Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Call for Expression of Interest for the Detailed Engineering and Construction of the International Meeting Facility at ESTEC, Noordwijk (NL) - AO 1-9995/19/NL/HE
 
 
Omschrijving

The European Space Research and Technology Centre (ESTEC) of the European Space Agency (ESA) intends to construct a new building, the International Meeting Facility (IMF) to increase its capacity to host conferences, events and meetings with external participants.

ESA architect has defined the architectonical appearance and functionality of the IMF and produced the corresponding preliminary engineering documentation to enable the application for the building permit.

In order to realise the construction of the IMF, ESA will select a Contractor to perform the Detailed Engineering and subsequently the Construction of the building. The project is to be completed before the end of 2021, preferably by September 2021.

Companies interested in participating in this tender please click on link below:

http://emits.sso.esa.int/emits-doc/ESTEC/EMITS-NEWS/AO1-9995CallForExpressionOfInterest.pdfContactpersoon: Helene Etienne Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: ESTEC - European Space Research and Technology Centre Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuid-Holland (NL330)
West-Nederland (NL300)
   
CPV code(s): 45000000: Bouwwerkzaamheden
45210000: Bouwen van gebouwen
   
Aangekondigd op 01.10.2019 Sluiting op 11.10.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ESTEC - European Space Research and Technology Centre
Keplerlaan 1
Noordwijk
2201 AZ
Nederland
Contactpersoon: Helene Etienne
E-mail: Helene.Etienne@esa.int
NUTS-code: NL33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.esa.int

Adres van het kopersprofiel: http://www.esa.int

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://esabox.esa.int/owncloud/index.php/s/tEKmim0a3G9t30P
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://esabox.esa.int/owncloud/index.php/s/tEKmim0a3G9t30P
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Europese Instelling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Call for Expression of Interest for the Detailed Engineering and Construction of the International Meeting Facility at ESTEC, Noordwijk (NL) - AO 1-9995/19/NL/HE

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

The European Space Research and Technology Centre (ESTEC) of the European Space Agency (ESA) intends to construct a new building, the International Meeting Facility (IMF) to increase its capacity to host conferences, events and meetings with external participants.

ESA architect has defined the architectonical appearance and functionality of the IMF and produced the corresponding preliminary engineering documentation to enable the application for the building permit.

In order to realise the construction of the IMF, ESA will select a Contractor to perform the Detailed Engineering and subsequently the Construction of the building. The project is to be completed before the end of 2021, preferably by September 2021.

Companies interested in participating in this tender please click on link below:

http://emits.sso.esa.int/emits-doc/ESTEC/EMITS-NEWS/AO1-9995CallForExpressionOfInterest.pdf

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Noordwijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The European Space Research and Technology Centre (ESTEC) of the European Space Agency (ESA) intends to construct a new building, the International Meeting Facility (IMF) to increase its capacity to host conferences, events and meetings with external participants.

ESA architect has defined the architectonical appearance and functionality of the IMF and produced the corresponding preliminary engineering documentation to enable the application for the building permit.

In order to realise the construction of the IMF, ESA will select a Contractor to perform the Detailed Engineering and subsequently the Construction of the building. The project is to be completed before the end of 2021, preferably by September 2021.

Companies interested in participating in this tender please click on link below:

http://emits.sso.esa.int/emits-doc/ESTEC/EMITS-NEWS/AO1-9995CallForExpressionOfInterest.pdf

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

ATTENTION!! This announcement has different conditions than you may be used to.

- This assignment does not fall under ''Legal Basis: Richtlijn 2014/24 / EU.'' This assignment is subject to the following conditions: "ESA Procurement Regulations and Implementing Instructions" ref. : ESA / REG / 001, rev. 5

- For this assignment, the form ''Openbare procedure'' was used to publish the announcement. The correct procedure and selection method are described in the documents.

- ESA is not subject to any jurisdiction. During tendering stage, claims regarding procedural breach can be submitted to the head of the Procurement Department or ESA's Industrial Ombudsman, depending on the case (Article 51 ESA Procurement Regulations). All contractual matters are decided via arbitration procedure to be conducted in the city of the Contractor.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/10/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/10/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Noordwijk

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

ATTENTION!!

This announcement has different conditions than you may be used to. Therefore, read the tender documents carefully to gain insight into the procedure, legislation and regulations under which you register for this assignment.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Head of ESA Procurement Department/ESA industrial Ombudsman
ESA
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

ESA is not subject to any jurisdiction. During tendering stage, claims regarding procedural breach can be submitted to the head of the Procurement Department or ESA's Industrial Ombudsman, depending on the case (Article 51 ESA Procurement Regulations). All contractual matters are decided via arbitration procedure to be conducted in the city of the Contractor

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/10/2019
Mappen
Alle documenten (1)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
AO1-9995CallForExpressionOfInterest.pdf 2,00 MB 01-10-2019 16:09
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
AO1-9995CallForExpressionOfInterest.pdf 2,00 MB 01-10-2019 16:09

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug