Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Selectie warmteleverancier Open warmtenet Delft
 
 
Omschrijving

Woningcorporaties Woonbron, Vestia, DUWO en Vidomes zoeken een warmteleverancier, die als partner, samen met NetVerder (onderdeel van de Stedin Groep) het warmtenet voor de wijken Voorhof en Buitenhof in Delft (min. 5.200 woningen) meehelpt te ontwikkelen en mogelijk te maken. Vervolgens realiseren (en exploiteren) partijen het project ieder in zijn eigen rol: de afnemers, de onafhankelijk warmtenetbeheerder, warmteleverancier(s) en de producent(en) van basislastwarmte. In beginsel wordt gebruik gemaakt van de retourstroom van de geothermiebron, die op het terrein van de TU Delft wordt gerealiseerd.

De corporaties zijn sec afnemers van warmte en kunnen en willen daarom geen gedetailleerd programma van eisen of technische omschrijving voor een warmteleverancier opstellen: het blijft bij eerste ideeën. Samen met de gekozen warmteleverancier worden de ideeën uitgewerkt en waar nodig aangepast.


Wij gebruiken de ABK om onze uitvraag voor een de selectie van een warmteleverancier zo breed mogelijk te verspreiden.. Aanbestedingskalender is echter geënt op overheidsaanbestedingen (van werken, leveringen of diensten). Bij deze specifieke leveranciersselectie is echter nadrukkelijk géén overheid betrokken (maar woningcorporaties die geen aanbestedingsplicht kennen). Ook betreft het geen aanbesteding in de traditionele zin van het woord maar gaat het om de selectie van een samenwerkingspartner met wie het project wordt uitgewerkt. Deze partner zal voor eigen rekening en risico investeren in benodigde werken (m.n. diverse energieconversieinstallaties) en vervolgens hiermee ook een product (warmte) aan de woningcorporaties gaan leveren. Dit maakt dat de financiële waarden van de werken/leveringen/diensten incl. het Organisatiedrempelbedrag op deze partnerselectie feitelijk geheel niet van toepassing zijn; de in de aankondiging bedragen zijn volkomen fictief en alleen benodigd om het format van de Aanbestedingskalender te laten functioneren.Contactpersoon: Jeroen Roos Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Roos Infinitus Energy Solutions (namens Roos Infinitus Energy Solutions namens woningcorporaties DUWO, Vestia, Vidomes en Woonbron) Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): West-Nederland (NL300)
   
CPV code(s): 45251250: Bouwen van stadsverwarmingsinstallatie
   
Aangekondigd op 02.07.2019 Sluiting op 25.08.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Roos Infinitus Energy Solutions namens woningcorporaties DUWO, Vestia, Vidomes en Woonbron
Pauwmolen 28
Delfgauw
2645 GD
Nederland
Contactpersoon: Jeroen Roos
Telefoon: +31 629077367
E-mail: jeroen.roos@infinitus.nl
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.infinitus.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.infinitus.nl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Infinitus Energy Solutions
alleen via e-mail
alleen via e-mail
Nederland
Telefoon: +31 629077367
E-mail: jeroen.roos@infinitus.nl
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.infinitus.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Het leveren van warmte over een warmtenet van derden aan woningcorporaties

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Selectie warmteleverancier Open warmtenet Delft

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45251250
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Woningcorporaties Woonbron, Vestia, DUWO en Vidomes zoeken een warmteleverancier, die als partner, samen met NetVerder (onderdeel van de Stedin Groep) het warmtenet voor de wijken Voorhof en Buitenhof in Delft (min. 5.200 woningen) meehelpt te ontwikkelen en mogelijk te maken. Vervolgens realiseren (en exploiteren) partijen het project ieder in zijn eigen rol: de afnemers, de onafhankelijk warmtenetbeheerder, warmteleverancier(s) en de producent(en) van basislastwarmte. In beginsel wordt gebruik gemaakt van de retourstroom van de geothermiebron, die op het terrein van de TU Delft wordt gerealiseerd.

De corporaties zijn sec afnemers van warmte en kunnen en willen daarom geen gedetailleerd programma van eisen of technische omschrijving voor een warmteleverancier opstellen: het blijft bij eerste ideeën. Samen met de gekozen warmteleverancier worden de ideeën uitgewerkt en waar nodig aangepast.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Delft

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Test

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Test

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/08/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/07/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/08/2019
Plaatselijke tijd: 17:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Stukken op te vragen bij contactpersoon (Infinitus).

Planning:

1. Publicatie uitvraag selectie 1 juli 2019

2. Mondelinge toelichting uitvraag 10 juli 2019

3. Indienen schriftelijke vragen (uiterlijk 17.00 uur) 17 juli 2019

4. Beantwoorden van vragen over en naar aanleiding van de leidraad 23 juli 2019

5. Aanmelding Kandidaten Voorselectie 25 augustus 2019

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
n.v.t.
n.v.t.
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/07/2019
Er zijn geen bijlagen beschikbaar

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug