Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeente IJsselstein - Accountancydiensten
 
 
Omschrijving

Deze aanbesteding betreft:

• Accountantscontrole van de Jaarstukken: wettelijke controle op de getrouwheid van de Jaarstukken (inclusief de

SISA-verantwoordingsbijlage) en de rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties, als bedoeld in artikel 213

van de Gemeentewet, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en de Nota verwachtingen

accountantscontrole met betrekking tot SISA.Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Inkoop Bureau Midden Nederland (namens Gemeente IJsselstein) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Utrecht (NL310)
TED 178393-2019
CPV code(s): 66000000: Financiële en verzekeringsdiensten
66000000: Financiële en verzekeringsdiensten
   
Aangekondigd op 12.04.2019 Sluiting op 27.05.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente IJsselstein
Postbus 26
IJsselstein
3400 AA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inijsselstein.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente IJsselstein - Accountancydiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbesteding betreft:

• Accountantscontrole van de Jaarstukken: wettelijke controle op de getrouwheid van de Jaarstukken (inclusief de

SISA-verantwoordingsbijlage) en de rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties, als bedoeld in artikel 213

van de Gemeentewet, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en de Nota verwachtingen

accountantscontrole met betrekking tot SISA.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente IJsselstein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accountantscontrole van de Jaarstukken: wettelijke controle op de getrouwheid van de Jaarstukken (inclusief de SISA-verantwoordingsbijlage) en de rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties, als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en de Nota verwachtingen accountantscontrole met betrekking tot SISA.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/08/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na het verstrijken van deze looptijd kan de overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever met maximaal twee (2) maal met twee jaar, verlengd worden, waarna de overeenkomst van rechtswege eindigt zonder dat opzegging vereist is.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

INSCHRIJVING HANDELS- EN BEROEPSREGISTER

- Kopie bewijs van inschrijving KvK

Het (kopie) bewijs van inschrijving mag niet ouder zijn dan zes (6) maanden, te rekenen vanaf sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijving.

EIGEN VERKLARING (UEA)

- Het rechtsgeldig ondertekende Uniform Aanbestedingsdocument

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- Een geldig polis blad van de toepasselijke beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

REFERENTIES

- Ervaring met en kennis van de werking en toepassing van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) middels één afgerond controlejaar bij een publiekrechtelijke instelling.

Inschrijver dient derhalve een referentie op te geven, welke ten zes (6) maanden geleden is afgerond, gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

COMMUNICATIE

Alle communicatie verloopt uitsluitend via ABK, op straffe van uitsluiting.

NOTA VAN INLICHTINGEN

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten als bedoeld in de artikelen 2.53 en 2.54 Aanbestedingswet 2012 dienen via ABK te worden gesteld.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Postbus 20302
Den Haag
2500 EH
Nederland
Telefoon: +31 703813131

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2019
Mappen
Aanbestedingsdocument incl. bijlagen (13)
Invulbijlagen (5)
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (20)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage E Inschrijvingsbiljet.xlsx 24 KB 12-04-2019 17:04
Bijlage H IC Jaarplan 2018.pdf 436 KB 12-04-2019 17:04
Bijlage L Referentieformulier.docx 24 KB 12-04-2019 17:04
Bijlage E Inschrijvingsbiljet.xlsx 24 KB 12-04-2019 17:04
Bijlage L Referentieformulier.docx 24 KB 12-04-2019 17:04
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage E Inschrijvingsbiljet.xlsx 24 KB 12-04-2019 17:04
Bijlage L Referentieformulier.docx 24 KB 12-04-2019 17:04

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Gemeente IJsselstein - Accountancydiensten Bijlagen gewijzigd (2)28-05-2019 15:41  
Gemeente IJsselstein - Accountancydiensten Bijlagen gewijzigd (1)06-05-2019 16:33  
Gemeente IJsselstein - Accountancydiensten Rectificatie 106-05-2019 16:31  
Gemeente IJsselstein - Accountancydiensten Bijlagen gewijzigd (1)29-04-2019 14:43  
< Terug