Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Vooraankondiging Onderhandse Gunning; Consultatie en advies aan consulenten
 
 
Omschrijving

De gemeentelijke regeling ‘Regio Gooi en Vechtstreek’ (hierna te noemen de Regio) is voornemens om namens de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren een overeenkomst te sluiten met GGZ Centraal. De overeenkomst wordt ingezet voor het bieden van consultatie en advies aan consulenten bij het uitvoeren van het verkennend onderzoek, in het kader van de Wet verplichte GGZ.Contactpersoon: contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
TED 525476-2019
CPV code(s): 85300000: Maatschappelijke en aanverwante diensten
85300000: Maatschappelijke en aanverwante diensten
   
Aangekondigd op 01.11.2019 Geen sluitingsdatum bekend Vooraankondigingen

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging Onderhandse Gunning; Consultatie en advies aan consulenten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeentelijke regeling ‘Regio Gooi en Vechtstreek’ (hierna te noemen de Regio) is voornemens om namens de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren een overeenkomst te sluiten met GGZ Centraal. De overeenkomst wordt ingezet voor het bieden van consultatie en advies aan consulenten bij het uitvoeren van het verkennend onderzoek, in het kader van de Wet verplichte GGZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en Vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeentelijke regeling ‘Regio Gooi en Vechtstreek’ (verder te noemen de Regio) is voornemens om namens de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren een overeenkomst te sluiten voor het uitbreiden van taken in het kader van de Pilot ‘Uniform Hulpaanbod bij complexe echtscheidingen’.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/11/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

zie bijlage

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/11/2019
Mappen
Alle documenten (1)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug