Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
OpenHouse procedure: Jeugdhulp - instroom per februari 2019
 
 
Omschrijving

Dit inkooptraject heeft betrekking op de inkoop van de Jeugd voorziening jeugdhulpContactpersoon: Inkoop en Contractbeheer Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
   
CPV code(s): 85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
   
Aangekondigd op 04.02.2019 Sluiting op 28.02.2019 Bijlagen gewijzigd (1)

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Inkoop en Contractbeheer
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl/

I.1)Naam en adressen
Gemeente Blaricum
Postbus 71
Eemnes
Nederland
E-mail: info@blaricum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
Bussum
Nederland
E-mail: info@gooisemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gooisemeren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hilversum
Postbus 9900
Hilversum
Nederland
E-mail: info@hilversum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hilversum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Huizen
Postbus 71
Eemnes
Nederland
E-mail: info@huizen.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huizen.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Laren
postbus 71
Laren
Nederland
E-mail: info@laren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.laren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Weesp
Postbus 5099
Weesp
Nederland
E-mail: info@weesp.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.weesp.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Wijdemeren
Postbus 190
Loosdrecht
Nederland
E-mail: info@wijdemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/11750551-openhouse-procedure-jeugdhulp-instroom-per-februari-2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OpenHouse procedure: Jeugdhulp - instroom per februari 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit inkooptraject heeft betrekking op de inkoop van de Jeugd voorziening jeugdhulp

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en Vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit inkooptraject heeft betrekking op de inkoop van de Jeugd voorziening jeugdhulp.

Opdracht betreft 4 percelen zie toelatingsdocument voor verdere informatie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Bussum

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De digitale kluizen worden maandelijks geleegd, waarna beoordeling op de toelating plaatsvindt. Daadwerkelijke toelating vindt plaats na administratieve verwerking en zal max. 12 tot uiterlijk 24 weken in beslag nemen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Dit betreft een doorlopende procedure. Er is geen mogelijkheid tot het stellen van vragen in het kader van de nota van inlichtingen. Inlichtingen bij onduidelijkheden zijn te verkrijgen via contractbeheer@regiogv.nl onder vermelding van 'vraag aanbestedingskalender'.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Beroepsprocedures kunnen enkel gestart worden na uw inschrijving is afgewezen. Na afronding van de nota van inlichtingen is beroep mogelijk. Alle voorkomende kosten bij een beroepsprocedure voorafgaand aan de nota van inlichtingen is voor rekening aanschrijver.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/02/2019
Mappen
1. Toelatingsdocument (6)
2. Nota van Inlichtingen (1)
3. Invulsjabloon (9)
4. Proces Verbaal (12)
5. Rectificatie Verblijf (1)
6. Kostprijsonderzoek (1)
Alle documenten (35)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
V5 0 DEF functietabel Jeugd.pdf 117 KB 04-02-2019 12:08
Invulsjabloon Jeugdhulp V-1 2019.docx 462 KB 04-02-2019 12:23
Invulsjabloon Jeugdhulp V-1 2019.docx 517 KB 02-05-2019 17:08
Wijzigingsformulier.docx 56 KB 04-02-2019 12:25
Wijzigingsformulier.docx 56 KB 04-02-2019 14:23
rectificatie instroom verblijf.pdf 65 KB 04-02-2019 12:08
Proces verbaal 03-06-2019.pdf 25 KB 03-06-2019 12:51
PV Jeugdhulp 2019-03-01.pdf 22 KB 01-03-2019 17:09
PV Jeugdhulp 2019-04-01.pdf 23 KB 03-04-2019 14:13
PV Jeugdhulp 2019-05-01.pdf 24 KB 02-05-2019 17:03
PV Jeugdhulp 2019-07-01.pdf 25 KB 04-07-2019 07:39
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
rectificatie instroom verblijf.pdf 65 KB 04-02-2019 12:08
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Proces verbaal 03-06-2019.pdf 25 KB 03-06-2019 12:51
PV Jeugdhulp 2019-03-01.pdf 22 KB 01-03-2019 17:09
PV Jeugdhulp 2019-04-01.pdf 23 KB 03-04-2019 14:13
PV Jeugdhulp 2019-05-01.pdf 24 KB 02-05-2019 17:03
PV Jeugdhulp 2019-07-01.pdf 25 KB 04-07-2019 07:39

Download alle bijlagen

Om te zien hoe u aan de aanbesteding mee kunt doen, dient u eerst in te loggen.

In het kader van deze inkoop is gekozen voor de inkoopmethodiek Dynamisch Contracteren en Beheren (www.DCENB.nl). Waarbij de inwoners van de Regio Gooi en Vechtstreek de mogelijkheid krijgt zelf een keuze te maken waar zij de benodigde dienstverlening afneemt.

< Terug