Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Juridische dienstverlening referentie NL\B72\2018.042
 
 
Omschrijving

De aanbestedende dienst heeft de intentie om juridische dienstverlening in te kopen conform de vereisten beschreven in dit aanbestedingsdocument.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om per 5 juni 2019 voor een periode van

twee jaar met de optie voor verlenging van maximaal twee maal één jaar per perceel één

raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer. De opdracht wordt in vier percelen op de markt gezet. Per perceel zijn er diverse rechtsgebieden opgenomen. Inschrijver wordt geacht naast “algemeen bestuursrecht” en “privacy weten regelgeving” van alle rechtsgebieden in het perceel waarop hij inschrijft adequate kennis te hebben.

Ieder perceel bevat de volgende drie hoofdtypen dienstverlening:

a. juridische advisering

b. juridische ondersteuning bij en/of het voeren van bestuurs- en civielrechtelijke procedures

c. overige juridische dienstverleningContactpersoon: Taakgroep Inkoop Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Groot-Rijnmond (NL33C)
   
CPV code(s): 79100000: Juridische dienstverlening
79100000: Juridische dienstverlening
   
Aangekondigd op 11.02.2019 Sluiting op 01.04.2019 Bijlagen gewijzigd (1)

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)
Postbus 70
Capelle aan den IJssel
2900 AB
Nederland
Contactpersoon: Taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
NUTS-code: NL33C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.capelleaandenijssel.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/11863991-juridische-dienstverlening-referentie-nl-b72-2018-042
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Juridische dienstverlening referentie NL\B72\2018.042

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst heeft de intentie om juridische dienstverlening in te kopen conform de vereisten beschreven in dit aanbestedingsdocument.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om per 5 juni 2019 voor een periode van

twee jaar met de optie voor verlenging van maximaal twee maal één jaar per perceel één

raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer. De opdracht wordt in vier percelen op de markt gezet. Per perceel zijn er diverse rechtsgebieden opgenomen. Inschrijver wordt geacht naast “algemeen bestuursrecht” en “privacy weten regelgeving” van alle rechtsgebieden in het perceel waarop hij inschrijft adequate kennis te hebben.

Ieder perceel bevat de volgende drie hoofdtypen dienstverlening:

a. juridische advisering

b. juridische ondersteuning bij en/of het voeren van bestuurs- en civielrechtelijke procedures

c. overige juridische dienstverlening

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Staats- en bestuursrecht

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alle bestaande dan wel nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van Algemeen staats- en

bestuursrecht, in ieder geval:

- Grondwet;

- Algemene wet bestuursrecht;

- Gemeentewet;

- Wet gemeenschappelijke regelingen;

- Wet openbaarheid van bestuur.

Bijzonder bestuursrecht, in ieder geval:

- Onderwijsrecht;

- Openbare orde en veiligheid, in het bijzonder de burgemeestersbevoegdheden ter handhaving

van de openbare orde;

- Subsidierecht;

- Wet tijdelijk huisverbod.

Inclusief, in ieder geval, de volgende rechtsgebieden / thema’s:

- Grondrechten;

- Openbaarheid en transparantie van bestuur;

- Integriteit en verantwoording;

- Interbestuurlijke samenwerking;

- Decentralisatie;

- Juridische kwaliteitszorg;

- Bestuurlijk toezicht en handhaving.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om met ingang van 5 juni 2019 voor een periode van

twee jaar met de optie voor verlenging van maximaal twee maal één jaar per perceel één

raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het uitvoeren van de juridische

dienstverlening.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze

aanbesteding dan wel het kenbaar maken van kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden

kunnen tot 4 maart 2019 12:00 uur (Nederlandse tijd) uitsluitend via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl worden ingediend.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gebiedsontwikkeling

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alle bestaande dan wel nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht, in ieder geval:

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

- Wet ruimtelijke ordening;

- Crisis- en herstelwet;

- Omgevingswet;

- Onteigeningswet;

- Wet voorkeursrecht gemeenten;

- Warmtewet;

- Wet Voortgang Energie Transitie.

Inclusief, in ieder geval, de volgende rechtsgebieden / thema’s voor zover deze betrekking hebben op

gebiedsontwikkeling:

- Grondbeleid, grondexploitatie en kostenverhaal;

- Aanbestedingsrecht;

- Staatssteunregelgeving;

- Bouwrecht;

- Ondernemingsrecht;

- Huurrecht;

- Samenwerkings-, intentie-, anterieure- en koopovereenkomsten en Algemene

Verkoopvoorwaarden;

- Energietransitie en klimaatbeleid;

- Bestuursrechtelijke handhaving;

- Belastingrecht (btw / overdrachtsbelasting);

- Notariële dienstverlening.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om met ingang van 5 juni 2019 voor een periode van

twee jaar met de optie voor verlenging van maximaal twee maal één jaar per perceel één

raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het uitvoeren van de juridische

dienstverlening.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze

aanbesteding dan wel het kenbaar maken van kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden

kunnen tot 4 maart 2019 12:00 uur (Nederlandse tijd) uitsluitend via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl worden ingediend.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Civielrecht, Europeesrecht en aanbestedingsrecht

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alle bestaande dan wel nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van civielrecht, in ieder geval:

- Algemeen vermogens- en verbintenissenrecht;

- Aansprakelijkheidsrecht;

- Bijzondere overeenkomsten2;

- Europees recht;

- Aanbestedingsrecht, in ieder geval ten aanzien van alle aanbestedingsregels, inkoop-,

onderhandelings- en (Europese) aanbestedingsprocedures op het gebied van: diensten,

concessies, leveringen en werken, (denk aan Aanbestedingswet, Gids Proportionaliteit, GWW en

Infra, ARW, UAV, UAV-GC, Standaard RAW, STABU, DBFMO en DNR);

- Wet Markt en Overheid;

- Staatssteunregelgeving;

- Gegevensbescherming (AVG en aanverwante wet- en regelgeving), in ieder geval beveiliging,

data technologieën, datalekken, afhandelen van claims, onderzoeken door toezichthouders,

(intern) privacy beleid, verwerkersovereenkomsten, privacy statement, data protection impact

assessment, doorgifteovereenkomsten en

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om met ingang van 5 juni 2019 voor een periode van

twee jaar met de optie voor verlenging van maximaal twee maal één jaar per perceel één

raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het uitvoeren van de juridische

dienstverlening.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze

aanbesteding dan wel het kenbaar maken van kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden

kunnen tot 4 maart 2019 12:00 uur (Nederlandse tijd) uitsluitend via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl worden ingediend.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sociaal Domein

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alle regelgeving op het gebied van het sociaal domein, in ieder geval de Jeugdwet, Wet

maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet en aanverwante wet en regelgeving alsmede de

privacy vraagstukken die onder deze wet en regelgeving vallen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om met ingang van 5 juni 2019 voor een periode van

twee jaar met de optie voor verlenging van maximaal twee maal één jaar per perceel één

raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het uitvoeren van de juridische

dienstverlening.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze

aanbesteding dan wel het kenbaar maken van kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden

kunnen tot 4 maart 2019 12:00 uur (Nederlandse tijd) uitsluitend via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl worden ingediend.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Om te verklaren dat hij voldoet aan het gestelde omtrent uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen,

dient inschrijver gebruik te maken van bijlage 1: ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (eigen

verklaring). De aanbestedende dienst zal alleen de inschrijver die de economisch meest voordelige

inschrijving heeft ingediend verzoeken de officiële bewijsstukken, zoals vermeld in de volgende

paragrafen, binnen 7 dagen na verzoek van de aanbestedende dienst te overleggen. Indien de inhoud

van deze bewijsstukken niet overeenkomt met wat in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument

wordt gesteld, wordt inschrijver alsnog uitgesloten van verdere deelname.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De gemeente Capelle aan den IJssel hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeente een social return verplichting van 3% van de opdrachtwaarde aan de opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezondere regio te krijgen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:05
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Offertes zullen na het verstrijken van de sluitingstermijn in het gemeentehuis te Capelle aan den IJssel worden geopend. Bij de opening worden geen inschrijvers toegelaten. Door de aanbestedende dienst zal een Proces Verbaal van aanbesteding worden opgemaakt. Inschrijvers kunnen, na opening, op aanvraag een afschrift van dit Proces Verbaal krijgen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze

aanbesteding dan wel het kenbaar maken van kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden

kunnen tot 4 maart 2019 12:00 uur uitsluitend via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl worden ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam (Dordrecht)
Postbus 7003
Dordrecht
3300 GC
Nederland
Telefoon: +31 786391391

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019
Mappen
Aanbestedingsdocument (1)
Bijlage I Vragenformulier (1)
Bijlagen 1 t (0)
m 3 (3)
Bijlagen A t (0)
m C (3)
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (10)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage I (vragenformulier).docx 19 KB 11-02-2019 13:58
Bijlage 1 (UEA) 2.pdf 268 KB 11-02-2019 13:58
Bijlage 2 (referentie).docx 20 KB 11-02-2019 13:58
Bijlage 3 (inschrijvingsbiljet).docx 28 KB 11-02-2019 13:58
Bijlage C intakeformulier.docx 18 KB 11-02-2019 13:58
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage I (vragenformulier).docx 19 KB 11-02-2019 13:58
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 1 (UEA) 2.pdf 268 KB 11-02-2019 13:58
Bijlage 2 (referentie).docx 20 KB 11-02-2019 13:58
Bijlage 3 (inschrijvingsbiljet).docx 28 KB 11-02-2019 13:58
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage C intakeformulier.docx 18 KB 11-02-2019 13:58
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Juridische dienstverlening referentie NL\B72\2018.042 Bijlagen gewijzigd (1)18-03-2019 20:51  
< Terug