Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeenten Regio Utrecht - Europees openbare aanbesteding Inhuur uitzendkrachten t/m schaal 8
 
 
Omschrijving

Kenmerk: IBMN-2018-BUN-SS-001

De opdrachtgevers van de opdracht zijn de volgende samenwerkende gemeenten en organisaties: gemeenten IJsselstein, Leusden, Scherpenzeel, Vijfheerenlanden, Woudenberg, Omgevingsdienst Regio Utrecht (hierna: ODRU), Reinigingsbedrijf Midden Nederland (hierna: RMN) en Werk en Inkomen Lekstroom (hierna: WIL). De deelnemende gemeenten en organisaties (hierna: deelnemers) hebben Inkoop Bureau Midden Nederland gemandateerd om als penvoerder te acteren voor deze aanbesteding.

Het doel van de aanbesteding is het op een transparante wijze selecteren van (een) kwalitatief goede opdrachtnemer(s) voor de levering van tijdelijk personeel op basis van uitzenden (t/m schaal 8). De opdracht wordt verdeeld in twee percelen.

Perceel 1: Functies t/m schaal 8 – regulier (alle deelnemers)

Perceel 2: Technisch personeel t/m schaal 8 (alleen RMN)Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Inkoop Bureau Midden Nederland Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Utrecht (NL310)
West-Nederland (NL300)
Nederland (NL000)
TED 329594-2019
CPV code(s): 79620000: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79620000: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
   
Aangekondigd op 10.07.2019 Sluiting op 16.10.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Inkoop Bureau Midden Nederland
Voorstraat 30
VIANEN
4132 AS
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ibmn.eu/

I.1)Naam en adressen
Gemeente IJsselstein
Postbus 26
IJsselstein
3400 AA
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ijsselstein.nlttp://

I.1)Naam en adressen
Gemeente Leusden
Postbus 150
Leusden
3830 AD
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leusden.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Scherpenzeel
Postbus 100
Scherpenzeel
3925 ZJ
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.scherpenzeel.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Vijfheerenlanden
Postbus 11
Leerdam
4140 AA
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vijfheerenlanden.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Woudenberg
Postbus 16
Woudenberg
3930 EA
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.woudenberg.nl

I.1)Naam en adressen
Omgevingsdienst Regio Utrecht
Postbus 13101
Utrecht
3507 LC
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.odru.nl

I.1)Naam en adressen
Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Postbus 203
Soest
3760 AE
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.rmn.nl/

I.1)Naam en adressen
Werk en Inkomen Lekstroom
Postbus 2708
Nieuwegein
3430 GC
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.wil-lekstroom.nl/contact

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeenten Regio Utrecht - Europees openbare aanbesteding Inhuur uitzendkrachten t/m schaal 8

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kenmerk: IBMN-2018-BUN-SS-001

De opdrachtgevers van de opdracht zijn de volgende samenwerkende gemeenten en organisaties: gemeenten IJsselstein, Leusden, Scherpenzeel, Vijfheerenlanden, Woudenberg, Omgevingsdienst Regio Utrecht (hierna: ODRU), Reinigingsbedrijf Midden Nederland (hierna: RMN) en Werk en Inkomen Lekstroom (hierna: WIL). De deelnemende gemeenten en organisaties (hierna: deelnemers) hebben Inkoop Bureau Midden Nederland gemandateerd om als penvoerder te acteren voor deze aanbesteding.

Het doel van de aanbesteding is het op een transparante wijze selecteren van (een) kwalitatief goede opdrachtnemer(s) voor de levering van tijdelijk personeel op basis van uitzenden (t/m schaal 8). De opdracht wordt verdeeld in twee percelen.

Perceel 1: Functies t/m schaal 8 – regulier (alle deelnemers)

Perceel 2: Technisch personeel t/m schaal 8 (alleen RMN)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Functies t/m schaal 8 – regulier

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DEELNEMERS

Alle deelnemers.

OMSCHRIJVING

Dit perceel betreft de reguliere inhuur van uitzendkrachten t/m schaal 8. Binnen dit perceel wordt onderscheid gemaakt in reguliere aanvragen en spoedaanvragen.

De opdrachtwaarde van dit perceel is ca. EUR 1.800.000,- per jaar.

FUNCTIES

Het betreft alle voorkomende functies t/m schaal 8 m.u.v. de functies die expliciet onderdeel zijn van de scope van perceel 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze Raamovereenkomst is van kracht op het moment dat beide Partijen hebben ondertekend en gaat in op 01 januari 2020 voor de duur van twee jaar met een optie, eenzijdig uit te oefenen door Opdrachtgever, tot verlenging van deze Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een periode van tweemaal één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Technisch personeel t/m schaal 8.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DEELNEMERS

RMN

OMSCHRIJVING

Dit perceel betreft de inhuur van voornamelijk technische functies. Bij deze functies is het van belang dat er snel en indien nodig vroeg in de ochtend geleverd kan worden en dat de opdrachtnemer goede maatregelen heeft genomen om vanuit een pool met medewerkers snelle inzet te kunnen garanderen.

De opdrachtwaarde van dit perceel is ca. EUR 1.200.000,- per jaar.

FUNCTIES

Het betreft de volgende functies:

• Beladers

• Chauffeurs

• Machinisten

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze Raamovereenkomst is van kracht op het moment dat beide Partijen hebben ondertekend en gaat in op 01 januari 2020 voor de duur van twee jaar met een optie, eenzijdig uit te oefenen door Opdrachtgever, tot verlenging van deze Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een periode van tweemaal één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITINGSGRONDEN

De inschrijver dient in Deel III A van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven gronden, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer een bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De inschrijver dient daarnaast in Deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient ook in Deel III C van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van de situaties genoemd in artikel 2.87 Aw 2012. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

- Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

- Vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012);

- Betrokken bij de voorbereiding (art. 2.87 lid 1 sub f Aw 2012);

- Valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012);

- Onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012).

De inschrijver dient ook in Deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

- Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

Voor de facultatieve uitsluitingsgronden geldt een terugkijktermijn van drie (3) jaren voorafgaand aan het doen van de inschrijving, met uitzondering van de uitsluitingsgronden ‘Faillissement, insolventie, of gelijksoortig’, ‘belangenconflict’, en ‘betrokken bij de voorbereiding’. Voor deze uitsluitingsgronden geldt dat hiervan geen sprake mag zijn met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure.

INSCHRIJVING HANDELSREGISTER

De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient, zoals omschreven in art. 13 sub a Bijlag A – Raamovereenkomst, op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als passend en gebruikelijk wordt minimaal EUR 500.000 verstaan.

STABILITEIT ONDERNEMING

Ook dient inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

KERNCOMPETENTIES

De inschrijver dient bij inschrijving referentie(s) op te geven, die uiterlijk drie (3) jaren geleden is/zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de inschrijvingen, om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de volgende kerncompetenties.

Perceel 1:

- Kerncompetentie 1: ervaring met het ter beschikking stellen van uitzendkrachten tot en met schaal 8 voor een overheidsorganisatie met een minimale opdrachtwaarde van EUR 1.000.000,- per jaar.

- Kerncompetentie 2: ervaring met het ter beschikking stellen van ten minste 5 uitzendkrachten tot en met schaal 8 op basis van een spoedaanvraag (start binnen 24 uur) in een periode van 1 jaar

- Kerncompetentie 3: ervaring met het ter beschikking stellen van tenminste 5 uitzendkrachten in de functiegroep ‘secretarieel’ in een periode van 1 jaar.

- Kerncompetentie 4: ervaring met het ter beschikking stellen van tenminste 5 uitzendkrachten in de functiegroep ‘KCC’ in een periode van 1 jaar.

Perceel 2:

- Kerncompetentie 1: Ervaring met het ter beschikking stellen van uitzendkrachten tot en met schaal 8 voor technische functies (waaronder minimaal 1 van de volgende 3 functies: Beladers, chauffeurs of machinisten) op basis van een spoedaanvraag (start binnen 2 uur) met een minimale opdrachtwaarde van EUR 500.000,- per jaar.

Bewijs bij inschrijving

Als bewijs ten behoeve van het bepaalde in paragraaf 3.2.2.1. dient inschrijver de genoemde referentie(s), volgens het standaardformat (Bijlage E), toe te voegen aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1. Uit referentie(s) moet duidelijk en ondubbelzinnig de gevraagde ervaring blijken.

Dit betekent dat inschrijver één (1) referentie per kerncompetentie in kan dienen. Inschrijver mag met één (1) referentie aan meerdere kerncompetenties voldoen, op voorwaarde dat duidelijk en ondubbelzinnig uit de referentie blijkt op welke kerncompetenties de referentie ziet. Indien inschrijver meer referenties indient dan is toegestaan, worden de extra referenties terzijde gelegd en worden alleen de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling meegenomen. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde kerncompetitie(s) met de juiste referentie(s).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

SOCIAL RETURN

De opdrachtnemer besteedt minimaal 5% van de totale opdrachtsom aan Social Return. De waardering geschiedt volgens de bouwblokkenmethode. Met zijn inschrijving geeft inschrijver aan hoe hij invulling geeft aan social return.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/10/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/01/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/10/2019
Plaatselijke tijd: 11:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

COMMUNICATIE

Alle communicatie aangaande de aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via een medewerker van Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) in het elektronisch medium Aanbestedingskalender. Het is ondernemers, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, verboden om contact te zoeken met andere betrokkenen van de opdrachtgever.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De aanbestedende dienst zal in beginsel gedurende een termijn van tenminste 20 kalenderdagen (ingaande de dag na verzending van het voornemen tot gunning via Aanbestedingskalender), geen uitvoering geven aan die beslissing en niet tot ondertekening van de overeenkomst en/of tot opdrachtverlening voor de opdracht overgaan, teneinde inschrijvers gedurende die ‘standstill-termijn’ gelegenheid te bieden een kort geding aanhangig te maken tegen het voornemen tot gunning.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/07/2019
Mappen
Aanbestedingsdocument (1)
Bijlagen (15)
Nota van inlichtingen (5)
Alle documenten (21)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage I - Invulling Social Return.pdf 137 KB 10-07-2019 16:46
20190925 Nota van inlichtingen II.zip 1,00 MB 25-09-2019 14:56
Nota van inlichtingen 3.pdf 216 KB 03-10-2019 16:40
Nota van inlichtingen 4.pdf 106 KB 08-10-2019 09:45
Nota van inlichtingen 5.pdf 108 KB 10-10-2019 15:32
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
20190925 Nota van inlichtingen II.zip 1,00 MB 25-09-2019 14:56
Nota van inlichtingen 3.pdf 216 KB 03-10-2019 16:40
Nota van inlichtingen 4.pdf 106 KB 08-10-2019 09:45
Nota van inlichtingen 5.pdf 108 KB 10-10-2019 15:32

Download alle bijlagen

Om te zien hoe u aan de aanbesteding mee kunt doen, dient u eerst in te loggen.
< Terug