Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeente Coevorden - Regiesysteem sociaal domein
 
 
Omschrijving

Het gaat om de aanschaf en de implementatie van een regiesysteem voor het sociaal domein. Het gaat hierbij om de teams Wmo, Jeugd, Werk, Schuldhulpverlening en Inkomen. Daarnaast gaat het om de organisatie Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC).

Het regiesysteem biedt ondersteuning aan het werkproces van de sociale teams. Het gaat hierbij om de intake van zowel eenvoudige als meervoudige complexe zaken, het vastleggen van de bijbehorende omstandigheden en maatschappelijke partners, het bepalen van de doelen en de bijbehorende activiteiten, het opstellen van een ondersteuningsplan en het monitoren van de uitvoering van dit plan.Contactpersoon: Kenniscentrum CBP Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Combined Business Power B.V. (namens Gemeente Coevorden) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Noord-Nederland (NL100)
TED 161798-2019
CPV code(s): 48000000: Software en informatiesystemen
48700000: Softwarevoorzieningen
   
Aangekondigd op 04.04.2019 Sluiting op 16.05.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Coevorden
Postbus 2
Coevorden
7740 AA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
Telefoon: +31 553680816
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.coevorden.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Coevorden - Regiesysteem sociaal domein

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het gaat om de aanschaf en de implementatie van een regiesysteem voor het sociaal domein. Het gaat hierbij om de teams Wmo, Jeugd, Werk, Schuldhulpverlening en Inkomen. Daarnaast gaat het om de organisatie Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC).

Het regiesysteem biedt ondersteuning aan het werkproces van de sociale teams. Het gaat hierbij om de intake van zowel eenvoudige als meervoudige complexe zaken, het vastleggen van de bijbehorende omstandigheden en maatschappelijke partners, het bepalen van de doelen en de bijbehorende activiteiten, het opstellen van een ondersteuningsplan en het monitoren van de uitvoering van dit plan.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Coevorden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het gaat om de aanschaf en de implementatie van een regiesysteem voor het sociaal domein. Het gaat hierbij om de teams Wmo, Jeugd, Werk, Schuldhulpverlening en Inkomen. Daarnaast gaat het om de organisatie Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC).

Het regiesysteem biedt ondersteuning aan het werkproces van de sociale teams. Het gaat hierbij om de intake van zowel eenvoudige als meervoudige complexe zaken, het vastleggen van de bijbehorende omstandigheden en maatschappelijke partners, het bepalen van de doelen en de bijbehorende activiteiten, het opstellen van een ondersteuningsplan en het monitoren van de uitvoering van dit plan.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar en is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, met een optie tot eenzijdige verlenging door de gemeente van 3-maal 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

INSCHRIJVING HANDELSREGISTER (BEROEPSBEVOEGDHEID)

De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR1.250.000 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen:

− Een geldig polisblad van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering;

− Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is voor het vereiste bedrag.

STABILITEIT ONDERNEMING

Ook dient inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

KERNCOMPETENTIES

De inschrijver dient bij inschrijving referentie(s) op te geven, die uiterlijk drie (3) jaren geleden is/zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de inschrijvingen, om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de volgende kerncompetenties.

Kerncompetentie 1

De inschrijver heeft ervaring met het leveren, implementeren, configureren en onderhouden van een regiesysteem binnen een overheid-, zorg of non-profit organisatie met minimaal 150 medewerkers.

Kerncompetentie 2

De inschrijver heeft ervaring met het ondersteunen van werkprocessen in het sociaal domein binnen een overheid-, zorg of non-profit organisatie met minimaal 150 medewerkers.

Kerncompetentie 3

De inschrijver heeft ervaring met software op mobiele apparatuur met minimaal 150 medewerkers.

Kerncompetentie 4

Ervaring met klantportaal (toegang inwoner tot eigen dossier) met minimaal 150 medewerkers.

Kerncompetentie 5

Ervaring met het realiseren van koppelingen met backoffice applicaties om te komen tot een integraal klantbeeld binnen een overheid-, zorg of non-profit organisatie met minimaal 150 medewerkers.

KWALITEITSBORGING

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Inschrijver moet minimaal beschikken over de volgende certificeringen:

• ISO 9001-Kwaliteitsmanagement;

• ISO 20000-IT Service Management (ITSM);

• beveiligingsnorm BIG/BIO, ISO 27001-Informatiebeveiliging.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een kopie van de gevraagde certificeringen aan de aanbestedende dienst overleggen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er zijn voor deze aanbesteding twee vragenronden gepland. Omdat vragen voor de tweede ronde alleen betrekking kunnen hebben op vragen die gesteld zijn voor de eerste nota van inlichtingen wordt van inschrijvers een proactieve en zorgvuldige houding verwacht.

Eerste vragenronde tot en met 16-04-2019, 12:00 uur

Tweede vragenronde tot en met 29-04-2019, 12:00 uur

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland (Assen)
Postbus 30009
Assen
9400 RA
Nederland
Telefoon: +31 592339222
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De aanbestedende dienst kan de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Deze termijn vangt aan op de kalenderdag na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/04/2019
Mappen
Invulbijlagen (6)
Nota van inlichtingen (2)
Offerteaanvraag inclusief bijlagen (22)
Alle documenten (30)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage B - Eigen verklaring (UEA).pdf 268 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage C - Concernverklaring.docx 19 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage L - Invultabel wensen.docx 18 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage M - Format NVI vragen.xlsx 13 KB 04-04-2019 15:39
Nota van inlichtingen 1 dd 24042019.zip 1,00 MB 24-04-2019 17:12
Bijlage A - Handleiding ABK.pdf 2,00 MB 04-04-2019 15:39
Bijlage B - Eigen verklaring (UEA).pdf 268 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage C - Concernverklaring.docx 19 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage D - Prijsinvulformulier.xlsx 34 KB 24-04-2019 17:17
Bijlage D - Prijsinvulformulier.xlsx 32 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage F - Conceptovereenkomst.pdf 183 KB 24-04-2019 17:17
Bijlage F - Conceptovereenkomst.pdf 87 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage G - GIBIT versie 2016.pdf 1,00 MB 04-04-2019 15:39
Bijlage H - Verwerkersovereenkomst.pdf 110 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage J - Concept SLA.pdf 119 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage K - Casusbeschrijving.pdf 59 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage L - Invultabel wensen.docx 18 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage M - Format NVI vragen.xlsx 13 KB 04-04-2019 15:39
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage B - Eigen verklaring (UEA).pdf 268 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage C - Concernverklaring.docx 19 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage L - Invultabel wensen.docx 18 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage M - Format NVI vragen.xlsx 13 KB 04-04-2019 15:39
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Nota van inlichtingen 1 dd 24042019.zip 1,00 MB 24-04-2019 17:12
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage A - Handleiding ABK.pdf 2,00 MB 04-04-2019 15:39
Bijlage B - Eigen verklaring (UEA).pdf 268 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage C - Concernverklaring.docx 19 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage D - Prijsinvulformulier.xlsx 34 KB 24-04-2019 17:17
Bijlage D - Prijsinvulformulier.xlsx 32 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage F - Conceptovereenkomst.pdf 183 KB 24-04-2019 17:17
Bijlage F - Conceptovereenkomst.pdf 87 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage G - GIBIT versie 2016.pdf 1,00 MB 04-04-2019 15:39
Bijlage H - Verwerkersovereenkomst.pdf 110 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage J - Concept SLA.pdf 119 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage K - Casusbeschrijving.pdf 59 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage L - Invultabel wensen.docx 18 KB 04-04-2019 15:39
Bijlage M - Format NVI vragen.xlsx 13 KB 04-04-2019 15:39

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Gemeente Coevorden - Regiesysteem sociaal domein Bijlagen gewijzigd (1)02-05-2019 16:13  
Gemeente Coevorden - Regiesysteem sociaal domein Rectificatie 124-04-2019 17:17  
Gemeente Coevorden - Regiesysteem sociaal domein Bijlagen gewijzigd (1)24-04-2019 17:12  
< Terug