Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
2018-B031 Raamovereenkomst spelen en sporten
 
 
Omschrijving

De gemeente Nieuwegein wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor het

ontwerp, de aanleg en vervanging van een speellocatie met speelaanleidingen,

speeltoestellen en/of sporttoestellen en de nalevering van onderdelen van speel- en

sporttoestellen.Contactpersoon: Arno van Vliet Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Nieuwegein Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Utrecht (NL310)
TED 312270-2019
CPV code(s): 37535200: Speeltuinuitrusting
   
Aangekondigd op 03.07.2019 Sluiting op 07.10.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1
Nieuwegein
3430 AA
Nederland
Contactpersoon: Arno van Vliet
E-mail: arno.vanvliet@nieuwegein.nl
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nieuwegein.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2018-B031 Raamovereenkomst spelen en sporten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37535200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Nieuwegein wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor het

ontwerp, de aanleg en vervanging van een speellocatie met speelaanleidingen,

speeltoestellen en/of sporttoestellen en de nalevering van onderdelen van speel- en

sporttoestellen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nieuwegein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het contracteren van 4 partijen voor de raamovereenkomst spelen en sporten.

De gunning vindt plaats op basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”. Als

gunningscriteria zijn de volgende onderwerpen, met daarbij behorende punten en

wegingspercentages, opgenomen:

- Duurzaamheid (maximaal 10 punten, weging 40%);

- Service (maximaal 10 punten, weging 30%);

- Fictieve offerte (maximaal 10 punten, weging 20%) en

- Garantie (maximaal 10 punten, weging 10%).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van de raamovereenkomst bedraagt 2 jaar met

ingang van de datum van opdrachtverlening, met een optie op eenmaal verlenging

van 2 jaar.

De opdrachtgever kan eenzijdig besluiten de overeenkomst, tegen gelijkblijvende

voorwaarden en condities, te verlengen. Van het besluit of al dan niet van de

mogelijkheid tot verlenging gebruik wordt gemaakt, zal uite

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Nieuwegein

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/07/2019
Mappen
Nota van inlichtingen (3)
Alle documenten (5)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
2018-B031 - Bijlagen.zip 14,00 MB 03-07-2019 11:55
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
2018-B031 - Bijlagen.zip 14,00 MB 03-07-2019 11:55

Download alle bijlagen

Om te zien hoe u aan de aanbesteding mee kunt doen, dient u eerst in te loggen.
Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
2018-B031 Raamovereenkomst spelen en sporten Bijlagen gewijzigd (1)07-10-2019 09:03
2018-B031 Raamovereenkomst spelen en sporten Rectificatie 103-10-2019 11:23  
2018-B031 Raamovereenkomst spelen en sporten Bijlagen gewijzigd (1)23-09-2019 13:11  
2018-B031 Raamovereenkomst spelen en sporten Bijlagen gewijzigd (1)04-09-2019 14:34  
< Terug