Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Summa College
 
 
Omschrijving

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit vervanging van de Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie van het pand Sterrenlaan 10 van het Summa College in Eindhoven.



Contactpersoon: M.G.C. Franssen Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Stichting ROC Summa College Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)
TED 128653-2019
CPV code(s): 31625200: Brandalarmsystemen
31625000: Inbraak- en brandalarminstallaties
31620000: Apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen
   
Aangekondigd op 15.03.2019 Sluiting op 11.04.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting ROC Summa College
Sterrenlaan 10
Eindhoven
5631 KA
Nederland
Contactpersoon: M.G.C. Franssen
Telefoon: +31 651099194
E-mail: aanbestedingen@summacollege.nl
NUTS-code: NL414

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.summacollege.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Summa College

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31625200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit vervanging van de Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie van het pand Sterrenlaan 10 van het Summa College in Eindhoven.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625000
31620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vervanging van de Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie van het pand Sterrenlaan 10 van het Summa College in Eindhoven.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/06/2019
Einde: 23/08/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Eindhoven

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 70584
s-Hertogenbosch
5201 CZ
Nederland
Telefoon: +31 736202020
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Oost-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/03/2019
Mappen
Bijlagen (26)
Nota van inlichtingen (6)
Alle documenten (33)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 2 Concept overeenkomst.docx 72 KB 15-03-2019 13:49
Bijlage 4 Vragenformulier.xlsx 27 KB 15-03-2019 13:49
Bijlage 6 Referentieformulier.docx 67 KB 15-03-2019 13:49
Bijlage 8e DWG document 05628403.dwg 107 KB 15-03-2019 13:49
Bijlage 8f DWG document 05628504.dwg 210 KB 15-03-2019 13:49
Bijlage 9e DWG beg-gr.dwg 1,00 MB 15-03-2019 13:49
Bijlage 9f DWG 1e verd.dwg 810 KB 15-03-2019 13:49
Bijlage 9g DWG 2e verd.dwg 809 KB 15-03-2019 13:49
Bijlage 9h DWG Ster10_B00-B03.dwg 2,00 MB 15-03-2019 13:49
Nota van Inlichtingen BMI ST10.pdf 587 KB 09-04-2019 08:16
Ster10_G00-G03.dwg 403 KB 09-04-2019 08:17
Aanbestedingsdocument BMI ST10 v1.0.pdf 549 KB 15-03-2019 13:49
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 2 Concept overeenkomst.docx 72 KB 15-03-2019 13:49
Bijlage 4 Vragenformulier.xlsx 27 KB 15-03-2019 13:49
Bijlage 6 Referentieformulier.docx 67 KB 15-03-2019 13:49
Bijlage 8e DWG document 05628403.dwg 107 KB 15-03-2019 13:49
Bijlage 8f DWG document 05628504.dwg 210 KB 15-03-2019 13:49
Bijlage 9e DWG beg-gr.dwg 1,00 MB 15-03-2019 13:49
Bijlage 9f DWG 1e verd.dwg 810 KB 15-03-2019 13:49
Bijlage 9g DWG 2e verd.dwg 809 KB 15-03-2019 13:49
Bijlage 9h DWG Ster10_B00-B03.dwg 2,00 MB 15-03-2019 13:49
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Nota van Inlichtingen BMI ST10.pdf 587 KB 09-04-2019 08:16
Ster10_G00-G03.dwg 403 KB 09-04-2019 08:17
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Aanbestedingsdocument BMI ST10 v1.0.pdf 549 KB 15-03-2019 13:49

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Summa College Bijlagen gewijzigd (1)09-04-2019 08:48  
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Summa College Bijlagen gewijzigd09-04-2019 08:34  
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Summa College Bijlagen gewijzigd (1)09-04-2019 08:17  
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Summa College Bijlagen gewijzigd (1)09-04-2019 08:17  
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Summa College Bijlagen gewijzigd (1)09-04-2019 08:17  
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Summa College Bijlagen gewijzigd (1)09-04-2019 08:16  
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Summa College Bijlagen gewijzigd (1)09-04-2019 08:16  
< Terug