Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Bouwrijpmaken Wickevoort fase 1 te Cruquius
 
 
Omschrijving

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit:

- het graven en dempen van watergangen ca. 50.000 m3;

- het omputten van grond ca. 75.000 m3;

- divers overig grondwerk ca. 25.000 m3;

- leverantie van zand ca. 20.000 m3

- het aanbrengen van vuilwater-, infiltratie transport- en drainage transport riool totaal ca. 7.300 m;

- het aanbrengen van funderingsmateriaal ca. 7.500 ton;

- het aanbrengen van bouwwegen van betonstraatstenen ca. 10.000 m2;

- het aanbrengen van verhardingen van industrieplaten ca. 7.300 m2;

- het aanbrengen van asfalt in definitief fietspad ca. 300 ton;

- het aanbrengen van oriëntatie verlichting (tijdelijke lichtmasten) ca. 40 st.Contactpersoon: Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Sweco Nederland B.V. (namens AM Noordwest) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Agglomeratie Haarlem (NL324)
TED 087251-2019
CPV code(s): 45100000: Bouwrijp maken van terreinen
   
Aangekondigd op 22.02.2019 Sluiting op 05.04.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
AM Noordwest
Postbus 4052
Utrecht
3502 HB
Nederland
E-mail: info@am.nl
NUTS-code: NL324

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.am.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouwrijpmaken Wickevoort fase 1 te Cruquius

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45100000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit:

- het graven en dempen van watergangen ca. 50.000 m3;

- het omputten van grond ca. 75.000 m3;

- divers overig grondwerk ca. 25.000 m3;

- leverantie van zand ca. 20.000 m3

- het aanbrengen van vuilwater-, infiltratie transport- en drainage transport riool totaal ca. 7.300 m;

- het aanbrengen van funderingsmateriaal ca. 7.500 ton;

- het aanbrengen van bouwwegen van betonstraatstenen ca. 10.000 m2;

- het aanbrengen van verhardingen van industrieplaten ca. 7.300 m2;

- het aanbrengen van asfalt in definitief fietspad ca. 300 ton;

- het aanbrengen van oriëntatie verlichting (tijdelijke lichtmasten) ca. 40 st.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL324
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cruquius

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bouwrijpmaken Wickevoort fase 1 te Cruquius

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan voor een periode van 2 keer één jaar worden verlengd. Zie hiervoor paragraaf 05 van deel 1 van de RAW-raamovereenkomst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie inschrijvingsleidraad paragraaf 3.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie inschrijvingsleidraad artikel 3.4.1.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie inschrijvingsleidraad artikel 3.4.2.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie inschrijvingsleidraad paragraaf 2.2.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Haarlem
Haarlem
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Haarlem
Haarlem
Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie inschrijvingsleidraad paragraaf 4.3.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Haarlem
Haarlem
Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/02/2019
Mappen
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (6)

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Bouwrijpmaken Wickevoort fase 1 te Cruquius Bijlagen gewijzigd (1)01-04-2019 13:40  
Bouwrijpmaken Wickevoort fase 1 te Cruquius Bijlagen gewijzigd (1)28-03-2019 14:30  
< Terug