Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeente Pekela - NNOP Biedprocedure t.b.v. woningbouw Kooistralocatie Oude Pekela
 
Omschrijving

Onderdeel van de herontwikkeling van het centrum is de planontwikkeling 'de kooistralocatie'. De gemeente heeft het pand opgekocht met het oogmerk om op deze locatie plaats te maken voor de nieuwbouw van vrije sector huur- en/of koopappartementen. Een nieuwbouwontwikkeling waarmee invulling wordt gegeven aan de vraag naar comfortabele appartementen in het centrum van Oude Pekela en waarmee de ambitie voor het centrumgebied verder wordt versterkt.

Om de woonappartementen te realiseren is de gemeente Pekela op zoek naar een geschikte ontwikkelaar die in staat en bereid is de Kooistralocatie in eigendom over te nemen om vervolgens voor eigen risico en rekening woonappartementen te realiseren.Contactpersoon: Kenniscentrum CBP Procedure: Niet openbare procedure
Aanbestedende dienst: De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Noord-Nederland (NL100)
Nederland (NL000)
Groningen (NL110)
TED 429737-2019
CPV code(s): 70320000: Verhuur of verkoop van grond
70111000: Projectontwikkeling voor woningen
70110000: Projectontwikkelaarsdiensten
45211300: Bouwen van woningen
   
Aangekondigd op 09.09.2019 Sluiting op 10.10.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Raadhuisplein 5
Veendam
9641 AW
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.dekompanjie.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Pekela - NNOP Biedprocedure t.b.v. woningbouw Kooistralocatie Oude Pekela

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70320000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderdeel van de herontwikkeling van het centrum is de planontwikkeling 'de kooistralocatie'. De gemeente heeft het pand opgekocht met het oogmerk om op deze locatie plaats te maken voor de nieuwbouw van vrije sector huur- en/of koopappartementen. Een nieuwbouwontwikkeling waarmee invulling wordt gegeven aan de vraag naar comfortabele appartementen in het centrum van Oude Pekela en waarmee de ambitie voor het centrumgebied verder wordt versterkt.

Om de woonappartementen te realiseren is de gemeente Pekela op zoek naar een geschikte ontwikkelaar die in staat en bereid is de Kooistralocatie in eigendom over te nemen om vervolgens voor eigen risico en rekening woonappartementen te realiseren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70111000
70110000
45211300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL1
NUTS-code: NL11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oude Pekela

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderdeel van de herontwikkeling van het centrum is de planontwikkeling 'de kooistralocatie'. De gemeente heeft het pand opgekocht met het oogmerk om op deze locatie plaats te maken voor de nieuwbouw van vrije sector huur- en/of koopappartementen. Een nieuwbouwontwikkeling waarmee invulling wordt gegeven aan de vraag naar comfortabele appartementen in het centrum van Oude Pekela en waarmee de ambitie voor het centrumgebied verder wordt versterkt.

Om de woonappartementen te realiseren is de gemeente Pekela op zoek naar een geschikte ontwikkelaar die in staat en bereid is de Kooistralocatie in eigendom over te nemen om vervolgens voor eigen risico en rekening woonappartementen te realiseren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Inpassing/passend bij de omgeving / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Aansluitend bij de doelgroep / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Planning / Weging: 20
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 13/12/2019
Einde: 06/03/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De aanbesteder sluit van deelneming aan een opdracht of een aanbestedingsprocedure uit iedere ondernemer waarop één of meer van de verplichte uitsluitingsgronden en in bijgevoegd UEA aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

Uitsluitingsgronden:

1. Deelneming aan een criminele organisatie

2. Corruptie

3. Fraude

4. Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten

5. Witwassen van geld of financiering van terrorisme

6. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel

Andere uitsluitingsgronden:

-Betaling van belastingen of sociale premies

Facultatieve uitsluitingsgronden:

1. Schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht

2. Faillissement, insolventie of gelijksoortig

3. Ernstige beroepsfout

4. Vervalsing van de mededinging

5. Belangenconflict

6. Betrokken bij de voorbereiding

7. Valse verklaring

8. Onrechtmatige beïnvloeding

Ten bewijze van de uitsluitingsgronden dienen de volgende verklaringen op het eerste verzoek van de aanbesteder, binnen 7 dagen ingediend te worden:

• Gedragsverklaring aanbesteden (niet ouder dan 2 jaar).

• Verklaring belastingdienst omtrent betaling van sociale verzekeringspremies en belastingen (niet ouder dan 6 maanden)

• Uittreksel handelsregister (niet ouder dan 6 maanden).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De onderhavige opdracht is kapitaalintensief en vergt van de winnende inschrijver de nodige financiële en economische draagkracht. Om die reden wenst de aanbesteder samen te werken met een partij die aantoonbaar beschikt over de nodige financiële en economische draagkracht. Om die reden heeft de aanbesteder ervoor gekozen een omzeteis te stellen.

De gegadigde dient in de laatste 3 afgesloten boekjaren voorafgaande aan de datum van aanmelding voor deze selectie een gemiddelde jaaromzet van ten minste EUR 3.000.000 in de bouwsector hebben bereikt.

Ingeval gegadigde zich aanmeldt als combinatie, dient bovengenoemd bewijsmiddel te worden aangeleverd van elk lid van de combinatie. Met uitzondering van de situatie waarin met het bewijsmiddel al aangetoond kan worden dat één lid of meerdere leden van de combinatie al aan de financiële draagkrachteis voldoet/voldoen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Referentieverklaringen: De technische bekwaamheid moet worden aangetoond door middel van het indienen van een (referentie)verklaring. De (referentie)verklaring dient in de vorm van een opgave projectreferentie, ingericht volgens bijgevoegd model ‘Opgaveformulier referentieproject’ (Bijlage A2), te worden ingediend.

De gegadigde wordt er op gewezen dat uit de referentieverklaring eenduidig dient te blijken dat voldaan wordt aan de betreffende minimumeis voor technische bekwaamheid.

Tevredenheidsverklaring: De gegadigde dient de ingediende referentie te kunnen onderbouwen met een tevredenheidsverklaring. De verklaring dient de gegadigde op eerste verzoek van de aanbesteder binnen 7 dagen in te dienen.

De aanbesteder behoudt zich het recht voor; - om bij de opdrachtgever van het referentieproject navraag te doen.

De gegadigde dient in de vijf (5) jaar voorafgaande aan de datum van aanmelding voor deze selectie, naar behoren en op vakkundige wijze te hebben uitgevoerd, dan wel hiertoe voor eigen rekening opdracht hebben verleend,

1. één project of een verzameling van projecten die tezamen binnen een periode van twee jaar zijn uitgevoerd inzake de ontwikkeling van ten minste 10 levensloopgeschikte woningen die gelijktijdig, dan wel ten opzichte van elkaar binnen een periode van twee jaar opgeleverd zijn.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Inlichtingen betreffende de aanmelding kunnen uitsluitend worden verkregen door het indienen van een vraag, melding of verzoek op de site van het digitaal aanbestedingsplatform Aanbestedingskalender. (zie selectieleidraad)

Vragen kunnen onder vermelding van het contractnummer en de bijhorende projectnaam tot 25-09-2019 10.00 uur worden ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postbus 933
Groningen
9700 AX
Nederland
Telefoon: +31 503166166
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/09/2019
Mappen
01. Selectieleidraad (1)
02. Bijlagen (8)
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (10)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug