Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeente Vijfheerenlanden - Tijdelijke huisvesting Hoef & Haag
 
 
Omschrijving

Kenmerk: IBMN-2019-VIJ-RR-002

Ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van basisscholen in haar gemeente wil de aanbestedende dienst een overeenkomst afsluiten met een professionele ondernemer die de betreffende huisvesting op flexibele en modulaire basis zal realiseren.Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Inkoop Bureau Midden Nederland (namens Gemeente Vijfheerenlanden) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Utrecht (NL310)
TED 356311-2019
CPV code(s): 44211000: Prefabgebouwen
44211100: Modulaire verplaatsbare bouwelementen
   
Aangekondigd op 26.07.2019 Sluiting op 18.09.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Vijfheerenlanden
Postbus 11
Leerdam
4140 AA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vijfheerenlanden.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Vijfheerenlanden - Tijdelijke huisvesting Hoef & Haag

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kenmerk: IBMN-2019-VIJ-RR-002

Ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van basisscholen in haar gemeente wil de aanbestedende dienst een overeenkomst afsluiten met een professionele ondernemer die de betreffende huisvesting op flexibele en modulaire basis zal realiseren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44211100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vianen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van basisscholen in haar gemeente wil de aanbestedende dienst een overeenkomst afsluiten met een professionele ondernemer die de betreffende huisvesting op flexibele en modulaire basis zal realiseren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 22/10/2019
Einde: 06/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie 1, Programma van Eisen, par. 5.4: ‘17. Voor de verblijfruimten en serverruimten dient optioneel koeling te worden aangeboden (bijvoorbeeld topkoeling van de ventilatielucht)’.

Optie 2, Programma van Eisen, par. 5.5 ‘- De flexibele scheidingswanden dienen per stuk optioneel te worden afgeprijsd (indien de optie niet gekozen wordt, blijft de ruimte niet ingedeeld, het moet wel mogelijk zijn later alsnog een vaste wand aan te brengen)’.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

VERPLICHTE UITSLUITINGSGRONDEN

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver op wie in de periode gelegen tot 5 jaar voorafgaande aan de aanbestedingsdatum, de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) waarvan voor één of meer van de deelnemers/combinanten in de periode gelegen tot 5 jaar voorafgaande aan de aanbestedingsdatum, de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub b en/of sub j Aanbestedingswet 2012.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) waarvan voor één of meer van de deelnemers/combinanten artikel 2.87 lid 1 sub b en/of sub j Aanbestedingswet 2012 van toepassing is.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

n.v.t.

Eventuele minimumeisen:

n.v.t.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De eisen met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid luiden als volgt (Kerncompetentie 1 en Kerncompetentie 2):

Kerncompetentie 1:

Om in aanmerking te (kunnen) komen voor gunning van de opdracht dient een inschrijver te beschikken over aantoonbare ervaring in de afgelopen drie (3) jaar voorafgaande aan datum aanbesteding met de realisatie en oplevering (verkoop of verhuur) van een tijdelijke huisvesting door middel van mobiele units c.q. units voor tijdelijke huisvesting op basis van een opdracht waarin het ging om de levering/realisatie van tenminste 840 m² BVO.

Kerncompetentie 2:

Om in aanmerking te (kunnen) komen voor gunning van de opdracht dient een inschrijver te beschikken over aantoonbare ervaring in de afgelopen drie (3) jaar voorafgaande aan datum aanbesteding met de realisatie en oplevering (verkoop of verhuur) van een tijdelijke huisvesting door middel van mobiele units c.q. units voor tijdelijke huisvesting in het kader van de huisvesting van een school en/of scholen.

Voornoemde twee (2) kerncompetenties kunnen ook door middel van één referentieopdracht worden aangetoond. Een en ander zal in dat geval (door middel van een nadere specificatie) wel duidelijk moeten worden gemaakt door de Inschrijver.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Op de Opdracht is een verplichting inzake ‘Social Return’ van toepassing. De Opdrachtnemer dient 5% van de gefactureerde opdrachtsom (exclusief BTW), uitgezonderd het deel betreffende de levering van producten c.q. roerende zaken, derhalve feitelijk 5% van de ‘arbeidscomponent’ van de gefactureerde opdrachtsom (exclusief BTW), aan te wenden aan/voor Social Return inspanningen. De nadere invulling van Social Return zal in overleg met de accountmanager van Avres plaatsvinden met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de aanbestedingsstukken van de Aanbestedingsprocedure is opgenomen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten als bedoeld in de artikelen 2.53 en 2.54 Aanbestedingswet 2012 dienen via ABK te worden gesteld.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De aanbestedende dienst zal in beginsel gedurende een termijn van tenminste 20 kalenderdagen (ingaande de dag na verzending van het voornemen tot gunning via Aanbestedingskalender), geen uitvoering geven aan die beslissing en niet tot ondertekening van de overeenkomst en/of tot opdrachtverlening voor de opdracht overgaan, teneinde inschrijvers gedurende die ‘standstill-termijn’ gelegenheid te bieden een kort geding aanhangig te maken tegen het voornemen tot gunning.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/07/2019
Mappen
Aanbestedingsdocument (1)
Bijlagen (9)
Nota van inlichtingen (4)
Alle documenten (16)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage B AIV 2019.pdf 155 KB 26-07-2019 15:41
Bijlage D Bijlagen bij het PvE.zip 1,00 MB 26-07-2019 15:41
Bijlage H Inschrijvingsbiljet.docx 13 KB 26-07-2019 15:41
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug