Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Terreinonderhoud
 
 
Omschrijving

Onderhoud van twaalf terreinen rond locaties van de aanbestedende dienstContactpersoon: Hans Steneker Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Stichting ROC Summa College Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)
TED 332588-2019
CPV code(s): 77314000: Onderhoud van terreinen
   
Aangekondigd op 12.07.2019 Sluiting op 27.09.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting ROC Summa College
Sterrenlaan 10
Eindhoven
5631 KA
Nederland
Contactpersoon: Hans Steneker
Telefoon: +31 612352587
E-mail: jhm.steneker@summacollege.nl
NUTS-code: NL414

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.summacollege.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Terreinonderhoud

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77314000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhoud van twaalf terreinen rond locaties van de aanbestedende dienst

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud van 12 terreinen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zes keer met 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie inschrijvingsleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie inschrijvingsleidraad

Eventuele minimumeisen:

zie inschrijvingsleidraad

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie inschrijvingsleidraad

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Eindhoven

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 70584
s-Hertogenbosch
5201 CZ
Nederland
Telefoon: +31 736202020
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Oost-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/07/2019
Mappen
Bijlagen inschrijvingsleidraad (11)
Bijlagen vraagspecificatie (5)
Fotos (46)
Inschrijvingsleidraad (2)
Alle documenten (64)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 1 Conformiteitenlijst.docx 98 KB 12-07-2019 16:18
Bijlage 10 Beoordelingsmatrix.pdf 125 KB 12-07-2019 16:18
Bijlage 2 Concept overeenkomst.pdf 1014 KB 12-07-2019 16:18
Bijlage 4 Vragenformulier.xlsx 27 KB 12-07-2019 16:18
Bijlage 6 Referentieformulier.docx 69 KB 12-07-2019 16:18
Bijlage 7 Inschrijvingsbiljet.pdf 75 KB 12-07-2019 16:18
Bijlage A Beheernormen.pdf 1,00 MB 12-07-2019 16:18
Bijlage B Tekeningen onderhoud groen.pdf 25,00 MB 12-07-2019 16:18
Bijlage C Areaalgegevens.pdf 19 KB 12-07-2019 16:18
01.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
02.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
03.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
04.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
05_1.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
05_2.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
06.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
07.jpg 5,00 MB 12-07-2019 16:18
08.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
09.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
10.jpg 4,00 MB 12-07-2019 16:18
11.jpg 8,00 MB 12-07-2019 16:18
12.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
13.jpg 5,00 MB 12-07-2019 16:18
14.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
15.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
17.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
18.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
19.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
20.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
21.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
22.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
23.jpg 5,00 MB 12-07-2019 16:18
24.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
25.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
26.jpg 5,00 MB 12-07-2019 16:18
27.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
28.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
29.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
30.jpg 5,00 MB 12-07-2019 16:18
31.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
32_1.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
32_2.jpg 5,00 MB 12-07-2019 16:18
33.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
34.jpg 3,00 MB 12-07-2019 16:18
35.jpg 4,00 MB 12-07-2019 16:18
36.jpg 5,00 MB 12-07-2019 16:18
37.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
38.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
39.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
40a.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
40_1.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
40_1.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
40_2.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
41_2.jpg 8,00 MB 12-07-2019 16:18
42_43.jpg 3,00 MB 12-07-2019 16:18
Inschrijvingsleidraad.pdf 1,00 MB 12-07-2019 16:18
Vraagspecificatie.pdf 1,00 MB 12-07-2019 16:18
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage A Beheernormen.pdf 1,00 MB 12-07-2019 16:18
Bijlage B Tekeningen onderhoud groen.pdf 25,00 MB 12-07-2019 16:18
Bijlage C Areaalgegevens.pdf 19 KB 12-07-2019 16:18
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
01.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
02.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
03.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
04.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
05_1.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
05_2.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
06.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
07.jpg 5,00 MB 12-07-2019 16:18
08.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
09.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
10.jpg 4,00 MB 12-07-2019 16:18
11.jpg 8,00 MB 12-07-2019 16:18
12.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
13.jpg 5,00 MB 12-07-2019 16:18
14.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
15.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
17.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
18.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
19.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
20.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
21.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
22.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
23.jpg 5,00 MB 12-07-2019 16:18
24.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
25.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
26.jpg 5,00 MB 12-07-2019 16:18
27.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
28.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
29.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
30.jpg 5,00 MB 12-07-2019 16:18
31.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
32_1.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
32_2.jpg 5,00 MB 12-07-2019 16:18
33.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
34.jpg 3,00 MB 12-07-2019 16:18
35.jpg 4,00 MB 12-07-2019 16:18
36.jpg 5,00 MB 12-07-2019 16:18
37.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
38.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
39.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
40a.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
40_1.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
40_1.jpg 6,00 MB 12-07-2019 16:18
40_2.jpg 7,00 MB 12-07-2019 16:18
41_2.jpg 8,00 MB 12-07-2019 16:18
42_43.jpg 3,00 MB 12-07-2019 16:18
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Inschrijvingsleidraad.pdf 1,00 MB 12-07-2019 16:18
Vraagspecificatie.pdf 1,00 MB 12-07-2019 16:18

Download alle bijlagen

Om te zien hoe u aan de aanbesteding mee kunt doen, dient u eerst in te loggen.
Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug