Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Cyclisch onderhoud bomen
 
 
Omschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Snoeiwerkzaamheden aan bomen

b. Verwijderen bomen

c. Verwijderen stobben

d. Bestrijding eikenprocessierups

e. Groeiplaatsverbetering

f. Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden

g. Werkzaamheden als gevolg van calamiteiten

h. Afhandelen klachten en meldingen

05 Tijdsbepaling

Het bestek betreft een overeenkomst met een looptijd van 1 januari 2020 t/m 31 december 2023, met

een optie tot verlenging van de looptijd van het contract van 1 keer 2 jaar.

Het werk start direct na de gunning in overleg met de opdrachtgever.

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd.

Eventuele kortingen opgenomen in de inschrijvingsstaat gelden ook bij eventuele verlenging.Contactpersoon: Project- en Ingenieursbureau Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Capelle aan den IJssel (Stadsbeheer) (namens Gemeente Capelle aan den IJssel) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuid-Holland (NL330)
   
CPV code(s): 77211500: Onderhouden van bomen
77341000: Snoeien van bomen
77211300: Rooien van bomen
77211400: Vellen van bomen
   
Aangekondigd op 02.08.2019 Sluiting op 24.09.2019 Bijlagen gewijzigd (1)

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Capelle aan den IJssel
Groenedijk 10
Capelle aan den IJssel
2903 LZ
Nederland
Contactpersoon: Project- en Ingenieursbureau
Telefoon: +31 102848641
E-mail: aanbestedingen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl
NUTS-code: NL33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.capelleaandenijssel.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/14675441-cyclisch-onderhoud-bomen
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cyclisch onderhoud bomen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77211500
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Snoeiwerkzaamheden aan bomen

b. Verwijderen bomen

c. Verwijderen stobben

d. Bestrijding eikenprocessierups

e. Groeiplaatsverbetering

f. Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden

g. Werkzaamheden als gevolg van calamiteiten

h. Afhandelen klachten en meldingen

05 Tijdsbepaling

Het bestek betreft een overeenkomst met een looptijd van 1 januari 2020 t/m 31 december 2023, met

een optie tot verlenging van de looptijd van het contract van 1 keer 2 jaar.

Het werk start direct na de gunning in overleg met de opdrachtgever.

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd.

Eventuele kortingen opgenomen in de inschrijvingsstaat gelden ook bij eventuele verlenging.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77341000
77211300
77211400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Snoeiwerkzaamheden aan bomen

b. Verwijderen bomen

c. Verwijderen stobben

d. Bestrijding eikenprocessierups

e. Groeiplaatsverbetering

f. Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden

g. Werkzaamheden als gevolg van calamiteiten

h. Afhandelen klachten en meldingen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 januari 2020 tot en met

31 december 2023. De directie behoudt zich het recht voor om de periode eenmaal met 24 maanden te

verlengen tot en met 31 december 2025. Echter het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver

geen recht tot enige compensatie.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dient uitsluitend digitaal via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl te worden ingediend. Vragen dienen uiterlijk op 3 september 2019 vóór 9.00 uur (NL) ingediend te zijn.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- NEN-EN-ISO 9001:2015 met betrekking tot de scope van de Overeenkomst;

- Groenkeur Bomenonderhoud

- VCA*(*)

- CO2 bewustzijnscertificaat tenminste niveau 4

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Groenkeur Bomen, zie verder bestek en Leidraad

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De gemiddelde afschrijving van een specialistisch voertuig ligt tussen de 6 en 8 jaar. Een korte looptijd dan 4 jaar is voor veel gegadigden niet interessant om een concurrerende aanbieding te doen.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Capelle aan den IJssel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inschrijvers dienen hun inschrijving volledig digitaal en ondertekend via Aanbestedingskalender in de digitale kluis deponeren. Inschrijvingen zullen na het verstrijken van de sluitingstermijn via de kluissystematiek van Aanbestedingskalender worden geopend. Bij de opening worden geen inschrijver toegelaten. De aanbestedende dienst neemt uitsluitend inschrijvingen in behandeling die met volledige inachtneming van onderstaande voorschriften zijn opgemaakt en ingezonden:

• De inschrijving is voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Hieronder wordt minimaal verstaan een ingescande natte handtekening.

• per fax, e-mail of per post ingediende inschrijvingen worden niet geaccepteerd.

• De documenten en bijlagen waaruit de inschrijving is opgebouwd, dienen als losse PDF/A format bestanden in een gecomprimeerde map (ZIP) geüpload te worden.

• Aanbiedingen zijn gesteld in het Nederlands. Tijdens het aanbestedingstraject wordt uitsluitend de Nederlandse taal gebruikt in woord en geschrift. Dit geldt ook voor de (contract)uitvoering.

Door de aanbestedende dienst zal een proces verbaal van aanbesteding worden opgesteld, welke via Aanbestedingskalender wordt gepubliceerd en tenminste het navolgende bevat:

• de naam en het adres van de aanbestedende dienst;

• de namen en vestigingsplaatsen van de inschrijver(s);

• degenen die de kluis op Aanbestedingskalender hebben geopend.

De aanbestedende dienst deelt uiterlijk op de tweede dag na opening van kluis 2, aan alle inschrijvers hun voorlopige positie in de rangorde op grond van de inschrijvingssommen mee.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dient uitsluitend digitaal via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl te worden ingediend. Vragen dienen uiterlijk op 3 september 2019 vóór 9.00 uur (Nederlandse tijd) ingediend te zijn.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Postbus 30302
Den Haag
2500 EH
Nederland
Telefoon: +31 883622200

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Dienst Stadsbeheer
Postbus 70
Capelle aan den IJssel
2900 AB
Nederland
Telefoon: +31 102848641
E-mail: aanbestedingen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl

Internetadres: http://www.capelleaandenijssel.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2019
Mappen
Bestek (2)
Bijlagen (1)
Inschrijvingsleidraad (2)
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (6)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestek 2019-11.zip 585 KB 02-08-2019 13:19
Bijlagen.zip 24,00 MB 02-08-2019 13:19
Inschrijvingsleidraad met bijlagen.zip 1,00 MB 02-08-2019 13:19
Inschrijvingsleidraad met bijlagen.zip 1,00 MB 02-08-2019 14:57
NvI bestek 2019-11_190905.zip 648 KB 05-09-2019 16:31
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestek 2019-11.zip 585 KB 02-08-2019 13:19
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlagen.zip 24,00 MB 02-08-2019 13:19
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Inschrijvingsleidraad met bijlagen.zip 1,00 MB 02-08-2019 13:19
Inschrijvingsleidraad met bijlagen.zip 1,00 MB 02-08-2019 14:57
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
NvI bestek 2019-11_190905.zip 648 KB 05-09-2019 16:31

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Cyclisch onderhoud bomen Afronding28-11-2019 11:42  
Cyclisch onderhoud bomen Bijlagen gewijzigd (1)10-09-2019 19:13  
Cyclisch onderhoud bomen Bijlagen gewijzigd (1)05-09-2019 16:31  
Cyclisch onderhoud bomen Aankondigingen02-08-2019 13:19  
< Terug