Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Juridische dienstverlening referentie NL\B72\2018.042
 
 
Omschrijving

De aanbestedende dienst heeft de intentie om juridische dienstverlening in te kopen conform de vereisten beschreven in dit aanbestedingsdocument.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om per 5 juni 2019 voor een periode van

twee jaar met de optie voor verlenging van maximaal twee maal één jaar per perceel één

raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer. De opdracht wordt in vier percelen op de markt gezet. Per perceel zijn er diverse rechtsgebieden opgenomen. Inschrijver wordt geacht naast “algemeen bestuursrecht” en “privacy weten regelgeving” van alle rechtsgebieden in het perceel waarop hij inschrijft adequate kennis te hebben.

Ieder perceel bevat de volgende drie hoofdtypen dienstverlening:

a. juridische advisering

b. juridische ondersteuning bij en/of het voeren van bestuurs- en civielrechtelijke procedures

c. overige juridische dienstverleningContactpersoon: Taakgroep Inkoop Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Groot-Rijnmond (NL33C)
Noord-Brabant (NL410)
TED 280633-2019
CPV code(s): 79100000: Juridische dienstverlening
79100000: Juridische dienstverlening
   
Aangekondigd op 14.06.2019 Geen sluitingsdatum bekend Afronding

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)
Postbus 70
Capelle aan den IJssel
2900 AB
Nederland
Contactpersoon: Taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
NUTS-code: NL33C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.capelleaandenijssel.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Juridische dienstverlening referentie NL\B72\2018.042

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst heeft de intentie om juridische dienstverlening in te kopen conform de vereisten beschreven in dit aanbestedingsdocument.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om per 5 juni 2019 voor een periode van

twee jaar met de optie voor verlenging van maximaal twee maal één jaar per perceel één

raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer. De opdracht wordt in vier percelen op de markt gezet. Per perceel zijn er diverse rechtsgebieden opgenomen. Inschrijver wordt geacht naast “algemeen bestuursrecht” en “privacy weten regelgeving” van alle rechtsgebieden in het perceel waarop hij inschrijft adequate kennis te hebben.

Ieder perceel bevat de volgende drie hoofdtypen dienstverlening:

a. juridische advisering

b. juridische ondersteuning bij en/of het voeren van bestuurs- en civielrechtelijke procedures

c. overige juridische dienstverlening

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Staats- en bestuursrecht

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alle bestaande dan wel nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van Algemeen staats- en

bestuursrecht, in ieder geval:

- Grondwet;

- Algemene wet bestuursrecht;

- Gemeentewet;

- Wet gemeenschappelijke regelingen;

- Wet openbaarheid van bestuur.

Bijzonder bestuursrecht, in ieder geval:

- Onderwijsrecht;

- Openbare orde en veiligheid, in het bijzonder de burgemeestersbevoegdheden ter handhaving

van de openbare orde;

- Subsidierecht;

- Wet tijdelijk huisverbod.

Inclusief, in ieder geval, de volgende rechtsgebieden / thema’s:

- Grondrechten;

- Openbaarheid en transparantie van bestuur;

- Integriteit en verantwoording;

- Interbestuurlijke samenwerking;

- Decentralisatie;

- Juridische kwaliteitszorg;

- Bestuurlijk toezicht en handhaving.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gebiedsontwikkeling

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alle bestaande dan wel nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht, in ieder geval:

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

- Wet ruimtelijke ordening;

- Crisis- en herstelwet;

- Omgevingswet;

- Onteigeningswet;

- Wet voorkeursrecht gemeenten;

- Warmtewet;

- Wet Voortgang Energie Transitie.

Inclusief, in ieder geval, de volgende rechtsgebieden / thema’s voor zover deze betrekking hebben op

gebiedsontwikkeling:

- Grondbeleid, grondexploitatie en kostenverhaal;

- Aanbestedingsrecht;

- Staatssteunregelgeving;

- Bouwrecht;

- Ondernemingsrecht;

- Huurrecht;

- Samenwerkings-, intentie-, anterieure- en koopovereenkomsten en Algemene

Verkoopvoorwaarden;

- Energietransitie en klimaatbeleid;

- Bestuursrechtelijke handhaving;

- Belastingrecht (btw / overdrachtsbelasting);

- Notariële dienstverlening.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Civielrecht, Europeesrecht en aanbestedingsrecht

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alle bestaande dan wel nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van civielrecht, in ieder geval:

- Algemeen vermogens- en verbintenissenrecht;

- Aansprakelijkheidsrecht;

- Bijzondere overeenkomsten2;

- Europees recht;

- Aanbestedingsrecht, in ieder geval ten aanzien van alle aanbestedingsregels, inkoop-,

onderhandelings- en (Europese) aanbestedingsprocedures op het gebied van: diensten,

concessies, leveringen en werken, (denk aan Aanbestedingswet, Gids Proportionaliteit, GWW en

Infra, ARW, UAV, UAV-GC, Standaard RAW, STABU, DBFMO en DNR);

- Wet Markt en Overheid;

- Staatssteunregelgeving;

- Gegevensbescherming (AVG en aanverwante wet- en regelgeving), in ieder geval beveiliging,

data technologieën, datalekken, afhandelen van claims, onderzoeken door toezichthouders,

(intern) privacy beleid, verwerkersovereenkomsten, privacy statement, data protection impact

assessment, doorgifteovereenkomsten en

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sociaal Domein

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alle regelgeving op het gebied van het sociaal domein, in ieder geval de Jeugdwet, Wet

maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet en aanverwante wet en regelgeving alsmede de

privacy vraagstukken die onder deze wet en regelgeving vallen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 031-069668
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Staats- en bestuursrecht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ploum Advocaten
Rotterdam
Nederland
NUTS-code: NL33C
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Gebiedsontwikkeling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bogaerts & Groenen Advocaten B.V.
's-Hertogenbosch
Nederland
NUTS-code: NL41
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Civielrecht, Europeesrecht en aanbestedingsrecht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bogaerts & Groenen Advocaten B.V.
's-Hertogenbosch
Nederland
NUTS-code: NL41
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Sociaal domein

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V.
Rotterdam
Nederland
NUTS-code: NL33C
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam (Dordrecht)
Postbus 7003
Dordrecht
3300 GC
Nederland
Telefoon: +31 786391391

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/06/2019
Mappen
Aanbestedingsdocument (1)
Bijlage I Vragenformulier (1)
Bijlagen 1 t (0)
m 3 (3)
Bijlagen A t (0)
m C (3)
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (10)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage I (vragenformulier).docx 19 KB 11-02-2019 13:58
Bijlage 1 (UEA) 2.pdf 268 KB 11-02-2019 13:58
Bijlage 2 (referentie).docx 20 KB 11-02-2019 13:58
Bijlage 3 (inschrijvingsbiljet).docx 28 KB 11-02-2019 13:58
Bijlage C intakeformulier.docx 18 KB 11-02-2019 13:58
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage I (vragenformulier).docx 19 KB 11-02-2019 13:58
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 1 (UEA) 2.pdf 268 KB 11-02-2019 13:58
Bijlage 2 (referentie).docx 20 KB 11-02-2019 13:58
Bijlage 3 (inschrijvingsbiljet).docx 28 KB 11-02-2019 13:58
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage C intakeformulier.docx 18 KB 11-02-2019 13:58
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Juridische dienstverlening referentie NL\B72\2018.042 Bijlagen gewijzigd (1)18-03-2019 20:51  
Juridische dienstverlening referentie NL\B72\2018.042 Bijlagen gewijzigd (1)11-03-2019 09:35  
< Terug