Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeente Vijfheerenlanden - Europees openbare aanbesteding Licenties
 
 
Omschrijving

IBMN-2019-VIJ-CM-002 Voor haar dienstverlening en dagelijkse werkzaamheden maakt de gemeente Vijfheerenlanden gebruik van licenties van o.a. Microsoft.

De huidige overeenkomst voor de levering van de licenties loopt 31 mei 2019 af. Deze overeenkomst is destijds afgesloten op naam van Zederik. In verband met de herindeling per (formeel) 1 januari 2019 wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

De opdrachtgever wenst voor de duur van drie (3) jaar, en optioneel de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie (3) jaar, een overeenkomst af te sluiten met een (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de levering.Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Inkoop Bureau Midden Nederland Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): West-Nederland (NL300)
TED 087414-2019
CPV code(s): 48218000: Software voor licentiemanagement
48000000: Software en informatiesystemen
   
Aangekondigd op 21.02.2019 Sluiting op 08.04.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Inkoop Bureau Midden Nederland
Voorstraat 30
VIANEN
4132 AS
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ibmn.eu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Vijfheerenlanden - Europees openbare aanbesteding Licenties

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48218000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

IBMN-2019-VIJ-CM-002 Voor haar dienstverlening en dagelijkse werkzaamheden maakt de gemeente Vijfheerenlanden gebruik van licenties van o.a. Microsoft.

De huidige overeenkomst voor de levering van de licenties loopt 31 mei 2019 af. Deze overeenkomst is destijds afgesloten op naam van Zederik. In verband met de herindeling per (formeel) 1 januari 2019 wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

De opdrachtgever wenst voor de duur van drie (3) jaar, en optioneel de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie (3) jaar, een overeenkomst af te sluiten met een (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de levering.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor haar dienstverlening en dagelijkse werkzaamheden maakt de gemeente Vijfheerenlanden gebruik van licenties van o.a. Microsoft.

De huidige overeenkomst voor de levering van de licenties loopt 31 mei 2019 af. Deze overeenkomst is destijds afgesloten op naam van Zederik. In verband met de herindeling per (formeel) 1 januari 2019 wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

De opdrachtgever wenst voor de duur van drie (3) jaar, en optioneel de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie (3) jaar, een overeenkomst af te sluiten met een (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de levering.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optioneel de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie (3) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

EIGEN VERKLARING (UEA)

Ten behoeve van het bepaalde in de paragrafen 3.1.1 en 3.1.2 voornoemd vult de inschrijver de als bijlage 4 aan dit Aanbestedingsdocument gehechte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

COMPETENTIE(S)

Aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied van het leveren van (Microsoft) licenties en support contracten in een vergelijkbare orde van grootte. Deze dienen gelegen te zijn in de periode drie jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum en werden naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever verricht, daarbij de vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Deze bewijsstukken dienen pas aangeleverd te worden nadat Aanbestedende Dienst hiertoe een verzoek doet.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

COMMUNICATIE

Alle communicatie aangaande de aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via een medewerker van Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN).

NOTA VAN INLICHTINGEN

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten dienen via ABK te worden gesteld.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/02/2019
Mappen
01. Aanbestedingsdocument (1)
02. Bijlagen (5)
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (7)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug