Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Nieuwbouw Dr.-Knippenbergcollege Helmond
 
 
Omschrijving

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is voornemens om in Helmond vervangende nieuwbouw te realiseren voor het Dr.-Knippenbergcollege. Ten behoeve van deze realisatie heeft OMO een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven en zijn ze voornemens per perceel één Inschrijver te selecteren.Contactpersoon: Procedure: Niet openbare procedure
Aanbestedende dienst: ICSadviseurs (namens Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)
   
CPV code(s): 45210000: Bouwen van gebouwen
45210000: Bouwen van gebouwen
45300000: Installatiewerkzaamheden in de bouw
45259000: Reparatie en onderhoud van installaties
   
Aangekondigd op 11.05.2019 Geen sluitingsdatum bekend Vooraankondigingen

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Postbus 574
Tilburg
5000 AN
Nederland
E-mail: aanbesteding@icsadviseurs.nl
NUTS-code: NL414

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.omo.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw Dr.-Knippenbergcollege Helmond

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is voornemens om in Helmond vervangende nieuwbouw te realiseren voor het Dr.-Knippenbergcollege. Ten behoeve van deze realisatie heeft OMO een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven en zijn ze voornemens per perceel één Inschrijver te selecteren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bouwkundige werken

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Helmond

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie selectieleidraad

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Installatiewerkzaamheden - Werktuigbouwkundig

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000
45259000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Helmond

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie selectieleidraad

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Installatiewerkzaamheden - Elektrotechnisch

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000
45259000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Helmond

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie selectieleidraad

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
11/10/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/05/2019
Mappen
Selectiefase (13)
Alle documenten (13)

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Nieuwbouw Dr.-Knippenbergcollege Helmond Bijlagen gewijzigd (1)11-06-2019 19:24  
Nieuwbouw Dr.-Knippenbergcollege Helmond Bijlagen gewijzigd (1)03-06-2019 22:49  
Nieuwbouw Dr.-Knippenbergcollege Helmond Bijlagen gewijzigd (3)03-06-2019 22:48  
Nieuwbouw Dr.-Knippenbergcollege Helmond Bijlagen gewijzigd (1)23-05-2019 10:16  
Nieuwbouw Dr.-Knippenbergcollege Helmond Aankondigingen13-05-2019 15:39  
< Terug