Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Uitbreiding Evenementen strand te Almere Poort
 
 
Omschrijving

De gemeente Almere gaat het Evenementen strand in Almere Poort uit breiden Het nieuw aan te leggen strand wordt zo'n 8 hectare groot en hier kunnen in de toekomst de evenementen gehouden worden. De aanleg van het strand betreft een kwaliteitsverbetering van het openbaar gebied waardoor het aantrekkelijk blijft voor bewoners en bezoeker van het gebied waar cultuur, leisure en bijzondere vormen van wonen en werken samenkomen.

Het werk bestaat in hoofdzaak voor uit:

- het leveren en aanbrengen van ca. 225.000 m3 zand ten behoeve van uitbreiding Evenementenstrand;

- het leveren en aanbrengen van steenbestorting 5-40 kg ten behoeve van Luwte-eiland;

- het leveren en aanbrengen van steenbestorting 40-200 kg ten behoeve van uitkraging;

- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.Contactpersoon: Burgemeester en wethouders namens hen Stadsbeheer Advies- en Ingenieursbureau, t.a.v.: H. van der Schans Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Almere Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Flevoland (NL230)
TED 063972-2019
CPV code(s): 45222000: Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45222000: Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
   
Aangekondigd op 08.02.2019 Sluiting op 07.03.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
Almere
1300 AE
Nederland
Contactpersoon: Burgemeester en wethouders namens hen Stadsbeheer Advies- en Ingenieursbureau, t.a.v.: H. van der Schans
Telefoon: +313 65279855
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
NUTS-code: NL23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.almere.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitbreiding Evenementen strand te Almere Poort

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45222000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Almere gaat het Evenementen strand in Almere Poort uit breiden Het nieuw aan te leggen strand wordt zo'n 8 hectare groot en hier kunnen in de toekomst de evenementen gehouden worden. De aanleg van het strand betreft een kwaliteitsverbetering van het openbaar gebied waardoor het aantrekkelijk blijft voor bewoners en bezoeker van het gebied waar cultuur, leisure en bijzondere vormen van wonen en werken samenkomen.

Het werk bestaat in hoofdzaak voor uit:

- het leveren en aanbrengen van ca. 225.000 m3 zand ten behoeve van uitbreiding Evenementenstrand;

- het leveren en aanbrengen van steenbestorting 5-40 kg ten behoeve van Luwte-eiland;

- het leveren en aanbrengen van steenbestorting 40-200 kg ten behoeve van uitkraging;

- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45222000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almere

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doel van deze aanbestedingsprocedure is om de voor dit project beste partner(s) te contracteren voor het realiseren van het Evenementenstrand te Almere Poort

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: CO2-prestatieladder / Weging: 100000
Kostencriterium - Naam: Uitvoering grondverzet & Planning / Weging: 400000
Kostencriterium - Naam: Hinder en overlast / Weging: 400000
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Percelen:

De opdracht wordt niet opgedeeld in percelen. De motivering hiervoor is:

Aard en omvang van de opdracht zijn zorgvuldig afgewogen tegen de achtergrond van voor- en nadelen c.q. beleid en regelgeving inzake het opdelen in percelen van opdrachten, als volgt:

- hiermee worden de voordelen benoemd bij ‘Samenvoegen van opdrachten’ te niet gedaan;

- het ni

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Verplichte uitsluitingsgronden

De aanbesteder sluit van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of het verkrijgen van de opdracht uit, iedere ondernemer waarop één of meer van de verplichte uitsluitingsgronden, zoals opgenomen in Deel III (onder A en B) van de bijgevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument van toepassing zijn.

Facultatieve uitsluitingsgronden.

De aanbesteder sluit van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of het verkrijgen van de opdracht uit, iedere ondernemer waarop één of meer van de facultatieve uitsluitingsgronden, zoals aangekruist in Deel III van het bijgevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument van toepassing zijn.

Bij een inschrijving door een combinatie van ondernemers moet elk van de combinanten voldoen aan deze eisen. Om aan te tonen dat de beoogde ondernemer (wiens inschrijving voor opdrachtverlening in aanmerking komt) aan de bovengenoemde eisen voldoet, moet hij de volgende bewijsmiddelen kunnen overleggen:

- M.b.t. IIIA (Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordeling) van de UEA:

Een Gedragsverklaring aanbesteden (op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder dan 2 jaar).

- M.b.t. IIIB (Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies van de UEA:

Een verklaring van de belastingdienst (op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder dan 6 maanden).

- M.b.t. IIIC (Faillissement, insolventie of gelijksoortig) van de UEA:

Een uittreksel uit het handelsregister (op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder dan 6 maanden).

- M.b.t. IIIC (Gronden met betrekking tot belangenconflicten of beroepsfouten) van de UEA:

Een Gedragsverklaring aanbesteden (op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder dan 2 jaar).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a. ZEKERHEIDSTELLING

b. VERZEKERING

Eventuele minimumeisen:

a. ZEKERHEIDSTELLING

Eisen ten aanzien van zekerheidstelling zijn gesteld in Par. 01.07.01 van deel 3 van

het RAW-bestek.

b. VERZEKERING

De inschrijver dient adequaat verzekerd te zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid.

De verzekering zal dekking moeten verlenen tot een minimum bedrag van

EUR 1.000.000,- per gebeurtenis.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ervaringseisen

Inschrijver dient in de periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de uiterste datum van inschrijving op een vakkundige en regelmatige wijze projecten te hebben uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) waarbij de volgende kerncompetenties benodigd waren:

Eventuele minimumeisen:

a. één opdracht inzake het uitvoeren van grondwerk / grondverzet met een aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk of groter dan EUR 2.250.000,-- (excl. Btw); (1 Referentie)

b. één uitgevoerd werk waarbij "cyclisch geotechnisch risicomanagement" onderdeel van de opdracht was. (1 Referentie)

• Cyclisch geotechnisch risicomanagement, bestaande minimaal uit:

• Opstellen geotechnische beheersmaatregelen;

• Toepassen geotechnische beheersmaatregelen;

• Monitoren geotechnische beheersmaatregelen;

• Analyseren geotechnische beheersmaatregelen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie aanbestedingsleidraad

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Almere

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie aanbestedingsleidraad par.3.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De procedure betreft de nationaal openbare procedure conform het ARW 2016

Nadere inlichtingen over dit inschrijvingsdocument, de contractdocumenten en de overige aanbestedingsdocumenten kunnen schriftelijk worden aangevraagd. Mondeling gestelde vragen worden niet beantwoord.

De vragen dienen uitsluitend digitaal ingediend te worden via www.aanbestedingskalender.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
Mappen
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (6)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Aanbestedingsleidraad.zip 1,00 MB 08-02-2019 08:00
bestek.zip 388 KB 08-02-2019 08:00
Bijlage.zip 174,00 MB 08-02-2019 08:00
tekeningen.zip 66,00 MB 08-02-2019 08:00
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Aanbestedingsleidraad.zip 1,00 MB 08-02-2019 08:00
bestek.zip 388 KB 08-02-2019 08:00
Bijlage.zip 174,00 MB 08-02-2019 08:00
tekeningen.zip 66,00 MB 08-02-2019 08:00

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Uitbreiding Evenementen strand te Almere Poort Bijlagen gewijzigd07-03-2019 18:06
Uitbreiding Evenementen strand te Almere Poort Bijlagen gewijzigd (1)07-03-2019 18:06
Uitbreiding Evenementen strand te Almere Poort Bijlagen gewijzigd (1)25-02-2019 16:43  
< Terug