Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
RAW Raamovereenkomst Bouw- en woonrijp maken Wilgenwende
 
 
Omschrijving

RAW raamovereenkomst t.b.v. deelopdrachten voor het bouw- en woonrijp maken Wilgenwende te Dordrecht. Zie: https://www.wilgenwende.nl/wilgenwende/Contactpersoon: Niek ten Den Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Arcadis Nederland BV (namens Wilgenwende Vastgoedontwikkeling CV) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuidoost Zuid-Holland (NL33A)
   
CPV code(s): 45000000: Bouwwerkzaamheden
   
Aangekondigd op 02.08.2019 Sluiting op 27.09.2019 Bijlagen gewijzigd (1)

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wilgenwende Vastgoedontwikkeling CV
Postbus 4052
Utrecht
3205 HB
Nederland
Contactpersoon: Niek ten Den
E-mail: niek.tenden@arcadis.com
NUTS-code: NL33A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.wilgenwende.nl/wilgenwende/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/14675651-raw-raamovereenkomst-bouw-en-woonrijp-maken-wilgenwende
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: vastgoedontwikkeling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: vastgoedontwikkeling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RAW Raamovereenkomst Bouw- en woonrijp maken Wilgenwende

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

RAW raamovereenkomst t.b.v. deelopdrachten voor het bouw- en woonrijp maken Wilgenwende te Dordrecht. Zie: https://www.wilgenwende.nl/wilgenwende/

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dordrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RAW Raamovereenkomst Bouw- en woonrijp maken Wilgenwende

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

mogelijkheid om 3 x 1 jaar te verlengen, zie RAW Raamovereenkomst

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:05
Plaats:

Dordrecht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Planning nadere inlichtingen:

Uiterste datum eerste ronde Nadere inlichtingen Inschrijvingsfase: 3 september 2019, 13.00 uur

Verzending eerste Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase: 6 september 2019

Uiterste datum Nadere inlichtingen Inschrijvingsfase: 12 september 2019, 13.00 uur

Verzending Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase: 16 september 2019

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam (Dordrecht)
Postbus 7003
Dordrecht
3300 GC
Nederland
Telefoon: +31 786391391

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2019
Mappen
Aanbestedingsleidraad (1)
Nota van inlichtingen (4)
RAW Raamovereenkomst (1)
Alle documenten (6)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
6573 Derde Nota van inlichtingen.pdf 75 KB 25-09-2019 16:45
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
RAW Raamovereenkomst Bouw- en woonrijp maken Wilgenwende Bijlagen gewijzigd (1)25-09-2019 16:45  
RAW Raamovereenkomst Bouw- en woonrijp maken Wilgenwende Bijlagen gewijzigd (1)16-09-2019 20:43
RAW Raamovereenkomst Bouw- en woonrijp maken Wilgenwende Bijlagen gewijzigd (1)06-09-2019 15:35  
< Terug