Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Westelijke ontsluitingsweg Weespersluis
 
 
Omschrijving

De opdracht wordt uitgevoerd in Weesp en omvat het ruw bouwrijp maken van de toekomstige ontsluitingsweg en het ontwerpen en realiseren van diverse kunstwerken. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak (niet limitatief):

- het ontwerpen van een zettingsarme eindsituatie voor de ophoging van het maaiveld tot variërende aanleghoogte (ruw bouwrijp maken);

- het ophogen en voorbelasten van het bestaande maaiveld ten behoeve van de latere realisatie van de westelijke ontsluitingsweg en de wijkontsluitingsweg;

- het ontwerpen en realiseren van twee kunstwerken voor autoverkeer;

- het opstellen van het uitvoeringsontwerp en realiseren van één viaduct (voor dit viaduct is reeds een DO opgesteld);

- het ontwerpen en realiseren van twee faunapassages.Contactpersoon: Sophie Vulink Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: GEM Bloemendalerpolder C.V. Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Noord-Holland (NL320)
   
CPV code(s): 45220000: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45100000: Bouwrijp maken van terreinen
71322000: Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
   
Aangekondigd op 30.07.2019 Geen sluitingsdatum bekend Vooraankondigingen

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
GEM Bloemendalerpolder C.V.
IJsbaanpad 1
Amsterdam
1076 CV
Nederland
Contactpersoon: Sophie Vulink
E-mail: sophie.vulink@witteveenbos.com
NUTS-code: NL32

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://weespersluis.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Grondexploitatiemaatschappij Bloemendalerpolder CV
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Westelijke ontsluitingsweg Weespersluis

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht wordt uitgevoerd in Weesp en omvat het ruw bouwrijp maken van de toekomstige ontsluitingsweg en het ontwerpen en realiseren van diverse kunstwerken. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak (niet limitatief):

- het ontwerpen van een zettingsarme eindsituatie voor de ophoging van het maaiveld tot variërende aanleghoogte (ruw bouwrijp maken);

- het ophogen en voorbelasten van het bestaande maaiveld ten behoeve van de latere realisatie van de westelijke ontsluitingsweg en de wijkontsluitingsweg;

- het ontwerpen en realiseren van twee kunstwerken voor autoverkeer;

- het opstellen van het uitvoeringsontwerp en realiseren van één viaduct (voor dit viaduct is reeds een DO opgesteld);

- het ontwerpen en realiseren van twee faunapassages.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45100000
71322000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Weesp

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht wordt uitgevoerd in Weesp en omvat het ruw bouwrijp maken van de toekomstige ontsluitingsweg en het ontwerpen en realiseren van diverse kunstwerken.

II.2.14)Nadere inlichtingen

zie notitie

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/09/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

zie notitie

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/07/2019
Mappen
Publicatie vooraankondiging (1)
Alle documenten (1)

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug