora en Fauna (7)
Verg. HHNK compensatiegebied (4)
Verg. Zaanstad compensatiegebied (1)
Bijlage 7 - Geotechnisch advies (5)
Bijlage 8 - Beschrijving kwaliteit overtollig zand Deelplan I (1)
Bijlage 9 - Principe rioleringsplan (2)
Gebundelde bijlagen Aanbestedingsdocument (2)
Losse bijlagen (3)
Nota van Inlichtingen (4)
Antwoorden Nota van inlichtingen ronde 2 (5)
Bijlage 10 - Voorzieningen bruggen conform eisen bruggenbouwer aanvullend (1)
bijlage 11 - Omgevingsvergunning ophogen aanvullend en nogmaals (8)
Bijlage 12 - Ontwerp V-G plan ontwerp en realisatie aanvullend (1)
Bijlage 15 - Referentie sonderingen aanvullend (1)
Bijlage 5 - Monitoringsplan aanvullend (3)
Bijlage 7 - Geotechnisch advies aanvullend (1)
Bijlage 9 - Principe rioleringsplan definitief (1)
Antwoorden Nota van inlichtingen ronde 3 (9)
Vraagspecificatie (1)
Alle documenten (115)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 10 BVP_eisen bruggenbouwer.pdf 143 KB 08-11-2019 15:43
262005223-compensatiegebied.pdf 1,00 MB 08-11-2019 15:43
watertoets Kreekrijk dempen sloten.pdf 245 KB 08-11-2019 15:43
A3 HOOGTEMATEN.pdf 668 KB 08-11-2019 15:43
262005214.pdf 2,00 MB 08-11-2019 15:43
Watertoets Kreekrijk_22-05-2012.pdf 4,00 MB 08-11-2019 15:43
Bijlagen 102148 A.pdf 2,00 MB 08-11-2019 15:43
Bijlagen 102148 B.pdf 645 KB 08-11-2019 15:43
Bijlagen 102148 C.pdf 1,00 MB 08-11-2019 15:43
Asbestonderzoek Landview 2015-02-19.pdf 1,00 MB 08-11-2019 15:43
rapport begeleiding Kreekrijk H1.pdf 18,00 MB 08-11-2019 15:43
Bijlage 1 Allesporenkaart.jpg 11,00 MB 08-11-2019 15:43
Bijlage 2 Locatie A.jpg 3,00 MB 08-11-2019 15:43
Bijlage 3 Locatie B.jpg 1018 KB 08-11-2019 15:43
Bijlage 5 Locatie D.jpg 1,00 MB 08-11-2019 15:43
Bijlage 6 Terp.jpg 1,00 MB 08-11-2019 15:43
rapport Kreekrijk V1.pdf 31,00 MB 08-11-2019 15:43
KREEKRIJK fasering 1.pdf 3,00 MB 08-11-2019 15:43
KREEKRIJK fasering 2.pdf 3,00 MB 08-11-2019 15:43
KREEKRIJK fasering 3.pdf 3,00 MB 08-11-2019 15:43
KREEKRIJK plangebied.pdf 3,00 MB 08-11-2019 15:43
OCK-hoogtemeting Plan A-B-C-D-E-F-G.dwg 381 KB 08-11-2019 15:43
OCK-hoogtemeting PlanA-B-C-D-E-F-G.pdf 2,00 MB 08-11-2019 15:43
20120131 V1.0 KR BKP_Kreekrijk.pdf 22,00 MB 08-11-2019 15:43
TPvE Kreekrijk VO.9 vastgesteld.pdf 768 KB 08-11-2019 15:43
Ontheffing Flora en Fauna.pdf 1,00 MB 08-11-2019 15:43
08.pdf 932 KB 08-11-2019 15:43
09.pdf 373 KB 08-11-2019 15:43
10.pdf 403 KB 08-11-2019 15:43
Zand certificaat, deelplan I.pdf 426 KB 08-11-2019 15:43
FW_Rioleringsplan Kreekrijk (27-7).msg 2,00 MB 08-11-2019 15:43
262005223-compensatiegebied.pdf 1,00 MB 08-01-2020 17:08
19185 - GEF bestanden.zip 4,00 MB 08-01-2020 17:08
B1 SWNL0233310 D2 20181101.pdf 9,00 MB 08-01-2020 17:08
Rioleringsplan Kreekrijk (06-03).pdf 2,00 MB 08-01-2020 17:08
19.6279 Boorprofielen-Assendelft.pdf 124 KB 12-02-2020 14:16
2019655 brief.pdf 82 KB 12-02-2020 14:16
NVI 3 aanvulling17-02-2020.pdf 33 KB 17-02-2020 14:53
WG-SE20040856.pdf 71 KB 12-02-2020 14:16
Zakbaken BW-G 12-03-19.xlsx 42 KB 12-02-2020 14:16
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 10 BVP_eisen bruggenbouwer.pdf 143 KB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
262005223-compensatiegebied.pdf 1,00 MB 08-11-2019 15:43
watertoets Kreekrijk dempen sloten.pdf 245 KB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
A3 HOOGTEMATEN.pdf 668 KB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
262005214.pdf 2,00 MB 08-11-2019 15:43
Watertoets Kreekrijk_22-05-2012.pdf 4,00 MB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlagen 102148 A.pdf 2,00 MB 08-11-2019 15:43
Bijlagen 102148 B.pdf 645 KB 08-11-2019 15:43
Bijlagen 102148 C.pdf 1,00 MB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Asbestonderzoek Landview 2015-02-19.pdf 1,00 MB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
rapport begeleiding Kreekrijk H1.pdf 18,00 MB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 1 Allesporenkaart.jpg 11,00 MB 08-11-2019 15:43
Bijlage 2 Locatie A.jpg 3,00 MB 08-11-2019 15:43
Bijlage 3 Locatie B.jpg 1018 KB 08-11-2019 15:43
Bijlage 5 Locatie D.jpg 1,00 MB 08-11-2019 15:43
Bijlage 6 Terp.jpg 1,00 MB 08-11-2019 15:43
rapport Kreekrijk V1.pdf 31,00 MB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
KREEKRIJK fasering 1.pdf 3,00 MB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
KREEKRIJK fasering 2.pdf 3,00 MB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
KREEKRIJK fasering 3.pdf 3,00 MB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
KREEKRIJK plangebied.pdf 3,00 MB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
OCK-hoogtemeting Plan A-B-C-D-E-F-G.dwg 381 KB 08-11-2019 15:43
OCK-hoogtemeting PlanA-B-C-D-E-F-G.pdf 2,00 MB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
20120131 V1.0 KR BKP_Kreekrijk.pdf 22,00 MB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
TPvE Kreekrijk VO.9 vastgesteld.pdf 768 KB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Ontheffing Flora en Fauna.pdf 1,00 MB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
08.pdf 932 KB 08-11-2019 15:43
09.pdf 373 KB 08-11-2019 15:43
10.pdf 403 KB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Zand certificaat, deelplan I.pdf 426 KB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
FW_Rioleringsplan Kreekrijk (27-7).msg 2,00 MB 08-11-2019 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
19185 - GEF bestanden.zip 4,00 MB 08-01-2020 17:08
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
B1 SWNL0233310 D2 20181101.pdf 9,00 MB 08-01-2020 17:08
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Rioleringsplan Kreekrijk (06-03).pdf 2,00 MB 08-01-2020 17:08
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
19.6279 Boorprofielen-Assendelft.pdf 124 KB 12-02-2020 14:16
2019655 brief.pdf 82 KB 12-02-2020 14:16
NVI 3 aanvulling17-02-2020.pdf 33 KB 17-02-2020 14:53
WG-SE20040856.pdf 71 KB 12-02-2020 14:16
Zakbaken BW-G 12-03-19.xlsx 42 KB 12-02-2020 14:16
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Om te zien hoe u aan de aanbesteding mee kunt doen, dient u eerst in te loggen.
Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Bouwrijp maken plangebied Kreekrijk deelplan A t/m G Bijlagen gewijzigd (1)17-02-2020 14:53  
Bouwrijp maken plangebied Kreekrijk deelplan A t/m G Bijlagen gewijzigd (8)12-02-2020 14:16  
Bouwrijp maken plangebied Kreekrijk deelplan A t/m G Bijlagen gewijzigd (21)08-01-2020 17:08  
Bouwrijp maken plangebied Kreekrijk deelplan A t/m G Bijlagen gewijzigd (4)06-12-2019 16:13  
< Terug