Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Architectenselectie nieuwbouw Van Maerlant
 
 
Omschrijving

Van Maerlant, een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs met circa 700 leerlingen, is toe aan nieuwe huisvesting. De opgave omvat het architectonisch en constructief ontwerp voor een nieuw schoolgebouw van circa 5.100 m² bvo op de bestaande locatie, de Onderwijsboulevard 1 te ‘s-Hertogenbosch. De opgave vraagt om een creatieve architect die in staat is om naast een passend ontwerp ook te komen tot faseringsmogelijkheden, om de kosten voor tijdelijke huisvesting tot een minimum te beperken. De opgave betreft het ontwerp voor de nieuwbouw van ca. 5.100 m² BVO alsook ontwerp voor de omliggende buitenruimte en bijbehorende fasering. Daarnaast dienen er twee gymzalen gerealiseerd te worden van totaal ca. 1.100 m2 BVO. De school dient eind 2021 opgeleverd te worden.Contactpersoon: Procedure: Niet openbare procedure
Aanbestedende dienst: ICSadviseurs (namens Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)
Noordoost-Noord-Brabant (NL413)
TED 173003-2019
CPV code(s): 71200000: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000: Dienstverlening door ingenieurs
   
Aangekondigd op 11.04.2019 Sluiting op 10.05.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Postbus 574
Tilburg
5000 AN
Nederland
E-mail: aanbesteding@icsadviseurs.nl
NUTS-code: NL414

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.omo.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Architectenselectie nieuwbouw Van Maerlant

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Van Maerlant, een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs met circa 700 leerlingen, is toe aan nieuwe huisvesting. De opgave omvat het architectonisch en constructief ontwerp voor een nieuw schoolgebouw van circa 5.100 m² bvo op de bestaande locatie, de Onderwijsboulevard 1 te ‘s-Hertogenbosch. De opgave vraagt om een creatieve architect die in staat is om naast een passend ontwerp ook te komen tot faseringsmogelijkheden, om de kosten voor tijdelijke huisvesting tot een minimum te beperken. De opgave betreft het ontwerp voor de nieuwbouw van ca. 5.100 m² BVO alsook ontwerp voor de omliggende buitenruimte en bijbehorende fasering. Daarnaast dienen er twee gymzalen gerealiseerd te worden van totaal ca. 1.100 m2 BVO. De school dient eind 2021 opgeleverd te worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL413
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Bosch

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Stichting Ons Middelbaar Onderwijs is voornemens om in ‘s-Hertogenbosch vervangende nieuwbouw te plegen voor ‘Van Maerlant’ aan de Onderwijsboulevard 1.

Ten behoeve van de architectonische en constructieve ontwerpwerkzaamheden is de Aanbestedende Dienst voornemens één Inschrijver te selecteren en heeft hiertoe een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie hiervoor de selectieleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie hiervoor de selectieleidraad

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie selectieleidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 70584
s-Hertogenbosch
5201 CZ
Nederland
Telefoon: +31 736202020
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Oost-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/04/2019
Mappen
Alle documenten (7)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 2 Checklist aanmelding.docx 83 KB 26-04-2019 09:24
Bijlage 3 - UEA - ingevuld.pdf 268 KB 08-05-2019 11:34
Bijlage 7 Model NvI.xlsx 25 KB 12-04-2019 13:20
NvI van Maerlant 3 mei 2019.pdf 270 KB 03-05-2019 11:51
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 2 Checklist aanmelding.docx 83 KB 26-04-2019 09:24
Bijlage 3 - UEA - ingevuld.pdf 268 KB 08-05-2019 11:34
Bijlage 7 Model NvI.xlsx 25 KB 12-04-2019 13:20
NvI van Maerlant 3 mei 2019.pdf 270 KB 03-05-2019 11:51

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Architectenselectie nieuwbouw Van Maerlant Bijlagen gewijzigd (3)08-05-2019 11:34  
Architectenselectie nieuwbouw Van Maerlant Bijlagen gewijzigd (1)03-05-2019 11:51  
Architectenselectie nieuwbouw Van Maerlant Bijlagen gewijzigd (1)26-04-2019 09:24  
Architectenselectie nieuwbouw Van Maerlant Bijlagen gewijzigd (1)12-04-2019 13:20  
< Terug