Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Europees openbare aanbesteding 'Beheer en onderhoud ondergrondse containers' - Gemeente Oldambt.
 
 
Omschrijving

De gemeente Oldambt wil de dienstverlening van alle ondergrondse containers binnen de gemeentegrenzen in de markt zetten. Dit betreft:

- Jaarlijks reinigen van de containers.

- Jaarlijks keuren van de containers.

- Periodiek preventief onderhoud.

- Oplossen storingen en herstellen schade.

- Verzorgen data communicatie tussen ondergrondse containers en CMS van Inovim.Contactpersoon: Inkoop Gemeente Oldambt Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Oldambt Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Oost-Groningen (NL111)
TED 469163-2019
CPV code(s): 34928480: Afval- en vuilcontainers en bakken
   
Aangekondigd op 02.10.2019 Sluiting op 19.11.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Oldambt
Postbus 175
Winschoten
9670 AD
Nederland
Contactpersoon: Inkoop Gemeente Oldambt
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
NUTS-code: NL111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://http://www.gemeente-oldambt.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding 'Beheer en onderhoud ondergrondse containers' - Gemeente Oldambt.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Oldambt wil de dienstverlening van alle ondergrondse containers binnen de gemeentegrenzen in de markt zetten. Dit betreft:

- Jaarlijks reinigen van de containers.

- Jaarlijks keuren van de containers.

- Periodiek preventief onderhoud.

- Oplossen storingen en herstellen schade.

- Verzorgen data communicatie tussen ondergrondse containers en CMS van Inovim.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Oldambt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Oldambt is middels deze aanbesteding voornemens een overeenkomst te sluiten voor de uitvoering van het 'Beheer en onderhoud van ondergrondse containers' voor 8 jaar met verleningsoptie van 2 maal 1 jaar. De gemeente Oldambt wil de dienstverlening van alle ondergrondse containers binnen de gemeentegrenzen in de markt zetten. Dit betreft:

- Jaarlijks reinigen van de containers.

- Jaarlijks keuren van de containers.

- Periodiek preventief onderhoud.

- Oplossen storingen en herstellen schade.

- Verzorgen data communicatie tussen ondergrondse containers en CMS van Inovim.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2020
Einde: 29/02/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan maximaal tweemaal (2) met één (1) jaar eenzijdig door opdrachtgever schriftelijk verlengd te worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

BEROEPSBEVOEGDHEID

De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEDRIJFSAANSPRAAKELIJKHEID

De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.000.000,- per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen:

- Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

- Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is voor het vereiste bedrag.

STABILITEIT ONDERNEMING

Ook dient inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

NB: indien alleen geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern, in de zin van deel III.3.3, zich garant te stellen voor de inschrijver.

Indien Inschrijver niet verplicht is een accountantscontrole uit te laten voeren omdat zijn onderneming als ‘micro-onderneming’ of als ‘kleine rechtspersoon’ in de zin van artikel 2:395a respectievelijk 2:396 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangemerkt (dus niet-jaarrekening plichtige), dan geldt dat de Inschrijver moet beschikken over een beoordelings- of samenstellingsverklaring. De beoordelings- of samenstellingsverklaring mag tevens géén zogenaamde continuïteitsparagraaf (d.w.z. een verplichte toelichtende paragraaf in de jaarrekening wegens ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit) bevatten.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver dient bij inschrijving referentie(s) op te geven, die uiterlijk drie (3) jaren geleden zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de inschrijvingen, om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de volgende kerncompetenties.

Kerncompetentie 1 – Levering paslezers + datacommunicatie

Inschrijver heeft ervaring met het leveren van paslezers en de data communicatie voor minimaal 45 ondergrondse containers en een Stosag koppeling met een Container Management Systeem.

Kerncompetentie 2 – Reinigen ondergrondse containers

Inschrijver heeft ervaring met het reinigen van minimaal 70 ondergrondse containers.

Kerncompetentie 3 – Preventief onderhoud en keuring

Inschrijver heeft ervaring met preventief onderhoud en keuring van minimaal 70 ondergrondse containers.

Kerncompetentie 4 – Afhandelen storingen en schades

Inschrijver heeft ervaring met het afhandelen van storingen en schades voor minimaal 70 ondergrondse containers.

Als bewijs dient inschrijver de genoemde referentie(s), volgens het standaardformat (Bijlage D), toe te voegen aan de inschrijving. Uit referentie(s) moet duidelijk en ondubbelzinnig de gevraagde ervaring blijken.

Dit betekent dat inschrijver één (1) referentie per kerncompetentie in kan dienen. Inschrijver mag met één (1) referentie aan meerdere kerncompetenties voldoen, op voorwaarde dat duidelijk en ondubbelzinnig uit de referentie blijkt op welke kerncompetenties de referentie ziet. Indien inschrijver meer referenties indient dan is toegestaan, worden de extra referenties terzijde gelegd en worden alleen de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling meegenomen. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde kerncompetitie(s) met de juiste referentie(s).

KWALITEITSBORGING

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Inschrijver moet minimaal beschikken over de volgende medewerkers en/of certificeringen:

• Gegadigde beschikt over een certificaat van een kwaliteitszorgsysteem, dat door een geaccrediteerde certificeringsinstantie is afgegeven op basis van de NEN-ISO:9001:2015 of gelijkwaardig. Indien u over een gelijkwaardig systeem beschikt, dan dient u bij inschrijving een beschrijving in waarmee u aantoont dat het systeem gelijkwaardig is. Door zich voor deze aanbestedingsprocedure aan te melden verklaart de gegadigde dat het gevraagde kwaliteitssysteem wordt toegepast bij de uitvoering van het werk.

• Gegadigde beschikt over een certificaat van een kwaliteitszorgsysteem, dat door een geaccrediteerde certificeringsinstantie is afgegeven op basis van de NEN-ISO:14001:2008 of gelijkwaardig. Indien u over een gelijkwaardig systeem beschikt, dan dient u bij inschrijving een beschrijving in waarmee u aantoont dat het systeem gelijkwaardig is. Door zich voor deze aanbestedingsprocedure aan te melden verklaart de gegadigde dat het gevraagde kwaliteitssysteem wordt toegepast bij de uitvoering van het werk.

• Inschrijver dient te beschikken over een veiligheidscertificaat VCA** (VCA twee sterren). NB: het gevraagde bewijs dient bij inschrijving te worden gevoegd.

Als inschrijver niet over de vereiste certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dan dient zij dit in haar inschrijving aan te geven en te omschrijven waarom het systeem gelijkwaardig is. De aanbestedende dienst moet uit de omschrijving kunnen opmaken dat het betreffende certificaat of kwaliteitsborgingssysteem daadwerkelijk gelijkwaardig is. Inschrijver dient in de inschrijving passend bewijs van de gelijkwaardigheid te leveren.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/02/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2019
Plaatselijke tijd: 11:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot dinsdag 15 oktober 2019, 11:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postbus 933
Groningen
9700 AX
Nederland
Telefoon: +31 503166166
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/10/2019
Mappen
Bijlagen (15)
Nota van inlichtingen (2)
Offerteaanvraag (2)
Alle documenten (20)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Nota van Inlichtingen 1 dd 241019.pdf 21 KB 30-10-2019 12:08
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Wijziging planning dd 11-11-2019.pdf 8 KB 11-11-2019 14:19
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug