Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Vervangen OVL Ooststellingwerf 2019-2022
 
 
Omschrijving

De aanbesteding betreft het leveren en vervangen van lichtmasten, armaturen, lampen en toebehoren t.b.v. openbare verlichting in de gemeente Ooststellingwerf.Contactpersoon: W. de Vlugt Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Nederlands Licht Instituut B.V. (namens Gemeente Ooststellingwerf) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Noord-Nederland (NL100)
Noord-Overijssel (NL211)
TED 175770-2019
CPV code(s): 45316110: Installeren van straatverlichtingsuitrusting
   
Aangekondigd op 12.04.2019 Sluiting op 06.05.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Ooststellingwerf
Postbus 38
Oosterwolde
8430 AA
Nederland
Contactpersoon: W. de Vlugt
E-mail: roeland.schelhaas@nederlandslicht.nl
NUTS-code: NL1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ooststellingwerf.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Nederlands Licht Instituut
Dokter van Deenweg 84
Zwolle
8025 BL
Nederland
E-mail: roeland.schelhaas@nederlandslicht.nl
NUTS-code: NL211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nederlandslicht.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervangen OVL Ooststellingwerf 2019-2022

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45316110
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding betreft het leveren en vervangen van lichtmasten, armaturen, lampen en toebehoren t.b.v. openbare verlichting in de gemeente Ooststellingwerf.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Ooststellingwerf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding betreft het leveren en vervangen van lichtmasten, armaturen, lampen en toebehoren t.b.v. openbare verlichting in de gemeente Ooststellingwerf.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/06/2019
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Zwolle

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland (Leeuwarden)
Postbus 20130
Leeuwarden
8900 HM
Nederland
Telefoon: +31 582341341
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2019
Mappen
Bestek, met bijlagen (2)
Nota van inlichtingen (3)
Alle documenten (6)

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Vervangen OVL Ooststellingwerf 2019-2022 Afronding06-08-2019 09:16  
Vervangen OVL Ooststellingwerf 2019-2022 Bijlagen gewijzigd (1)08-05-2019 15:14  
Vervangen OVL Ooststellingwerf 2019-2022 Bijlagen gewijzigd08-05-2019 15:14  
Vervangen OVL Ooststellingwerf 2019-2022 Rectificatie 103-05-2019 08:40  
Vervangen OVL Ooststellingwerf 2019-2022 Bijlagen gewijzigd (1)02-05-2019 10:23  
Vervangen OVL Ooststellingwerf 2019-2022 Bijlagen gewijzigd (1)02-05-2019 10:19
Vervangen OVL Ooststellingwerf 2019-2022 Bijlagen gewijzigd02-05-2019 10:18
Vervangen OVL Ooststellingwerf 2019-2022 Bijlagen gewijzigd (1)30-04-2019 13:48  
< Terug