Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Stichting Inkoop Energie Amsterdam e.o.
 
 
Omschrijving

Inkoop aardgas voor de periode 2021 - 2023, met een geschat volume van 75 miljoen m3 per jaar.Contactpersoon: de heer G. Timmer Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Energy Circle B.V. (namens Stichting Inkoop Energie Amsterdam e.o.) Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Groot-Amsterdam (NL329)
Nederland (NL000)
TED 169739-2019
CPV code(s): 09123000: Aardgas
09123000: Aardgas
   
Aangekondigd op 09.04.2019 Sluiting op 29.05.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting Inkoop Energie Amsterdam e.o.
Postbus 19405
Amsterdam
1000 GK
Nederland
Contactpersoon: de heer G. Timmer
E-mail: g.timmer@energycircle.nl
NUTS-code: NL329

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://oram.nl/over/powerded-by/siea

I.1)Naam en adressen
Stichting Inkoop Energie Amsterdam
Postbus 19405
Amsterdam
1000 GK
Nederland
Contactpersoon: de heer G. Timmer
E-mail: g.timmer@energycircle.nl
NUTS-code: NL329

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://oram.nl/over/powered-by/siea

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://g.timmer@energycircle.nl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: stichting
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: diverse activiteiten/bedrijven

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stichting Inkoop Energie Amsterdam e.o.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Inkoop aardgas voor de periode 2021 - 2023, met een geschat volume van 75 miljoen m3 per jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stichting Inkoop Energie Amsterdam e.o. (SIEA), heeft voornemen tot de inkoop van gas voor de periode vanaf 1 januari 2021 06:00 uur tot 1 januari 2024 06:00 uur (2021 - 2023) aan te besteden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De aanbestedingsdocumenten kunnen verkregen worden via g.timmer@energycirlce.nl. Ook de vragen/nadere inlichtingen kunnen via hetzelfde adres worden verkregen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Een afschrift, dat niet ouder is dan drie maanden vanaf het moment van opvragen door Afnemer, van de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 14
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Amsterdam

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen via g.timmer@energycircle.nl

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Amsterdam
Postbus 84500
Amsterdam
1080 BN
Nederland
Telefoon: +31 205412111
E-mail: cb.amsterdam@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/04/2019

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Stichting Inkoop Energie Amsterdam e.o. Afronding08-07-2019 14:55  
Stichting Inkoop Energie Amsterdam e.o. Bijlagen gewijzigd (5)09-04-2019 13:22  
< Terug