Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
De bouw van een energiezuinig toegangs- en beveiligingscentrum bij de ingang van het GCO in Petten
 
 
Omschrijving

Het huidige gebouw aan de ingang van het GCO in Petten is tijdelijk en moet worden vervangen door een energiezuinig toegangs- en beveiligingscentrum in overeenstemming met veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen op de locatie.

Zie de bijlagen voor meer informatie met betrekking tot de technische eisen van deze aanbesteding en de selectiecriteria waaraan inschrijvers dienen te voldoen en welke in definitieve opzet in de aanbestedingsdocumentatie zullen worden gepubliceerd. Potentiele inschrijvers worden erop geattendeert dat er aan deze eisen moet worden voldaan om mee te kunnen dingen in de potentiele gunning van het contract, hetgeen dient te worden bewezen zoals zal worden omschreven in de aanbestedingsdocumentatie.

Link naar vooraankondiging documentatie en interest kenbaar maken via website GCO: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/index.cfm?action=app.tender&id=7674&home=1Contactpersoon: Michael Hofstoetter Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijk Onderzoekcentrum (GCO) / Joint Research Centre (JRC) Petten Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Alkmaar en omgeving (NL328)
   
CPV code(s): 45210000: Bouwen van gebouwen
   
Aangekondigd op 15.08.2019 Geen sluitingsdatum bekend Vooraankondigingen

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeenschappelijk Onderzoekcentrum (GCO) / Joint Research Centre (JRC) Petten
Westerduin 3
Petten
1755 LE
Nederland
Contactpersoon: Michael Hofstoetter
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
NUTS-code: NL328

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-site/petten

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gemeenschappelijk Onderzoekcentrum (GCO)

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De bouw van een energiezuinig toegangs- en beveiligingscentrum bij de ingang van het GCO in Petten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het huidige gebouw aan de ingang van het GCO in Petten is tijdelijk en moet worden vervangen door een energiezuinig toegangs- en beveiligingscentrum in overeenstemming met veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen op de locatie.

Zie de bijlagen voor meer informatie met betrekking tot de technische eisen van deze aanbesteding en de selectiecriteria waaraan inschrijvers dienen te voldoen en welke in definitieve opzet in de aanbestedingsdocumentatie zullen worden gepubliceerd. Potentiele inschrijvers worden erop geattendeert dat er aan deze eisen moet worden voldaan om mee te kunnen dingen in de potentiele gunning van het contract, hetgeen dient te worden bewezen zoals zal worden omschreven in de aanbestedingsdocumentatie.

Link naar vooraankondiging documentatie en interest kenbaar maken via website GCO: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/index.cfm?action=app.tender&id=7674&home=1

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328
Voornaamste plaats van uitvoering:

Petten - Noord Holland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie documenten op GCO website

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
02/09/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/08/2019
Er zijn geen bijlagen beschikbaar

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug